Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Yên Bái lần 1

Trang 1/6
SỞ GD & ĐT YÊN BÁI
ĐỀ THI THỬ LẦN 1
ĐỀ THI TOÁN – NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
ề có
0
5
trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Cho hàm số
( )
y f x
có đồ thị
C
như hình vẽ. Số giao điểm của
(C) và đường thẳng
3
y
A.
2.
B.
3.
C.
0.
D.
1.
Câu 2: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h bằng
A.
.
2
1
BhV
B. .3BhV
C.
.
3
1
BhV
D. .BhV
Câu 3: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
2; .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;2 .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
0;2 .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
;0 .

Câu 4: Họ nguyên hàm của hàm số
3
1 1
f x
x
x
A.
4
4
ln .
x C
x
B.
2
1
ln .
2
x C
x
C.
2
1
ln .
2
x C
x
D.
4
3
ln .
x C
x
Câu 5: Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A.
.6
B.
.9
C.
.3
D.
.4
Câu 6:
10
cái bút khác nhau
8
quyển sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn
1
cái
bút và
1
quyển sách. Hỏi bạn học sinh đó có bao nhiêu cách chọn?
A. 80. B. 70. C. 90. D. 60.
Câu 7: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
2017;2018;2019
M . nh chiếu vuông góc của điểm
M
trên
trục
Oz
có tọa độ là
A.
2017;0;0 .
B.
0;0;2019 .
C.
0;2018;0 .
D.
0;0;0 .
Câu 8: m số nào sau đây có cực trị?
A.
2 1
.
3 2
x
y
x
B.
3 4.
y x
C.
3
1.
y x
D.
4 2
3 2.
y x x
Mã đề 100
Trang 2/6
Câu 9: Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay quanh trục Ox hình phẳng (H) được giới hạn bởi
các đường
( )
y f x
liên tục trên đoạn [a; b], trục
Ox
và hai đường thẳng
x a
,
x b
A.
( ) .
b
a
f x dx
B.
2
( ) .
a
b
f x dx
C.
2
( ) .
b
a
f x dx
D.
2
( ) .
b
a
f x dx
Câu 10: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số hàm số
2
1
x
y
x
A.
4.
B.
3.
C.
1.
D.
2.
Câu 11: Cho hàm số
log
a
y x
, với
0 1
a
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Nếu
0 1
a
thì hàm số đồng biến trên khoảng
0;

.
B. Đạo hàm của hàm số là
1
'
ln
x
y
a
.
C. Tập xác định của hàm số là
.
D. Nếu
1
a
thì hàm số đồng biến trên khoảng
0;

.
Câu 12: Cho tứ diện
ABCD
AB AC
DB DC
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
CD ABD
. B.
AC BC
. C.
BC AD
. D.
AB ABC
.
Câu 13: Phương trình
2
log (3 2) 2
x
có nghiệm là
A.
2
3
x
. B.
4
3
x
. C.
1.
x
D.
2.
x
Câu 14: Hình nón có bán kính đáy, chiều cao, đường sinh lần lượt
, ,
r h l
. Diện tích xung quanh của hình
nón là
A. .rhS
B.
.
2
rS
C. .hlS
D. .rlS
Câu 15: Cho
a
là một số thực dương, biểu thức
2
3
a a
viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là
A.
5
6
a
. B.
6
5
a
. C.
7
6
a
. D.
11
6
a
.
Câu 16: Một hình hộp chữ nhật ba kích thước
, ,
a b c
. Gọi
( )
S
mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp
chữ nhật đó. Diện tích của hình cầu
( )
S
theo
, ,
a b c
bằng
A.
2 2 2
.
2
a b c
B.
2 2 2
4 .
a b c
C.
2 2 2
.
a b c
D.
2 2 2
2 .
a b c
Câu 17: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
đi qua
0; 1;4
M
song song với giá của hai véc
3;2;1
u
3;0;1
v
, phương trình của mặt phẳng
A.
2 5 0.
x y z
B.
3 0.
x y z
C.
3 3 15 0.
x y z
D.
3 3 0.
x y z
Câu 18: Số nghiệm của phương trình
3 3 3
log ( ) log 3 log 5
x x
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 19: Hàm số
( )
y f x
có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương
trình
2 ( ) 1 0
f x
A.
3
. B.
2
.
C.
1
. D.
4
.
Câu 20: Họ nguyên hàm của hàm số
2
tan
f x x
A.
2 tan
x C
. B.
3
tan
3
x
C
. C.
tanx x
C
. D.
2
1
2 tan
cos
x C
x
.
Trang 3/6
Câu 21: Cho mặt cầu
( ; )
S O R
mặt phẳng
( )
. Biết khoảng cách từ
O
tới
( )
bằng
d
. Nếu
d R
thì
giao tuyến của mặt phẳng
( )
với mặt cầu
( ; )
S O R
là đường tròn có bán kính bằng
A. .
22
dR B. .2
22
dR C. .
22
dR D. .Rd
Câu 22: Cho hàm số
4 2
2 2
y x x
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
(2; )

.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
( ;0)

.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(2; )

.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( ;0)

.
Câu 23:
Đồ thị hình bên là của hàm số nào trong các hàm số dưới
đây?
A.
1
.
1 2
x
y
x
B.
1
.
2 1
x
y
x
C.
1
.
2 1
x
y
x
D.
1
.
2 1
x
y
x
Câu 24: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng
;
 
?
A.
2018
x
y
. B.
3
1
2
x x
y
. C.
5
2
1
logy
x
. D.
3
log
y x
.
Câu 25: Gọi m giá trị nhỏ nhất M giá trị lớn nhất của hàm số
4 2
2 3
y x x
trên đoạn
0;2
. G
trị biểu thức
M m
bằng
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
7.
Câu 26: Một người gửi
100
triệu đồng vào một ngân ng với lãi suất
0, 4%
/tháng. Biết rằng nếu không
rút tiền khỏi ngân ng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng
tiếp theo. Hỏi sau đúng
6
tháng, người đó đượcnh số tiền (cả vốn ban đầu vài) gần nhất với số tiền nào
dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?
A.
102.423.000
đồng. B.
102.017.000
đồng. C.
102.016.000
đồng. D.
102.424.000
đồng.
Câu 27: Một vật chuyển động với gia tốc
2
6 /
a t t m s
. Vận tốc của vật tại thời điểm t = 2 giây
17m/s. Quãng đường vật đó đi được trong khoảng thời gian từ thời điểm t = 4 giây đến thời điểm t = 10 giây
A. 1014m. B. 1200m. C. 36m. D. 966m.
Câu 28: Trong không gian
Oxyz
, cho
(1;3;5), ( 5; 3; 1)
A B
. Phương trình mặt cầu đường kính AB
A.
2 2 2
( 2) ( 2) 27.
x y z
B.
2 2 2
( 2) ( 2) 3 3.
x y z
C.
2 2 2
( 2) ( 2) 3 3.
x y z
D.
2 2 2
( 2) ( 2) 27.
x y z
Câu 29: Đồ thị hàm số
3
3 1
y x x
có điểm cực tiểu
A.
1; 1 .
B.
1;3 .
C.
1;3 .
D.
1;1 .
Câu 30: Hệ số của số hạng chứa
4
x
trong khai triển
12
3
3
x
x
(với
0
x
)?
A. 924. B.
1
.
81
C. 40095. D.
55
.
9
Câu 31: Thể tích của một khối lăng trụ tam giác đều cạnh đáy bằng
a
chiều cao bằng 2a
A.
3
6
.
4
a
V
B.
3
6.
V a
C.
3
6
.
2
a
V
D.
3
6
.
12
a
V

Đề thi thử môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Yên Bái lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Yên Bái lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm