Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG ĐẠI HC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi gm 06 trang)
ĐỀ THI TH THPT QUC GIA NĂM 2019 – LN 1
Môn: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút
(50 câu hi trc nghim)
đề thi
132
H và tên thí sinh: ..................................................................... S báo danh: ................................
Câu 1:
Cho các s phc ziwi 12, 2 . Đim nào
trong hình bên biu din s phc
zw
?
A.
P.
B.
N.
C.
Q. D. M.
Câu 2: Tt c các nguyên hàm ca hàm s
x
fx
() 3
A.
x
C
3
.
ln 3
B.
x
C
3. C.
x
C
3
.
ln 3
D.
x
C
3ln3 .
Câu 3:
Cho hình chóp SABCD. đáy ABCD là hình ch nht vi
AB a 3,
BC a
,
cnh bên
SD a 2 SD vuông góc vi mt phng đáy. Th tích khi chóp SABCD. bng
A.
a
3
3.
B.
a
3
6.
C.
a
3
2.
D.
a
3
.
Câu 4:
Cho hàm s yfx ()đồ th như hình v bên.
Mnh đề nào sau đây đúng v hàm s đó ?
A. Đồng biến trên khong (3;1).
B.
Nghch biến trên khong
(1;0).
C.
Đồng biến trên khong (0; 1).
D.
Nghch biến trên khong (0; 2).
Câu 5: Cho hình hp ch nht ABCD A B C D

. AB a
, AD AA a
2. Din tích ca mt cu
ngoi tiếp hình hp ch nht đã cho bng
A.
a
2
9.
B.
a
2
9
.
4
C.
a
2
3.
D.
a
2
3
.
4
Câu 6:
Trong không gian Oxyz, cho E
(1;0;2)F
(2; 1 ; 5). Phương trình đường thng EF
A.
xyz

12
.
31 7
B.
xyz

12
.
31 7
C.
xyz

12
.
11 3
D.
xyz

12
.
113
Câu 7:
Cho cp s nhân

n
u ,vi uu

14
1
9, .
3
Công bi ca cp s nhân đã cho bng
A.
1
.
3
B. 3. C. 3. D.
1
.
3
Câu 8:
Gi s ab, là các s thc dương bt k. Biu thc
a
b
2
ln bng
A. abln 2 ln . B. ab
1
ln ln .
2
C. ab
ln 2 ln . D. ab
1
ln ln .
2
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 9: Cho
knk n,( )
là các s nguyên dương bt kì. Mnh đềo sau đây đúng ?
A.
k
n
n
A
k
!
.
!
B.
kk
nn
AkC !. .
C.
k
n
n
A
knk
!
.
!.( )!
D.
kk
nn
AnC !. .
Câu 10:
Cho hàm s yfx () liên tc trên
3; 3
và có bng xét du đạo hàm nhưnh bên.
Mnh đề nào sau đây sai v hàm s đó?
A. Đạt cc tiu ti x 1. B. Đạt cc đại ti x
1.
C.
Đạt cc đại ti x
2. D. Đạt cc tiu ti x
0.
Câu 11:
Ðường cong hình bên là đồ th ca hàm so
dưới đây?
A. yx x
3
31. B.
x
y
x
1
.
1
C.
x
y
x
1
.
1
D. yx x
32
31.
Câu 12: Trong không gian
Oxyz,
cho
a
( 3;4;0)
b
(5 ; 0 ; 12).
Côsin ca góc gia
a
b
bng
A.
3
.
13
B.
3
.
13
C.
5
.
6
D.
5
.
6
Câu 13:
Trong không gian Oxyz, mt phng P() đi qua đim M
(3; 1; 4) đồng thi vuông góc vi giá ca
vectơ
a
(1; 1; 2)
có phương trình là
A. xy z 2120. B. xy z
2120.
C.
xy z 3 4 12 0. D. xy z
3 4 12 0.
Câu 14:
Phương trình

x log 1 2 nghim là
A. 11. B. 9. C. 101. D. 99.
Câu 15:
Gi s
fx là mt hàm s bt k liên tc trên khong
;
abcb c
,,, ; .
Mnh đề
nào sau đây sai ?
A.
  
bcb
aac
f x dx f x dx f x dx

. B.
  
bbc c
aa a
f x dx f x dx f x dx


.
C.
  
bbc b
aabc
f x dx f x dx f x dx


.
D.
  
bcc
aab
f x dx f x dx f x dx

.
Câu 16:
Gi mM, ln lượt là giá tr nh nht và giá tr ln nht ca hàm s yx
x

9
trên đon
1; 4 .
Giá tr ca
mM bng
A.
49
.
4
B.
65
.
4
C. 10. D. 16.
Câu 17:
Cho hình tr tròn xoayđộ dài đường sinh bng đường kính đáy và th tích ca khi tr bng
16 .
Din tích toàn phn ca khi tr đã cho bng
A.
12 . B.
16 . C.
8. D.
24 .
Câu 18:
Cho hình nón tròn xoay có bán kính đáy bng 3 và din tích xung quanh bng
63.
Góc đỉnh
ca hình nón đã cho bng
A.
0
120 . B.
0
60 . C.
0
90 . D.
0
150 .
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 19: Cho hàm s
yfx
có bng biến thiên
như hình v bên. Hàm s

yfx 2 đạt cc đại ti
A.
x
1
.
2
B. x 2.
C.
x 1. D. x 1.
Câu 20: Cho hàm s yfx ()đạo hàm
fx x x x

22
() 1, . Hàm s yfx2( ) đồng biến
trên khong
A. (2; ). B.  (;1). C. (0 ; 2). D. (1;1).
Câu 21:
Cho s phc
z
tha mãn
iz i
2
13 34.đun ca
z
bng
A.
5
.
4
B.
5
.
2
C.
2
.
5
D.
4
.
5
Câu 22:
Biết rng phương trình
xx

2
22
log 7 log 9 0
có hai nghim xx
12
,. Giá tr
xx
12
bng
A.
64.
B.
512.
C.
128.
D.
9.
Câu 23:
Đồ th hàm s
xx
y
xx

3
3
4
32
có bao nhiêu đường tim cn ?
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 24:
Biết rng
, là các s thc tha mãn


 22 2 82 2 . Giá tr ca
2 bng
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 25:
Đạo hàm ca hàm s

x
x
fx
31
31
A.

x
x
fx

2
2
.3 .
31
B.

x
x
fx
2
2
.3 .
31
C.

x
x
fx

2
2
.3 ln 3.
31
D.

x
x
fx
2
2
.3 ln 3.
31
Câu 26:
Cho hình lăng tr tam giác đều
ABC A B C

.
AB a
,
góc gia đường thng
AC
và mt
phng
ABC()
bng
0
45 . Th tích ca khi lăng tr
ABC A B C

.
bng
A.
a
3
3
.
4
B.
a
3
3
.
2
C.
a
3
3
.
12
D.
a
3
3
.
6
Câu 27:
Cho
fx x x
42
54. Gi S là din tích ca hình phng gii hn bi đồ th hàm s
yfx
và trc hoành. Mnh đề nào sau đây sai ?
A.

Sfxdx
2
2
. B.
 
S f xdx f xdx

12
01
22.
C.

Sfxdx
2
0
2. D.

Sfxdx
2
0
2.
Câu 28:
Trong không gian Oxyz, cho hai mt phng Px y z
(): 3 2 1 0, Qxz(): 2 0. Mt
phng
() vuông góc vi c P() Q() đồng thi ct trc Ox ti đim có hoành độ bng 3. Phương trình
ca
()

Đề thi thử môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 810
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm