Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 3 - Nghệ An

1/5 - Mã đề 216 - https://toanmath.com/
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3
(Đề thi có 05 tran
g
)
KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN Toán. Thi gian làm bài : 90 phút
(khôn
g
k thi
g
ian phát
đ
)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Biết
2
1
ln 2 ln 3 ln 5
(1)(21)
dx
abc
xx


. Khi đó giá trị
abc
bằng
A.
3
. B. 2 . C. 1. D.
0
.
Câu 2. Biết
31
72
n
nn
A
C
. Ta
0
n
k
n
k
C
bằng
A.
4096 . B. 64 . C. 1204 . D. 1024 .
Câu 3. Cho một cấp số cộng có
16
3, 27uu
. Công sai
d
của cấp số cộng đó là
A. 7. B. 5. C. 8. D. 6.
Câu 4. Khoảng đồng biến của hàm số
3
34yx x
A.
(1;1) . B. (0;2) .
C.
(;1) (1; ) . D. (;1) .
Câu 5. 6 học sinh 3 thầy giáo A, B, C sẽ ngồi trên một hàng ngang 9 ghế. Số cách xếp chỗ ngồi
cho 9 người đó sao cho mỗi thầy giáo ngồi giữa hai học sinh
A. 43200. B. 94536. C. 55012. D. 35684.
Câu 6. Cho tam giác
ABC
vuông tại
A
. Trong đó
,2
A
BaBC a
. Quay tam giác
ABC
quanh trục
A
B
ta
được một hình nón có thể tích là
A.
3
a
. B.
3
3
a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
4
3
a
.
Câu 7. Điểm biểu diễn hình học của số phức
23zi
là điểm nào trong những điểm sau đây?
A. (2;3)M . B. (2;3)Q . C. (2; 3)N . D. (2;3)P .
Câu 8. Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá từ mét khoan đầu tiên là
100000
đồng và
kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm
30000
đồng so với giá của mét khoan ngay trước
đó. Một người muốn kí hợp đồng với cơ sở khoan giếng này để khoan một giếng sâu
20
mét lấy nước dùng
cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở
khoan giếng số tiền bằng bao nhiêu?
A. 8800000 đồng. B. 7700000 đồng. C. 9980000 đồng. D. 6670000 đồng.
Câu 9. Cho hai số thực ,0ab thỏa mãn
22
log ( 1) log ( 1) 6ab
. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
ab
A.
12
. B. 14. C. 16 . D. 8 .
Câu 10. Cho
f
x
liên tục trên thỏa mãn

10
f
xf x

7
3
4fxdx
. Tính

7
3
Ixfxdx
.
A. 80 . B. 60 . C. 40 . D. 20 .
Mã đề 216
Câu 11. Khi quay tứ diện đều
ABCD
quanh trục AB . Số hình nón khác nhau được tạo thành là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 12. Đạo hàm của hàm số
2
log ( 1)yx trên tập xác định
A.
1
(1)ln2x
.
B.
ln 2
1
x
.
C.
1
(1 ) ln 2x
. D.
ln 2
1
x
.
Câu 13. Nếu một hình nón diện tích xung quanh gấp đôi diện tích của hình tròn đáy thì góc đỉnh của
hình nón bằng
A.
0
120 . B.
0
60 . C.
0
15 . D.
0
30 .
Câu 14. Biểu thức
21
lim
2
n
n
bằng
A.

. B. 0. C.  . D. 2.
Câu 15. Cho parabol
2
():
P
yx
và hai điểm
,
A
B
thuộc
()P
sao cho 2AB . Diện tích lớn nhất của hình
phẳng giới hạn bởi
()P và đường thẳng AB
A.
3
4
.
B.
3
2
.
C.
2
3
.
D.
4
3
.
Câu 16. Tập hợp các số thực
m
để phương trình
2
log
x
m có nghiệm thực là
A. [0; ) . B. (;0) . C.
. D. (0; ) .
Câu 17. Hình nào sau đây không phải là hình đa diện?
A. Hình lăng trụ. B. Hình chóp.
C. Hình lập phương. D. Hình vuông.
Câu 18. Tìm tt c giá tr ca tham s
m
sao cho phương trình
2
22 1
x
mx x
hai nghiệm
thực?
A.
7
.
12
m >
B.
7
.
2
m ³-
C.
3
2
m ³
. D.
9
.
2
m ³
Câu 19. Cho m số
()yfx
đạo m
2
'( ) 9 ,fx x x x
. Hàm số
2
() ( 8)
g
x
f
xx
đồng biến
trên khoảng nào?
A. (0;4) . B. (;1) . C. (8;9) . D.

1; 0 .
Câu 20. Cho hình chóp
.S ABCD
A
BCD
là hình thoi cạnh
a
,
0
60ABC ,
()SA ABCD
,
3
2
a
SA
. Gọi
O
là tâm của hình thoi
A
BCD
. Khoảng cách từ điểm
O
đến mặt phẳng
()SBC
bằng
A.
3
4
a
.
B.
5
8
a
.
C.
3
8
a
.
D.
5
4
a
.
Câu 21. Cho hàm số
2
() log 4 2 ( ) 6
xx
fx a x abe e

, với
,ab
, biết
(log(log )) 4fe
. Giá trị
(log(ln10))f
bằng
A. 2. B. 8. C. 3. D. 4.
Câu 22. Cho hàm số
42
1ymx x
. Tập hợp các số thực
m
để hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị là
A. (0; ) . B. (;0] . C. [0; ) . D. (;0) .
Câu 23. Cho
2
1
() 3fxdx
3
2
() 4fxdx
, khi đó tích phân
3
1
()
f
xdx
bằng
A. 12. B. 7. C. 1. D. -12.
Câu 24. Cho hình chóp
.SABC
biết rằng
SA SB SC a
,
0
120ASB ,
0
60BSC
0
90ASC . Thể
tích khối chóp
.SABC
A.
3
2
12
a
. B.
3
2
6
a
. C.
3
3
4
a
. D.
3
3
8
a
.
Câu 25. Một mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền 4 triệu đồng trên một tháng(chuyển vào tài
khoản của mẹ ngân hàng vào đầu tháng). Từ tháng 1 năm 2019 mẹ không đi rút tiền để lại ngân hàng
và được tính lãi suất
1%
trên một tháng. Đến đầu tháng 12 năm 2019 mẹ rút toàn bộ số tiền(gồm số tiền của
tháng 12 và số tiền gửi từ tháng 1). Hỏi khi đó mẹ lĩnh về bao nhiêu tiền?
(Kết qu làm tròn theo đơn v
nghìn đồng)
A. 50870000 đồng. B. 50560000 đồng. C. 50670000 đồng. D. 50730000 đồng.
Câu 26. Nhân ngày Quốc Tế phụ nữ 8 3 năm 2019, Ông A đã mua tặng vợ một món quà đặt trong
một chiếc hộp chữ nhật thể tích 32(đvtt) đáy hình vuông và không nắp. Để món quà trở nên đặc
biệt xứng tầm với giá trị của ông quyết định mạ vàng cho chiếc hộp, biết rằng độ dày của lớp mạ trên
mọi điểm trên chiếc hộp là không đổi và như nhau. Gọi chiều caocạnh đáy của chiếc hộp lần lượt
h
x
. Để lượng vàng trên hộp là nhỏ nhất thì giá trị của
h
x
A. 2, 4.hx B.
3
,4.
2
hx
C. 2, 1.hx D. 4, 2.hx
Câu 27. Cho dãy số
()
n
u
, biết
2
n
n
n
u
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
4
1
4
u
. B.
5
1
32
u
. C.
3
1
8
u
. D.
5
1
16
u
.
Câu 28. Cho hình chóp
.SABCD
có
()SA ABCD
,
SA a
đáy
ABCD
nội tiếp đường tròn bán kính
bằng
a
, trong đó hai đường chéo
AC
và
B
D vuông góc với nhau. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
.SABCD
A.
3
3
a
. B.
3
2
a
. C.
5
2
a
D.
2
3
a
Câu 29. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Giá trị
.
A
BBC
 
bằng
A.
2
.
2
a
B.
2
3
.
2
a
C.
2
3
.
2
a
D.
2
.
2
a
Câu 30. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm (2; 2;1), (0;1;2)AB . Tọa độ điểm
M
thuộc mặt phẳng Oxy
sao cho ba điểm
,,
A
BM thẳng hàng là
A. (4; 5;0)M . B. (2; 3;0)M . C. (0;0;1)M . D. (4;5;0)M .
Câu 31. Tập hợp các giá trị
x
thỏa mãn 2, , 4xxx theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là
A.
4.
B.
1
. C.
.
D.
2
.
Câu 32. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình
2
3
x
e
A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.
Câu 33. Cho hàm số
()yfx
xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như hình bên dưới
Số nghiệm thực của phương trình
2()3 0fx
A. 2 B. 1. C. 3. D. 4.
x
y’
y
-
+
-2
3
0
0
-
2
1
+
+
-
+

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 3 - Nghệ An. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 3 - Nghệ An. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.461
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm