Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh lần 2

Trang 1/8 - Mã đề thi 001
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm 6 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2019
Môn Toán
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 001
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A. 0. B. -1. C. 3. D. 5.
Câu 2: Đường cong trong hình vẽ bên dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
A.
3
1
x
y
x
. B.
4 2
3
y x x
. C.
3
3
x
y
x
. D.
3 2
3 3
y x x
.
Câu 3: Cho các số thực
,a b
thỏa mãn
2 1 2 1 2 1 .
a b
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
b a
. B.
a b
. C.
1
a b
. D.
1
.
Câu 4: Nghiệm của phương trình
2 1
1
2
4
x
A.
0
x
. B.
3
2
x
. C.
1
2
x
. D.
1
2
x
.
Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số
3 2
y x 3x
trên
1;1
A.
2
. B.
0
. C.
2
. D.
4
.
Câu 6: Nguyên hàm của hàm số
2 sinf x x x
A.
(2 sin )d 2 cos
x x x x C
. B.
(2 sin )d 2 cos
x x x x C
.
C.
2
(2 sin )d cos
x x x x x C
. D.
2
(2 sin )d cos
x x x x x C
.
Câu 7: Cho
log 2
a
, khi đó
1
log
64
bằng
A.
5 .a
B.
6 .a
C.
6 .a
D.
5 .a
Câu 8: Cho hàm số
3 2
y x 3x 5
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;0

. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
0;2
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
2;

. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
0;2
.
Câu 9: Cho
0
1
( ) 1
f x dx
4
0
( ) 3
f x dx
. Khi đó
4
1
( )I f x dx
bằng
A.
4I
. B.
2I
. C.
4I
. D.
2I
.
Trang 2/8 - Mã đề thi 001
Câu 10: Thể tích của khối lập phương cạnh
3cm
bằng
A.
3
9
cm
. B.
2
9
cm
. C.
3
27
cm
. D.
2
27
cm
.
Câu 11: Một hình trụ bán kính
2r
chiều cao
2 3
h
. Khi đó diện tích xung quanh của
hình trụ là
A.
4 3
. B.
8 3 .
C.
16 3
. D.
2 3
.
Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu (S) có phương trình
2 2 2
2 4 6 2 0
x y z x y z
. Tọa độ tâm
I
của mặt cầu (S)
A. Tâm
(1; 2;3)
I
. B. Tâm
(1; 2;1)
I
.
C. Tâm
( 1;2;3)
I
. D. Tâm
( 1;2; 3)
I
.
Câu 13: Khai triển nhị thức
16
2
2 3
x
có bao nhiêu số hạng?
A.
16
. B.
17
. C.
15
. D.
16
5
.
Câu 14: Cho số phức
z 3 2i
. Phần ảo của số phức z bằng
A.
2
. B.
3
. C.
2
. D.
2i
.
Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
-1 2
:
2 -1 3
x y z
d
. Một vectơ
chỉ phương
u
của đường thẳng
d
A.
(1;2;0)
u
. B.
( 1;2;0)
u
. C.
(2; 1;3)
u
. D.
(2;1;3)
u
.
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
( 3;2; 1)
A
,
(1;0;5)
B
. Tọa độ trung
điểm I của đoạn thẳng AB là
A.
( 2;1; 3)
I
. B.
( 1;1;2)
I
. C.
(2; 1;3)
I
. D.
(4; 2;6)
I
.
Câu 17: Cho dãy số
( )
n
u
thỏa mãn:
1
1
1
3. , 1
n n
u
u u n
. Giá trị của
5
u
bằng
A.
81
. B.
243
. C.
729
. D.
15
.
Câu 18: Cho tam giác đều
ABC
cạnh bằng
a
. Quay tam giác
ABC
( kể cả các điểm bên trong
tam giác) xung quanh đường cao AH của tam giác tạo nên một khối nón. Thể tích của khối nón
đó là
A.
3
3
8
a
. B.
3
12
a
. C.
3
3
24
a
. D.
3
3
12
a
.
Câu 19: Đồ thị của hàm số
2
4 3 2
2019
x x
y
x
có số đường tiệm cận là
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
2019
.
Câu 20: Cho khối chóp tứ giác đều tất cả các cạnh bằng a. Thể tích
V
của khối chóp đã cho
bằng
A.
3
3
a
V
. B.
3
4 2
3
a
V
. C.
3
a
V
. D.
3
a
V
.
Câu 21: Cho số phức z thỏa mãn 2z i
z
= 2 + 5i. Môđun của số phức z bằng
A.
7
z
. B.
5
z
. C.
25
z
. D.
145
5
z
.
Câu 22: Cho hình chóp
SABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh a. Cạnh bên
SA
vuông góc với
ABCD
. Góc giữa cạnh SC và mặt phẳng (SAD) là góc nào sau đây?
A.
SCA
. B.
CSA
. C.
SCD
. D.
CSD
.
Trang 3/8 - Mã đề thi 001
Câu 23: Cho hàm số
3 2
2 3 1
y x x
đồ thị như hình vẽ. Bằng cách sử dụng đồ thị hàm số,
xác định
m
để phương trình
3 2
2 3 2 0
x x m
đúng 3 nghiệm phân biệt, trong đó có 2 nghiệm
lớn hơn
1
.
2
A.
1
;0
2
m
. B.
1;0
m
. C.
1
0;
2
m
. D.
1 1
;
4 2
m
.
Câu 24: Tập nghiệm của bất phương trình
2
1
2
log ( 3 2) 1
x x
A.
;1 2;
 
. B.
0;3
. C.
[0;1) (2;3]
. D.
0;1 (2;3)
.
Câu 25: Cho hàm số
y f x
đồ thị như hình vẽ dưới. Diện tích
S
của hình phẳng phần
đậm trong hình vẽ dưới là
A.
2
3
( )S f x dx
. B.
2
3
( )S f x dx
.
C.
0 2
3 0
( ) ( )S f x dx f x dx
. D.
2 0
0 3
( ) ( )S f x dx f x dx
.
Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho điểm
A
mặt phẳng
( ) :3 1 0
P x y z
. Mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với (P) có phương trình là
A.
( ) :3 2 1 0
Q x y z
. B.
( ) :3 2 6 0
Q x y z
.
C.
( ) :3 0
Q x y z
. D.
( ) :3 6 0
Q x y z
.
Câu 27: Gọi
1
z
2
z
hai nghiệm phức của phương trình
2
9 6 4 0
z z
. Gtrị của biểu thức
1 2
1 1
z z
bằng
A.
4
3
. B.
3.
C.
3
2
. D.
6.

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 252
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm