Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh

SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH 1
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT KHỐI 12
MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút
(50 câu trc nghim)
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Mã đề thi
210
Họ và tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Cho hình chóp
.SABC

SA ABC , đáy
A
BC là tam giác đều. Tính thể tích khối chóp
.SABC biết
A
Ba , SA a .
A.
3
3
4
a
.
B.
3
a
.
C.
3
3
12
a
.
D.
3
3
a
Câu 2: Trong không gian tọa độ
,Oxyz cho ba điểm

1;1;1 , 2; 3; 4 , 7; 7; 5MN P
. Để tứ giác
M
NPQ
là hình bình hành thì tọa độ điểm
Q
A.

6; 5; 2 . B.

6; 5;2 . C.

6;5;2 . D.

6;5;2 .
Câu 3: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
A.

log log log 0
aaa
x
xyxy
y

B.

22
log 2log 0
aa
xxx.
C.

log log log 0
aaa
xy x y xy
. D.

log log log 0
aaa
xy x y xy
.
Câu 4: Họ nguyên hàm của hàm số:
2
1
3yx x
x

A.

3
2
3
ln
32
x
F
xxxC
.
B.

2
1
23Fx x C
x

.
C.

3
2
3
ln
32
x
F
xxxC
. D.

3
2
3
ln
32
x
F
xxxC
.
Câu 5: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 5 quyển sách lý. Lấy ngẫu nhiên ra 3 quyển sách. Tính xác
suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển là toán.
A.
2
7
. B.
5
42
. C.
1
21
. D.
37
42
.
Câu 6: Cho hàm số
()
y
fx
đạo hàm
3
() ( 1)(1 2), xfx xx x

. Số điểm cực trị của hàm
số đã cho là
A.
3
.
B.
1.
C.
5
.
D.
2.
Câu 7: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số
()
y
fx
,
()
gx
liên tục trên
[ ; ]ab
hai đường thẳng
x
a ,
x
b
A.
(() ())d
b
a
Sfxgxx
. B.
2
(() ()).d
b
a
Sfxgxx
.
C.
() ().d
b
a
Sfxgxx

. D.
() ().d
b
a
Sfxgxx
.
Câu 8: Đường thẳng
1yx
cắt đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
tại các điểm có tọa độ là
A.

0; 1 ; 2;1 . B.

0;2 . C.

1; 0 ; 2;1 . D.

1; 2 .
Câu 9: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng

:2 2 4 0xy z


:2 2 2 0xy z
 
A. 2. B. 6.
C.
10
.
3
D.
4
.
3
Câu 10: Tập hợp các điểm
M
biểu diễn số phức z sao cho
22
()zz
A. T
r
ục tun
g
và trục hoành B. Trục tun
g
.
C. T
r
ục hoành. D. Gốc tọa độ.
Câu 11: Cho hàm số
()
f
x liên tục trên đoạn
[-2;3]
có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Gọi
,mM
lần lượt
là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn
[2;3]
.Giá trị của
23mM
bằng
A.
13. B. 18. C. 16. D. 15.
Câu 12: Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
21
(1)
x
y
x
x
A.
1
. B.
2
.
C.
3
.
D.
4
.
Câu 13: Cho hàm số

yfx
xác định và liên tục trên mỗi nửa khoảng
;2
2; , có bảng
biến thiên như hình bên. Tập hợp các giá trị của
m để phương trình
()
f
xm
có hai nghiệm phân biệt là
A.
22; .
B.
7
;2 22;
4



. C.
7
;2 22;
4




.
D.
7
;
4




.
Câu 14: Một cấp số cộng
n
u
1
5u ,
12
38.u Giá trị của
10
u
A.
24
B.
32
C.
30
D.
35
Câu 15: Tính thể tích của khối trụ biết bán kính đáy của khối trụ đó bng
a và thiết diện qua trục là một
hình vuông.
A.
3
2 a
.
B.
3
2
3
a
.
C.
3
4 a
. D.
3
a
.
Câu 16: Trong không gian
,Oxyz cho tam giác
A
BC
với
(1; 4; 1)A
,
(2;4;3)B
,
(2;2; 1)C
. Phương
trình tham số của đường thẳng đi qua điểm
A và song song với
BC
A.
1
4.
12
x
yt
zt


B.
1
4.
12
x
yt
zt


C.
1
4.
12
x
yt
zt


D.
1
4.
12
x
yt
zt


Câu 17: Biết
1
2
0
31 5
3ln
69 6
xa
dx
xx b


,trong đó
,ab
là hai số nguyên dương và
a
b
là phân
số tối giản.Khi đó
22
ab bằng
A.
7
. B.
6
. C.
9
. D.
5
.
Câu 18: Cho hình chóp .SABC
,N,P
M
xác định bởi
 
SM MA
,
2
3

SN SB
,
1
.
2

 
SP SC
Tính thể tích của khối chóp
.SMNP biết
SA=4 3
, ()SA ABC , tam giác
A
BC đều có cạnh bằng
6
.
A.
3.
B.
4.
C.
1.
D.
2.
Câu 19: Diện tích khối cầu bán kính
3a
A.
2
12 .a
B.
2
43
.
3
a
C.
2
12 .a
D.
2
43.a
Câu 20: Trong không gian, cho tam giác
A
BC
vuông tại A,
A
Ba
3
A
Ca
. Độ dài đường sinh
l của hình nón nhận được khi quay tam giác
A
BC
xung quanh trục
A
B
A.
2la
. B.
3la
.
C.
la
. D.
2la
.
Câu 21: Gọi
12
;zz là hai nghiệm phức của phương trình
2
450zz. Khi đó phần thực của
22
12
zz
A. 7 . B. 5.
C.
4
.
D. 6 .
Câu 22: Tập nghiệm của bất phương trình
2
1
1
2
xx



A.

0;1
B.
(;0)(1;) 
C.
(;0)
D. (1; )
Câu 23: Cho hình chóp .SABC có đáy là tam giác đều. Nếu tăng độ dài cạnh đáy lên 2 lần và độ dài
đường cao không đổi thì thể tích
.SABC tăng lên bao nhiêu lần?
A.
4
. B.
2
.
C.
1
2
.
D.
3
.
Câu 24: Cho hàm số

yfx
có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
x
y
O
3
2
1
Nhận xét nào sau đây là
sai ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng

;3

1; 
.
B. Hàm số đạt cực trị tại các điểm
0
x
1
x
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng

0;1
.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng

;0

1; 
.
Câu 25: Cho số phức
67zi
. Số phức liên hợp của z
A. 67zi . B. 67zi . C. 67zi . D. 67zi .
Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng

P có phương trình là
22 30
x
yz
. Mặt phẳng
P một vectơ pháp tuyến là
A.
(2;2;3)n 
. B.
(4; 4;2)n 
. C.
( 4;4;2)n 
. D.
(0;0; 3)n 
.
Câu 27: Cho khối lập phương
.'' ' '
A
BCD A B C D
cạnh
a
. Khoảng cách giữa hai đường thẳng
''
A
C
B
D bằng

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 385
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm