Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Kim Liên - Hà Nội lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 201
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 02
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán 12
( Đề gồm 6 trang)
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 201
Câu 1. Cho cấp số nhân
()
n
u
có số hạng đầu
1
3u =
và công bội
2q =
. Giá trị của
4
u
bằng
A.
24
. B.
. C.
48
. D.
3
.
Câu 2. Tính giá trị biểu thức
log
a
K aa=
với
01a<≠
.
A.
4
3
K =
. B.
1
8
K =
. C.
3
4
K =
. D.
2K =
.
Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
3 27
xx+
>
A.
( )
1; 3 .
B.
( )
3;1 .
C.
( ) ( )
; 3 1; .−∞ +∞
D.
( )
( )
; 1 3; .−∞ +∞
Câu 4. Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng Oz có phương trình là
A.
0
.
x
yt
zt
=
=
=
B.
0
0.
1
x
y
zt
=
=
= +
C.
0.
0
xt
y
z
=
=
=
D.
0
.
0
x
yt
z
=
=
=
Câu 5. Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 3a
A.
2
9a
B.
2
72a
C.
2
54a
D.
2
36a
Câu 6. Thể tích của khối nón bán kính đáy r và chiều cao h bằng
A.
2
.
3
rh
π
B.
2
1
.
3
rh
π
C.
2
2
.
3
rh
π
D.
2
.rh
π
Câu 7. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
42
22yx x=−+ +
. B.
42
22yx x=−−
.
C.
32
32yx x=−+
. D.
42
232y xx=−+
.
Câu 8. Cho hàm s
()y fx=
bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên
khoảng nào dưới đây?
A.
(1; ).+∞
B.
( ;1).−∞
C.
( 1; ). +∞
D.
( ; 1).−∞
Câu 9. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
(1;0;2); (-1;2;-4).AB
Phương trình mặt cầu đường kính AB
A.
222
( 1) ( 1) 44xy z+ ++ =
. B.
222
( 1) ( 1) 11xy z+ ++ =
.
C.
2 22
( 1) ( 1) 44xy z++ +− =
. D.
2 22
( 1) ( 1) 11xy z++ +− =
.
Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số
22
( ) sin cosfx x x=
A.
11
sin 4
4 16
x xC−+
. B.
11
sin 4
8 32
xx
.
Trang 2/6 - Mã đề thi 201
C.
11
sin 4
88
x xC−+
. D.
11
sin 4
8 32
x xC−+
.
Câu 11. Tìm tất cả các số tự nhiên n thỏa mãn
22
72 6( 2 )
nn n n
PA A P+= +
A.
3; 3; 4n nn=−= =
. B.
4; 3nn= =
.
C.
3n =
. D.
4n =
.
Câu 12. Cho
( )
109
(2 1)F x x dx= +
, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
108
(2 1)
()
108
x
Fx C
+
= +
. B.
110
(2 1)
()
110
x
Fx C
+
= +
.
C.
108
(2 1)
()
216
x
Fx C
+
= +
. D.
110
(2 1)
()
220
x
Fx C
+
= +
.
Câu 13. Cho số phức z thỏa mãn
23zz i+=+
. Giá trị của biểu thức
1
z
z
+
bằng
A.
31
.
22
i+
B.
11
.
22
i+
C.
31
.
22
i
D.
11
.
22
i
Câu 14. Cho hình phẳng H (phần gạch chéo trong hình vẽ). Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình H
quanh trục Ox được tính theo công thức nào dưới đây?
A.
( )
11
42 4
11
44 .x x dx x dx
ππ
−−
−+
∫∫
B.
( )
11
42 4
11
44 .x x dx x dx
−−
−+
∫∫
C.
( )
1
42
1
4 8 4.x x dx
π
−+
D.
( )
11
4 42
11
4 4.x dx x x dx
ππ
−−
−+
∫∫
Câu 15. Biết rằng đồ thị
()C
của hàm số
( 3)
ln3
x
y =
cắt trục tung tại điểm
M
tiếp tuyến của đồ thị
()C
tại
M
cắt trục hoành tại điểm
N
. Tọa độ của điểm
N
A.
1
( ;0)
ln3
N
. B.
2
( ;0)
ln3
N
. C.
2
( ;0)
ln3
N
. D.
1
( ;0)
l
n3
N
.
Câu 16. Cho hàm s
()y fx=
có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.
Trang 3/6 - Mã đề thi 201
Câu 17. Điểm nào trong hình vẽ dưới đây là điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức
23zi=
?
A.
M
. B.
P
. C.
N
. D.
Q
.
Câu 18. Với a,b,c là các số thực dương khác 1 tùy ý, mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
log .log log .
cb c
ba a=
B.
1
log .
log
a
b
b
a
=
C.
1
log .
log
a
b
b
a
=
D.
log
log .
log
b
a
b
c
c
a
=
Câu 19. Cho hai số phức
12
2 3; z 1 .zi i=+=+
Tính
12
3.zz+
A.
12
3 11.zz+=
B.
12
3 11zz+=
. C.
12
3 61zz+=
. D.
12
3 61zz+=
.
Câu 20. Trong không gian , đường thẳng
12
3
xt
yt
zt
=
=
=
không đi qua điểm nào dưới đây?
A.
Q(3; 1; 4)
. B.
N( 1;1; 2)
. C.
(1;0;3)M
. D.
P(3; 1; 2)
.
Câu 21. Cho hàm số
32
3yx x=
có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn
[ ]
2;1
lần lượt là M m.
Tính
.TMm= +
A.
20T =
. B.
4T =
. C.
22T =
. D.
2T =
.
Câu 22. Cho mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn bán kính 2R, biết khoảng cách
từ tâm của mặt cầu (S) đến mặt phẳng (P) R. Diện tích mặt cầu đã cho bằng
A.
2
20 .R
π
B.
2
12
.
3
R
π
C.
2
20
.
3
R
π
D.
2
12 .R
π
Câu 23. Trong không gian
Oxyz
, cho hai đường thẳng
1
12
:
2 11
xy z
d
−+
= =
2
14
: 12
22
xt
dy t
zt
= +
=−−
= +
. Khoảng
cách giữa hai đường thẳng đã cho bằng
A.
87
.
6
B.
174
.
6
C.
174
.
3
D.
87
.
3
Câu 24. Một khu rừng có trữ lượng glà
53
4.10 ( )m
. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây lấy gỗ trong khu
rừng này là
4%
mỗi năm. Hỏi sau
5
năm không khai thác, khu rừng đó sẽ có số mét khối gỗ là bao nhiêu?
A.
55
4.10 .(1,04)
. B.
55
4.10 .(0,04)
. C.
55
4.10 .(0,4)
. D.
55
4.10 .(1,4)
.
Oxyz

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Kim Liên - Hà Nội lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Kim Liên - Hà Nội lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 927
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm