Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lý Nhân Tông - Bắc Ninh lần 3

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3
NĂM HỌC: 2018 2019
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi
101
Họ, tên thí sinh: ..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh
a
. Mặt bên SAB tam giác đều nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD). Thể tích khối chóp S.ABCD là:
A.
3
a3
B.
3
a3
6
C.
3
a3
2
D.
3
a3
4
Câu 2: Cho hình lập phương
có cạnh
.a
Thể tích hình cầu ngoại tiếp hình lập phương là
A.
3
82
3
a
π
B.
3
3
2
a
π
C.
3
312
3
a
π
D.
3
34
3
a
π
Câu 3: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [a;b]. Gọi D là miền hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
y = f(x), trục hoành và các đường thẳng x =a, x =b (a<b). Diện tích của D được cho bởi công thức nào sau
đây ?
A.
=
b
a
dxxfS )(
B.
()
a
b
f x dx
C.
=
b
a
dxxfS )(
D.
=
b
a
dxxfS )(
2
π
Câu 4: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
2
x
y
x
=
+
tại điểm có hoành độ bằng
1
A.
51
yx= +
. B.
5
2
9
yx
=
. C.
55
99
yx
=
. D.
59
yx=
.
Câu 5: Cho hàm số f(x) thỏa mãn
1)(
2017
0
=
dxxf
. Tính tích phân
=
1
0
)2017( dxx
fI
A. I = 0 B. I = 1 C.
2017
1
=I
D. I = 2017
Câu 6: Phương trình
( )
3
log 3 2 3x −=
nghiệm là:
A.
25
3
. B.
29
3
. C.
11
3
. D.
87
.
Câu 7: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
21
23
x
y
x
+
=
A.
1y =
. B.
2
3
y
=
. C.
3
2
x =
. D.
1
2
y =
.
Câu 8: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(3;5;2), phương trình nào dưới đây là phương trình mặt
phẳng đi qua các điểm là hình chiếu của điểm A trên các mặt phẳng tọa độ?
A. 3x+5y+2z-60=0 B. 10x+6y+15z-60=0 C. 10x+6y+15z-90=0 D.
1
352
xyz
++=
Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(x;y;-3); B(6;-2;4);
)5;7
;3( C
. Giá trị x, y để A,B,C
thẳng hàng là
A. x=1;y=-5 B. x=-1;y=-5 C. x=-1;y=5 D. x=1;y=5
Câu 10: Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào sau đây?
A.
42
21yx x
=−+
. B.
32
31yx x=−+ +
. C.
32
33yx x
=−+
. D.
32
23yx x
=++
.
Câu 11: Một người mỗi đầu tháng đều đặn gửi vào ngân hàng một khoản tiền
T
theo hình thức lãi kép
với lãi suất
0, 6%
mỗi tháng. Biết đến cuối tháng thứ
15
thì người đó có số tiền
10
triệu đồng. Hỏi số
tiền
T
gần với số tiền nào nhất trong các số sau?
A.
535.000
. B.
635.000
C.
643.000
. D.
613.000
.
Câu 12: Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là một tam giác vuông tại
A
. Cho
AC = AB = 2a, góc giữa AC’ và mặt phẳng (ABC) bằng 30
0
. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’
A.
3
2a 3
3
. B.
3
a3
3
. C.
3
a3
3
. D.
3
4a 3
3
.
Câu 13: Cho
=
2
1
3)
(
dxx
f
=
1
2
1)( dxxg
. Tính
+=
2
1
.)](3)(2[ dxxgxfxI
A.
2
21
B.
2
26
C.
2
7
D.
2
5
Câu 14: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong y = lnx, trục hoành đường thẳng x = e. Tính thể
tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành.
A.
)1( += eV
π
B.
)2( = eV
π
C.
eV
π
=
D.
)
1( = eV
π
Câu 15: Chọn đáp án sai trong các câu sau:
A.
sin 1 2
2
x xk
π
π
=⇔= +
B.
cot 1
4
x xk
π
π
=−⇔ = +
C.
cos 1x xk
ππ
=−⇔ = +
D.
tan 1
4
x xk
π
π
=⇔= +
Câu 16: Cho hình chóp S . ABC đáy ABC tam giác vuông tại
.B
Cạnh bên SA vuông góc với mặt
phẳng đáy. SA = AB = 2a, BC = 3a. Tính thể tích của S.ABC là?
A. 3a
3
B. 4a
3
C. 2a
3
D. a
3
Câu 17: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(7;-2;2)
)4;2;1(B
. Phương trình nào dưới đây
phương trình mặt cầu đường kính AB?
A.
22 2
( 4) ( 3) 14x yz ++ =
B.
22 2
( 4) ( 3) 2 14x yz ++ =
C.
22 2
( 7) ( 2) ( 2) 14
xy z ++ + =
D.
22 2
( 4) ( 3) 56x yz ++ =
Câu 18: Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng
(;)−∞ +∞
?
A.
1
2
x
y
x
=
. B.
3
3
yx x=−−
. C.
1
3
x
y
x
+
=
+
. D.
3
yx x= +
.
Câu 19: Một nguyên hàm
( )cos3 1
( 2)sin3 sin3 2017
xa x
x xdx x
bc
= ++
thì tổng S=a+b+c
bằng
A. S = 3 B. S = 15 C. S = 10 D. S = 14
Câu 20: Thiết diện qua trục của một hình trụ một hình vuông cạnh a, diện tích toàn phần của hình trụ
là:
A.
2
a
π
B.
2
3a
2
π
C.
2
3a
5
π
. D. Kết quả khác.
Câu 21: Bất phương trình: 3
2x + 1
7.3
x
+ 2 > 0 có nghiệm là
A.
2
1
log 3
x
x
<−
>
. B.
2
2
log 3
x
x
<−
>
. C.
3
1
log 2
x
x
<−
>
. D.
3
2
log 2
x
x
<−
>
.
Câu 22: Một hình nón có bán kính đáy là 5a, độ dài đường sinh là 13a thì đường cao h của hình nón là?
A.
7a 6
. B. 12a. C. 17a. D. 8a.
Câu 23: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại
5x =
. B. Hàm số đạt cực tiểu tại
2x =
.
C. Hàm số không có cực đại. D. Hàm số có bốn điểm cực trị.
Câu 24: Với giá trị nào của tham số
m
thì phương trình
1
4 .2 2 0
xx
mm
+
+=
hai nghiệm
12
, xx
tho
mãn
12
3xx+=
?
A.
1m =
. B.
4m =
. C.
2m =
. D.
3m
=
.
Câu 25: Tìm giá trị nhỏ nhất
m
của hàm số
42
13yx x=−+
trên đoạn
[ ]
2;3 .
A.
51
.
4
m
=
B.
13.m =
C.
49
.
4
m =
D.
51
.
2
m =
Câu 26: Nghiệm của bất phương trình:
( ) ( )
lg 3 2 lg 1
xx−≥ +
A.
2
1
3
x−<
. B.
2
3
x
. C.
3
1
2
x≤<
. D.
3
1
2
x
−≤
.
Câu 27: Tính tích phân
2
1
1
21
I
x
=
dx
A. I= ln3 – 1 B.
ln 3I =
C. I = ln2 + 1 D. I = ln2 – 1
Câu 28: Trong khai triển nhị thức
2 10
3
1
()x
x
, số hạng không chứa x là
A. -210 B. 120 C. 210 D. -120
Câu 29: Có bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn điều kiện hàm số
2
1292
223
+++
= mxmmxxy
đồng biến
trên khoảng
);( +∞−∞
A. 1 B. 0 C. 3 D. 2
Câu 30: Tập xác định của hàm số
( )
3
2yx
=
là:
A.
);
2( +∞
B.
( )
;2−∞
. C. R\{2}. D. R
Câu 31: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) với
a,b,c > 0 sao cho
21+
=+++++ CABCABOCOBOA
. Giá trị lớn nhất của V
O.ABC
bằng
A.
108
1
B.
486
1
C.
54
1
D.
162
1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lý Nhân Tông - Bắc Ninh lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lý Nhân Tông - Bắc Ninh lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 408
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm