Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ba Đình - Thanh Hóa lần 2

Trang 1/5 - 132
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA
LẦN 2 - NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Ngày thi 03/03/2019)
: ................... Mã đề thi 132
Câu 1: 
f
,
g

K
a
,
b
các
 
K
:
A.
. B.
( )d
()
d
()
( )d
b
b
a
b
a
a
f x x
fx
x
gx
g x x
C.
( ). ( ) d ( )d . ( )d
b b b
a a a
f x g x x f x x g x x
. D.
2
2
( )d = ( )d
bb
aa
f x x f x x




.
Câu 2: 
2
6
2019
4
x
y
x


A.  B. Hai C. Không D. Ba
Câu 3: Cho
, 0; , 1a b a b
,xy
sai.
A.
11
log .
log
a
a
xx
B.
log log log .
a a a
xy x y
C.
log log log .
a a a
x
xy
y

D.
log .log log .
b a b
a x x
Câu 4: Tìm giá tr
32
32y x x
.
A. -2 B. 0 C. 2. D. 1.
Câu 5: 
Oxyz

:)(P
01862 zyx
.

A.
4) 3; 1;(
B.
4) 3; (1;
C.
4) 3; (1;
D.
(1; 3; 4)
Câu 6: Trong không gian
Oxyz


0;1; 1A
,
2;3;2B

AB




A.
2;2;3
. B.
1;2;3
. C.
3;5;1
. D.
3;4;1
.
Câu 7: 
n
u

1
u
và công sai
d

n
u
?
A.
1n
u u nd
B.
1
.
n
n
u u d
C.
1
1
.
n
n
u u d
D.
1
1
n
u u n d
Câu 8: 
3
(x)
x
fe
A.
3
x
eC
. B.
3
1
3
x
eC
. C.
1
3
x
eC
. D.
3
3
x
eC
.
Câu 9: 
2
2 3 7
2 21
1
3
3
xx
x




.
A. 7. B. 6. C.  D. 8.
Câu 10:  
A.
42
( ) 2f x x x
B.
42
( ) 2f x x x
C.
42
( ) 2f x x x
D.
42
( ) 2 1f x x x
 GD T THANH HÓA
TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH
Trang 2/5 - 132
Câu 11: 
2019
2
2019
y log 4 x 2x 3 .
A.
33
D 2; ;2
22


B.
33
D 2; ;2
22
C.
3
D ;2
2



D.
D 2;2
Câu 12: Tính tích phân
b
a
dx
A.
ab
B.
.ab
C.
ba
D.
ab
Câu 13: Cho hàm s
42
21y x x

   
1;0 ; 1; 
 
; 1 ; 0;1
đúng 
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 14: sai?
A.
2
2
2
1
1
1
2
x
x dx x



B.
2
2
cos sinxdx x
. C.
2
2
3
3
1
lndx x
x
. D.
3
3
1
1
xx
e dx e
.
Câu 15: 
a

A.
3
4
3
a
. B.
3
4 a
. C.
3
3
a
. D.
3
2 a
.
Câu 16: 
21
1
x
y
x
 đúng?
A. 
( ; 1)
(1; )

( 1;1)
B. 
( ; 1)
( 1; )
C. 
R
D. 
( ; 1)
( 1; )
Câu 17: 
m

32
32y x x mx m

A.
3
2
m
. B.
3
2
m 
. C.
3
2
m
. D.
3
2
m
.
Câu 18: 
35
23
x
y
x

A.  B. 
3
2
y
 
C. 
3
2
y
D. 
Câu 19: 
()y f x

1;5x


A. 
1;5
B. 
1x 
2x

1;5
C. 
1x 

5x
t
1;5
D. 
0x

1;5
Câu 20: 
2
3
log 3 1xx
A.
1
. B.
0;1
. C.
1;0
. D.
0
.
Trang 3/5 - 132
Câu 21: 
()y f x


2 ( ) 3 0fx
A.
2
. B.
0
. C.
1
. D.
3
.
Câu 22: 
S

h

V

A.
1
2
V Sh
B.
V Sh
C.
1
3
V Sh
D.
4
3
V Sh
Câu 23:



Oxyz



P



3 4 2 4 0x y z



1; 2; 3A




d

A

P
.
A.
5
9
d
B.
5
29
d
C.
5
29
d
D.
5
3
d
Câu 24: 
k
n

kn
 ?
A.
!
!
k
n
n
C
k
. B.
!
!
k
n
n
A
nk
. C.
!!
!
k
n
k n k
C
n
D.
!
!!
k
n
n
A
k n k
.
Câu 25: 
y f x

' 2 4
f x x 2 x 3 x 9 .
 
y f x
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 26:





5


7





5







5










A.
547
792
. B.
245
792
C.
210
792
. D.
582
792
.
Câu 27:   
ax b
y
xc
      
, , .abc
     
23T a b c
?
A.
8.T 
B.
2.T
C.
6.T
D.
0.T
Câu 28: Trong 
ABCD
, 2 .AD a AC a

l


ABCD

AB
A.
5la
. B.
2la
. C.
3la
. D.
la
.
Câu 29: 
32
11
y x mx x 2019
32
ng

?
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2

Đề thi thử Toán thpt Quốc gia 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ba Đình - Thanh Hóa lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ba Đình - Thanh Hóa lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 863
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm