Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 2

Trang 1/20 - Mã đề thi 521
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019, LẦN 2
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 521
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Câu 1: Số nghiệm âm của phương trình
2
log 3 0 
x
A.
2
B.
4
C.
1
D.
3
Câu 2: Tất cả các học sinh của lớp 10A1 đều học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Tiếng Anh.
Lớp đúng 30 bạn giỏi Toán, 25 bạn giỏi Tiếng Anh, 16 bạn giỏi cả hai môn Toán Tiếng Anh. Số
học sinh của lớp 10A1 là
A.
46
B.
39
C.
55
D.
41
Câu 3: Một vật rơi tự do theo phương trình
2
1
,
2
s gt
trong đó
2
9,8 /
g m s
là gia tốc trọng trường. Giá
trị gần đúng của vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm
A.
39,2 /m s
B.
9,8 /m s
C.
19,2 /m s
D.
29,4 /m s
Câu 4: Một ôtô đang chạy với vận tốc
9 /m s
thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô chuyển
động chậm dần đều với vận tốc
3 9 /
v t t m s
, trong đó
t
là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ
lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?
A.
13,5m
B.
12, 5m
C.
11,5m
D.
10, 5m
Câu 5: Cho hàm số
y f x
đạo hàm trên
bảng biến thiên như hình bên. Khẳng định nào sau đây
đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại điểm
3
x
B. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm
1
x
C. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 3
D. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm
1
3
x
Câu 6: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng chứa trục Oz đi qua điểm
1;2;3
I
phương trình
A.
2 0
x y
B.
3 0
z
C.
1 0
x
D.
2 0
y
Câu 7: Hàm số nào trong các hàm số sau đây có đồ
thị phù hợp với hình bên?
A.
1
2 1
x
y
x
B.
1
2 1
x
y
x
C.
1
2 1
x
y
x
D.
1
2 1
x
y
x
Câu 8: Giới hạn
2
1 2 3 ... 1
lim
n
n n
n

bằng
A.

B.
1
C.
0
D.
1
2
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình
2
2 81
3 16
x
A.
; 2 2;
   
B.
; 2
C.
2;

D.
2;2
Trang 2/20 - Mã đề thi 521
Câu 10: Cho hình chóp đều S.ABCD có tam giác SAC đều cạnh a. Thể tích của khối chóp S.ABCD là
A.
3
3
4
a
B
3
3
12
a
C.
3
6
a
D.
3
3
3
a
Câu 11: Cho hàm số
y f x
đồ thị như hình bên đạo hàm
'f x
liên tục trên
.
Giá trị của biểu thức
2
1
'
f x dx
bằng
A.
2
B.
4
C.
1
D.
0
Câu 12: Hàm số nào sau đây có tập xác định là
?
A.
lny x
B.
1
x
y
e
C.
D.
1
2
x
y
Câu 13: Nếu cấp số nhân
n
u
có công bội q
1 5
1
, 8
2
u u
thì
A.
2
q
B.
1
2
q
C.
2
q
D.
2;2
q
Câu 14: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hình bình hành ABCD
1;0;1 , 1;2;1 , 0; 1;2 .
A B C
Tọa độ của điểm D là
A.
0;3; 1
B.
0; 3;1
C.
2; 3;2
D.
2;3;0
Câu 15: Cho hàm số
2
3 2 1
1 1
x khi x
f x
mx mx khi x
với m tham số thực. Tập hợp các giá trị m để hàm
số liên tục tại
1x
A.
1
B.
0
C.
D.
0;1
Câu 16: Cho hàm số
y f x
liên tục trên R
đồ thị như hình bên. Số đường tiệm cận đứng
của đồ thị hàm số
1
1
y
f x
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
Câu 17: Tập hợp các số thực m để phương trình
2
ln 2019 ln
x mx x
có nghiệm duy nhất là
A.
B.
1
C.
0
D.
Câu 18: Tập hợp các số thực m để hàm số
3
2
6 9 1
3
x
y mx m x
có cực trị là
A.
\ 3;3
B.
C.
\ 3
D.
\ 3
Câu 19: Nền nhà tầng 1 của một hội trường độ cao 0,8 mét so với mặt đất. Từ nền nhà tầng 1 lên nền
nhà tầng 2 1 cầu thang 19 bậc, độ cao của các bậc (so với mặt đất) theo thứ tự lập thành một cấp số
cộng
n
u
có 19 số hạng,
1
0,95; 0,15
u d (đơn vị là m). Độ cao của bậc thứ 8 so với mặt đất là
A.
1,8m
B.
2m
C.
2,4m
D.
2, 2m
Câu 20: Xét các khẳng định sau
i)Nếu
2019
a
thì
2019
x x
a x
ii)Nếu
2019
a
thì
2019
0
a
b b b
Trang 3/20 - Mã đề thi 521
iii)Nếu
2019
a
thì
log log 2019 0, 1
b b
a b b
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là A.
3
B.
1
C.
2
D.
0
Câu 21: Nếu các số hữu tỉ
,a b
thỏa mãn
1
0
3 4
x
ae b dx e
thì giá trị của biểu thức
a b
A.
10
B.
8
C.
9
D.
7
Câu 22: Khẳng định nào trong các khẳng định sau là khẳng định đúng?
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì không vuông góc với nhau
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau
Câu 23: Cho
a,b ,a b
hàm số y = f(x)
thỏa mãn
5
0 0 f ' x x x , f .
Khẳng định nào
sau đây là đúng?
A.
6 6
6
b
a
b a
f x dx
B.
6 6
6
b
a
f x dx b a
C.
7 7
42
b
a
b a
f x dx
D.
5 5
b
a
f x dx b a
Câu 24: Tung 1 con súc sắc cân đối đồng chất hai lần liên tiếp. Gọi A biến cố ‘tổng số chấm xuất
hiện ở hai lần tung là một số nhỏ hơn 10’. Xác suất của biến cố A là
A.
1
6
B.
5
6
C.
31
36
D.
32
36
Câu 25: Cho tứ diện ABCD AB=AC=AD= a,
0
60 ,
BAC
0
60 ,
CAD
0
90
DAB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC BD
A.
a 30
10
B.
a
2
C.
a 3
2
D.
a 2
2
D
C
B
A
Câu 26: Giới hạn
1
4 5
lim
7 8
x
x
x
bằng
A.
9
15
B.
4
7
C.
5
8
D.
1
Câu 27: Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
1
x
y
x
A.
2
B.
3
C.
0
D.
1
Câu 28: Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 80
0
. Góc giữa đường thẳng chứa một đường sinh và mặt phẳng
chứa đường tròn đáy bằng
A. 80
0
B. 10
0
C. 40
0
D. 50
0
Câu 29: Số các số nguyên m để hàm số
3sin 4cos 6
y x x m x
đồng biến trên tập số thực là
A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 30: Cho tập hợp
A 0;1;2;3;4;5;6 .
Số các số 5 chữ số
abcde
thỏa n điều kiện a, b, c, d, e
thuộc A và
a b c d e
A.
5
7
C
B.
5 4
7 6
C C
C.
5
7
A
D.
5!
Câu 31: Cho hàm số
( )y f x
xác định trên
\ 9
thỏa mãn
1
'( ) \ 9 , 8 2,
9
f x x f
x
10 2.
f
Giá trị của biểu thức
6 . 12
f f

Đề thi thử môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 492
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm