Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Bình Phước

Trang1/6-Mãđề231
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2019 LẦN 1
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
(Đề thi gồm 06 trang)
Mã đề thi 231
Họ và tên thí sinh: …………………………………… Số báo danh: ……………….
Câu 1. Với
a
và
b
làhaisốthựcdươngtùyý,
3 4
2
log a b
bằng
A.
2 2
1 1
log log .
3 4
a b
B.
2 2
3log 4log .a b
C.
3 4
2 log log .a b
D.
2 2
4log 3log .a b
Câu 2. Chokhốichóp
.S ABC
có
SA ABC
và
2,SA
tamgiác
ABC
vuôngcântại
A
và
1.AB
Thể
tíchcủakhốichóp
.S ABC
bằng
A.
2
.
3
B.
1
.
6
C.
1
.
3
D.
1.
Câu 3. Trongkhônggian
,Oxyz
tâmcủamặtcầu
2 2 2
: 2 4 6 2 0 S x y z x y z
làđiểmcótọađộ
A.
2; 4; 6 .
B.
1;2;3 .
C.
1; 2; 3 .
D.
2;4;6 .
Câu 4. Trongkhônggian
,Oxyz
mặtphẳng
: 2 3 0
x y z
điquađiểmnàodướiđây?
A.
3
1;1; .
2
M
B.
3
1; 1; .
2
N
C.
1;6;1 .P
D.
0;3;0 .Q
Câu 5. Chohàmsố
( )y f x
liêntụctrênđoạn
[ ]1;2
vàcóđồthịnhưhình
vẽbên.Gọi
M
và
m
lầnlượtlàgiátrịlớnnhấtvànhỏnhấtcủahàmsốđã
chotrênđoạn
[ ]1; 2
.Giátrịcủa
.M m
bằng
A.
3.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 6. Họnguyênhàmcủahàmsố
sin f x x x
là
A.
2
cos . x x C
B.
2
cos .
2
x
x C C.
2
cos . x x C
D.
2
cos .
2
x
x C
Câu 7. Tậpnghiệmcủaphươngtrình
9 4.3 3 0
x x
là
A.
0;1 .
B.
1 .
C.
0 .
D.
1;3 .
Câu 8. Sốphứcnàosauđâycóđiểmbiểudiễnlà
(1; 2)?M
A.
1 2 . i
B.
1 2 . i
C.
2 . i
D.
1 2 . i
Câu 9. Với
k
và
n
làhaisốnguyêndươngtùyýthỏamãn
,k n
mệnhđềnàosauđâyđúng?
A.
!
.
( )!
k
n
n
A
n k
B.
!
.
k!( )!
k
n
n
A
n k
C.
!
.
k!
k
n
n
A
D.
( )!
.
!
k
n
n k
A
n
Câu 10. Chokhốitrụcóthểtích
V
vàbánkínhđáy
R
.Chiềucaocủakhốitrụđãchobằng
ĐỀ CHÍNH THỨC
Trang2/6-Mãđề231
A.
2
.
3
V
R
B.
2
.
V
R
C.
2
.
3
V
R
D.
2
.
V
R
Câu 11. Chohàmsố
( )y f x
cóbảngbiếnthiênnhưsau
Hàmsốđạtcựcđạitạiđiểm
A.
4.x
B.
3.x
C.
2.x
D.
1.x
Câu 12. Trongkhônggian
,Oxyz
đườngthẳngnàosauđâynhận
2;1;1
u làmộtvectơchỉphương?
A.
2 1 1
.
1 2 3
x y z
B.
1 2
.
2 1 1
x y z
C.
1 1
.
2 1 1
x y z
D.
2 1 1
.
2 1 1
x y z
Câu 13. Chohàmsố
( )y f x
cóđồthịnhưsau
Hàmsốđãchonghịchbiếntrênkhoảngnàodướiđây?
A.
0;1 .
B.
1;0 .
C.
2; 1 .
D.
1;1 .
Câu 14. Chocấpsốnhân
n
u
cósốhạngđầu
1
1
,
2
u
côngbội
2.q
Giátrịcủa
25
u bằng
A.
23
2 .
B.
24
2 .
C.
25
2 .
D.
26
2 .
Câu 15. Cho
2
1
( ) 2
f x dx và
2
1
( ) 1,
g x dx khiđó
2
1
2 ( ) 3 ( )
x f x g x dxbằng
A.
5
.
2
B.
7
.
2
C.
17
.
2
D.
11
.
2
Câu 16. Chohàmsố
( )y f x
cóbảngbiếnthiênnhưsau
Tiệmcậnđứngcủađồthịhàmsốđãcholàđườngthẳngcóphươngtrình
A.
2.y
B.
1.y
C.
2.x
D.
1.x
Câu 17. Hàmsố
2
1 e
x
y x x
cóđạohàm
A.
1 .2 e
x
y x
B.
2
e .
x
y x x
C.
2
.
x
x xy e
D.
2
1 .e
x
y x
Trang3/6-Mãđề231
Câu 18. Đườngcongtronghìnhvẽbênlàđồthịcủahàmsốnàodướiđây?
A.
3
3 2. y x x B.
3
3 2. y x x
C.
3
3 2. y x x D.
3
3 2. y x x
Câu 19. Trongkhônggian
,Oxyz
khoảngcáchtừđiểm
2; 4; 1 M
tớiđường
thẳng
: 2
3 2
x t
y t
z t
bằng
A.
6.
B.
2 14.
C.
2 6.
D.
14.
Câu 20. Cho
2 2
log 3 ,log 5 , a b khiđó
15
log 8 bằng
A.
.
3
a b
B.
1
.
3( )a b
C.
3( ).a b
D.
3
.
a b
Câu 21. Biết
( )F x
làmộtnguyênhàmcủahàmsố
2
e
x
f x
và
201
0
2
F
.Giátrị
1
2
F
A.
1
e 200.
2
B.
2e 100.
C.
1
e 50.
2
D.
1
e 100.
2
Câu 22. Tínhdiệntíchmặtcầu
S
khibiếtchuviđườngtrònlớncủanóbằng
4 .
A.
32 .
S
B.
64 .
S
C.
8 .
S
D.
16 .
S
Câu 23. Chomsố
( )f x
cóđạo hàm
2 3 4
' 1 2 3 4 , f x x x x x x
.Sốđiểmcựctrịcủa
hàmsốđãcholà
A.
3.
B.
5.
C.
2.
D.
4.
Câu 24. Chokhốichóp
.S ABCD
cóđáylàhìnhthoitâm
O
cạnh
,a
tamgiác
ABD
đều,
SO
vuônggócvới
mặtphẳng
ABCD
và
2SO a
.Thểtíchcủakhốichóp
.S ABCD
bằng
A.
3
3
.
6
a
B.
3
3
.
12
a
C.
3
3.a D.
3
3
.
3
a
Câu 25. Chokhốilăngtrụ
. ' ' 'ABC A B C
cótấtcảcáccạnhbằng
,a
cáccạnhbênhợpvớimặtđáygóc
0
60 .
Thểtíchcủakhốilăngtrụ
. ' ' 'ABC A B C
bằng
A.
3
.
8
a
B.
3
3
.
24
a
C.
3
3
.
8
a
D.
3
3
.
8
a
Câu 26. Cho
, a b
vàthỏamãn
2 1 3 a bi i a i
,với
i
làđơnvịảo.Giátrị
a b
bằng
A.
4.
B.
4.
C.
10.
D.
10.
Câu 27. Chohàmsố
( )y f x
cóđồthịnhưsau
Đánh giá bài viết
4 2.140
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm