Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
GIA LAI
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC 2018 – 2019 (LẦN 1)
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(50 câu trắc nghiệm)
MÃ ĐỀ 101
Họ và tên thí sinh: .............................................................................................................
Số báo danh: ......................................................................................................................
Câu 1: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng
1 2
: 3
1
x t
d y t
z t
đi qua điểm nào dưới đây ?
A.
1;3; 1
M
. B.
3;5;3
M
. C.
3;5;3
M
. D.
1;2; 3
M
.
Câu 2: Cho hàm số
3
2 1
x
y
x
. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên
1
;
2

. B. Hàm số đồng biến trên
.
C. Hàm số đồng biến trên
1
;
2
. D. Hàm số nghịch biến trên
.
Câu 3: Bất phương trình
2
2
1 1
2 8
x x
có tập nghiệm là
A.
3; .
B.
; 1 .
C.
1;3 .
D.
1;3 .
Câu 4: Điểm cực đại của đồ thị hàm số
3 2
6 9y x x x
có tổng hoành độ và tung độ bằng
A.
5
. B.
1
. C.
3
. D.
1
.
Câu 5: Cho khối trụ có độ dài đường sinh bằng
2a
và bán kính đáy bằng
a
. Thể tích của khối trụ đã cho
bằng
A.
3
.a
B.
3
2 .a
C.
3
3
a
. D.
3
6
a
.
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, điểm
M
thuộc trục
Oy
và cách đều hai mặt phẳng:
: 1 0
P x y z
: 5 0
Q x y z
có tọa độ là
A.
0; 3;0
M
. B.
0;3;0
M
. C.
0; 2;0
M
. D.
0;1;0
M
.
Câu 7: Cho cấp số cộng
( )
n
u
4
12
u
14
18
u
. Giá trị công sai
d
của cấp số cộng đó là
A.
3.
d
B.
3.
d
C.
4.
d
D.
2.
d
Câu 8: Họ các nguyên hàm của hàm số
cosy x x
A.
2
1
sin
2
x x C
. B.
2
sin
x x C
. C.
2
1
sin
2
x x C
. D.
2
sin
x x C
.
Câu 9: Tập nghiệm của phương trình
2
2
log 2 4 2
x x
A.
0; 2 .
B.
2 .
C.
0 .
D.
0;2 .
Câu 10: Cho hàm số
f x
2
' 1 2 1
f x x x x
,
x
. Số cực trị của hàm số đã cho là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.
Câu 11: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
: 4 2 2 10 0
S x y z x y z
, mặt phẳng
: 2 2 10 0
P x y z
. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
P
tiếp xúc với
S
.
B.
P
cắt
S
theo giao tuyến là đường tròn khác đường tròn lớn.
C.
P
S
không có điểm chung.
D.
P
cắt
S
theo giao tuyến là đường tròn lớn.
Câu 12: Hàm số
.2
x
y x
có đạo hàm là
A.
' (1 ln 2)2
x
y x . B.
' (1 ln 2)2
x
y x . C.
' (1 )2
x
y x
. D.
2 1
' 2 2
x x
y x
.
Câu 13: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau
Số nghiệm thực của phương trình
3 ( ) 6 0
f x
A.
2
. B.
3
. C.
1
. D.
0
.
Câu 14: Nếu
2
3
x
a
thì
6
3
x
a
bằng
A. 54. B. 45. C. 27. D. 81.
Câu 15: Gọi
S
là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường
3
x
y
,
0
y
,
0
x
,
2
x
. Mệnh đề
nào dưới đây đúng ?
A.
2
0
3 .
x
S dx
B.
2
2
0
3 .
x
S dx
C.
2
0
3 .
x
S dx
D.
2
2
0
3 .
x
S dx
Câu 16: Đồ thị của hàm số
4 2
3 4
y x x
cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm ?
A. 4. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 17: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3 2019
2
x
y
x
?
A.
2.
x
B.
2.
y
C.
3.
y
D.
3.
x
Câu 18: Gọi
M
m
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
3 2
3 3
y x x
trên
đoạn
1;3
. Giá trị
2
T M m
bằng
A.
3.
B.
5.
C.
4.
D.
2.
Câu 19: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
A.
3
3 1.
y x x
B.
3 2
3 1.
y x x
C.
3 2
3 1.
y x x
D.
3
3 1.
y x x
Câu 20: Với
a
b
là hai số thực dương. Khi đó
2
log
a b
bằng
A.
2log loga b
. B.
2log
a b
. C.
2log loga b
. D.
2log logb a
.
Câu 21: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là
, ,a b c
. Thể tích
V
của khối hộp chữ nhật đó là
A.
( ) .V a b c
B.
1
.
3
V abc
C.
.V abc
D.
( ) .V a c b
Câu 22: Thể tích của khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng
a
A.
3
2
.
6
a
B.
3
2
.
3
a
C.
3
.a
D.
3
2
.
2
a
Câu 23: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
(1; 1; 1)
A
. Phương trình mặt phẳng
( )P
đi qua
A
và chứa
trục
Ox
là:
A.
0.
x y
B.
x z
. C.
0.
y z
D.
0.
y z
Câu 24: Tìm tất cả các giá trị thực
m
thỏa mãn
0
(2 1) 2
m
x dx
.
A.
2.
m
B.
2 1.
m
C.
1.
m
D.
2.
m
Câu 25: Cho khối tứ diện
OABC
có ba cạnh
, ,
OA OB OC
đôi một vuông góc với nhau và
2 3 3OA OB OC a
.Thể tích của khối tứ diện đã cho bằng
A.
3
6 .a
B.
3
4
.
3
a
C.
3
9 .a
D.
3
3
.
4
a
Câu 26: Trong không gian Oxyz, giao điểm của mặt phẳng (P):
3 5 2 0
x y z
và đường thẳng
12 9 1
:
4 3 1
x y z
là điểm
0 0 0
( ; ; )M x y z
. Giá trị tổng
0 0 0
x y z
bằng
A. 1. B.
2.
C. 5. D.
2.
Câu 27: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai được tổ chức tại Hà Nội, sau khi kết thúc Hội nghị. Ban
tổ chức mời 10 người lãnh đạo cấp cao của cả hai nước ( Trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ) tham gia họp báo. Ban tổ chức sắp xếp 10 người ngồi vào 10 cái ghế
thẳng hàng . Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho ông Donald Trump và Kim Jong-un ngồi cạnh nhau
?
A.
8!.2!
. B.
9!
. C.
9!.2!
. D.
10!
.
Câu 28: Cho hàm số
1
1 ln
y
x x
với
0
x
. Khi đó
2
'y
y
bằng
A.
1
x
x
. B.
1
1
x
. C.
1 ln
x
x x
. D.
1
1 ln
x
x x
.
Câu 29: Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm
1;0;0 , 0; ;0 , 0;0;A B b C c
trong đó
. 0
b c
và mặt
phẳng
: 1 0
P y z
.Mối liên hệ giữa
,b c
để mặt phẳng
( )ABC
vuông góc với mặt phẳng
( )P
A.
2 . b c
B.
2 . b c
C.
. b c
D.
3 .b c
Câu 30: Anh Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn là một quý với lãi suất
3% một quý. Sau đúng 6 tháng anh Nam gửi thêm 100 triệu đồng với kì hạn và lãi suất như trước đó.Hỏi
sau 1 năm số tiền (cả vốn lẫn lãi) anh Nam nhận được là bao nhiêu ? ( Giả sử lãi suất không thay đổi).
A.
218,64
triệu đồng. B.
208,25
triệu đồng. C.
210,45
triệu đồng. D.
209,25
triệu đồng.
Câu 31: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
5
3
( ) 12
f x dx
. Giá trị tích phân
2
1
(2 1)I f x dx
bằng
A.
8.
B.
12.
C.
4.
D.
6.
Câu 32: Biết rằng đồ thị hàm số
4 2
2
y x ax b
có một điểm cực trị là
(1;2)
. Khi đó khoảng cách giữa
điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho bằng
A.
2.
B.
26.
C.
5.
D.
2.

Đề thi thử môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 468
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm