Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phúc Trạch - Hà Tĩnh lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 003
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT PHÚC TRẠCH
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019
Môn: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trc nghim)
Mã đề thi
003
Câu 1: Hàm số
2019
x
fx
có đạo hàm
A.
1
' ln 2019
x
fx
B.

1
'2019
2019
x
fx
C.

2019
'
ln 2019
x
fx D.
' 2019 ln 2019
x
fx
Câu 2: Cho
 
13
11
2; 5fxdx fxdx


, Khi đó

3
1
2
f
xdx
A. -14 B. 14 C. 12 D. 6
Câu 3: Trong không gian Oxyz, mp(P):
2240xyz
đi qua điểm nào dưới đây
A.

1; 2; 2Q 
B.
8; 0; 2N
C.

8; 0; 4P
D.

8; 0; 2M
Câu 4: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào
x
-1
y’ - -
y 2
2
A.
21
1
x
y
x
B.
21
1
x
y
x
C.
23
1
x
y
x
D.
23
1
x
y
x
Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình
2
4
42
xx
A.
;0 2; 
B.
0; 2
C.
0; 2
D.
0; 2
Câu 6: Thể tích khối nón tròn xoay có bán kính đáy 3cm độ dài đường sinh 5cm là
A.
3
12 cm
B.
2
12 cm
C.
3
36 cm
D.
3
12cm
Câu 7: Đạo hàm của hàm số

ln 1yx
trên khoảng
1:
A.

2
1
'
1
y
x
B.
1
'
1
y
C.

2
1
'
1
y
x
D.
1
'
1
y
x
Câu 8: Diện tích mặt cầu bán kính a bằng
A.
3
4 a
B.
2
4
3
a
C.
2
4 a
D.
3
4
3
a
Câu 9: Phần ảo của số thức liên hợp của
47zi
A. 4 B.
7
C.
7
D. 4
Câu 10: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
32
1
x
y
x
là:
A. y = 3 B.
2x 
C.
2y 
D.
1x 
Câu 11: Hàm số
32
25yxx có điểm cực đại là:
A.
1
3
x
B.
x
0 C.

0;5M
D. 5y
Trang 2/6 - Mã đề thi 003
Câu 12: Cho hàm số

xf
  
2
'12fx xx x
. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 13: Tập xác định của hàm số
1
3
log 4 2
y
x
A. (;2)D  B. [2; )D  C. (;2]D  D. (2; )D 
Câu 14: Kí hiệu:
k
n
C
với
,kn
là những số nguyên dương và kn
A. Chỉnh hợp chập k của n phần tử B. Số tổ hợp chập k của n phần tử
C. Tổ hợp chập k của n phần tử D. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử
Câu 15: Cho hàm số
yfx
có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảngo sau
đây?
x
y
-1
-1
O
1
A.
;1
B.
; 
C.
1; 
D. (0 ; 1)
Câu 16: Phương trình
log 2 1x 
có nghiệm là
A.
12x
B. Vô nghiệm C.
2xe
D.
3x
Câu 17: Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
yfx
, trục Ox các
đường thẳng

,,
x
ax b a b
quay quanh trục Ox được tính theo công thức
A.

2
b
a
Vfxdx
B.

2
b
a
Vfxdx
C.

b
a
Vfxdx
D.

b
a
Vfxdx
Câu 18: Cho
,,abc
là những số thực dương,
1a
. Mệnh đề nào dưới đây sai.
A.
log ( ) log log
aaa
bc b c B.
log log log
aaa
b
bc
c

C.
log log .log ,(c 1)
aca
bbc
D.
log ( . ) log log
aaa
bc b c
Câu 19: Trong không gian Oxyz. Cho véc tơ
5OM
j
k

. Khi đó tọa độ điểm M là
A.
1; 0; 5M
B.
1; 5; 0M
C.
0;1; 5M
D.

0; 1;5M
Câu 20: Số giao điểm của đồ thị hàm số
5
1
x
y
x
và đường thẳng
2
y
x
A. 3 B. 1 C. 2 D. 0
Câu 21: Trong không gian Oxyz, tọa độ tâm của mặt cầu (S):
222
2460xyz xy
A.
2; 4;0I
B.
1; 2; 0I
C.
1; 2; 3I
D.
2; 4;6I
Câu 22: Tính mô đun của số phức z, biết:

12 2 12iz i i
A. 5 B. 7 C.
1
5
D.
22
Câu 23: Cho cấp số nhân có số hạng đầu
1
2u số hạng thứ 11
11
1
512
u
. Tìm công bội q của cấp
số nhân. Biết
0q
Trang 3/6 - Mã đề thi 003
A.
1
4
q
B.
2q
C.
1
3
q
D.
1
2
q
Câu 24: Cho số phức
3
3
i
zi
i

. Mô đun của số phức
z
A.
370
10
B.
10
10
C. 10 D.
31
10 10
i
Câu 25: Cho hàm số

xfy
xác định trên R, và đồ thị như hình dưới đây. Số điểm cực đại của m số

xfy
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
x
y
A. 2 . B. 1 . C. 3 . D. 0.
Câu 26: Cho hình chóp
.SABC
có đáy
A
BC
tam giác vuông tại A ,
1cmAB
, 3cmAC . Tam giác
SAB
,
SAC
lần lượt vuông tại
B
và
C
. Khối cầu ngoại tiếp hình chóp
.S ABC
th tích
bằng
3
55
cm
6
. Tính khoảng cách từ C tới
SAB
A.
5
cm
2
B.
5
cm
4
C.
3
4
cm
D.
3
cm
2
Câu 27: Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup 12 đội tham gia, trong đó có 3 đi Vit Nam. Ban t
chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để 3 đội của Việt Nam
cùng nằm ở một bảng đấu.
A.
1
110
.
B.
1
330
.
C.
6
55
.
D.
3
55
.
Câu 28: Biết rằng phương trình
2
log 15log 2 2
x
x  hai nghiệm
1
x
,
2
x

12
x
x
. Giá trị của
12
16
x
x bằng
A.
4095
8
.
B.
34
.
C.
30
.
D.
4097
8
.
Câu 29: Tất cả giá trcủa tham s
m
đ đ thị hàm s

32
:2321Cy x x m
cắt trục hoành tại ba
điểm phân biệt là
A.
1
0.
2
m
B.
1
0.
2
m
C.
11
.
42
m
D.
11
.
22
m
Câu 30: Đối với hàm số
1
ln
1
y
x
, Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. '1
y
x
ye B. '1
y
x
ye C. '1
y
x
ye D. '1
y
x
ye
Câu 31: Cho hàm số

yfx
. Có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
Bất phương trình

2
2xx
f
xe m

đúng
0;2x
khi chỉ khi
A.

01mf
. B.

1
1
mf
e

. C.

01mf
. D.

1
1
mf
e

.

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phúc Trạch - Hà Tĩnh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phúc Trạch - Hà Tĩnh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 342
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm