Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hai Bà Trưng - TT. Huế lần 2

S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THA THIÊN HU
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
THI TH TRUNG HC QUỐC GIA NĂM 2019
Môn: Toán
Thi gian làm bài 90 phút không k thời gian giao đ
Câu 1: Cho hàm s
( )
=y f x
liên tc trên


;.ab
Tính din tích hình phng gii hn bởi đồ th hàm s
( )
,y f x=
trục hoành và hai đường thng
,.x a x b==
A.
( )
d.
b
a
f x x
B.
C.
( )
d.
a
b
f x x
D.
( )
d.
b
a
f x x
Câu 2: Cho đồ th ca hàm s
( )
y f x=
có bng biến thiên như hình vẽ dưới đây:
x
−
0
2
+
y
0
+
0
y
+
3
4
−
Tìm s điểm cc tr ca hàm s
( )
.y f x=
A. 1. B. 2 C. 0. D. 3.
Câu 3: Tính tổng bình phương các nghiệm của phương trình
( )
2 3 2
log .log 2 1 2log .x x x−=
A. 36. B. 6. C. 125. D. 26.
Câu 4: Cho hình chóp có din tích mặt đáy là
2
a
và chiu cao bng
3.a
Tính th tích ca khối chóp đã cho.
A.
3
6.a
B.
3
2.a
C.
3
3.a
D.
3
.a
Câu 5: Cho các s thực dương
,,a x y
vi
1.a
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A.
( )
log log log .
a a a
x y x y+ = +
B.
( )
log .log log .
a a a
x y x y=+
C.
( )
log log log .
a a a
xy x y=+
D.
( )
log
log .
log
a
a
a
x
xy
y
−=
Câu 6: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình vuông
ABCD
cnh
.a
Gi
I
trung điểm
,AB
SI
vuông góc
vi mt phng
( )
ABCD
3
.
2
a
SI =
Tính bán kính
R
ca mt cu ngoi tiếp hình chóp
..S ABCD
A.
21
.
6
a
R =
B.
C.
21
.
12
a
R =
D.
7
.
6
a
R =
Câu 7: tt c bao nhiêu giá tr nguyên ca tham s thc
m
thuộc đoạn
2019;2019


để hàm s
32
61y x x mx m= + + +
đồng biến trên khong
( )
;? +
A. 2007. B. 2032. C. 2020. D. 2008.
Câu 8: Cho hàm s
( )
y f x=
liên tc trên bng biến thiên như hình vẽ. Tìm tt c các giá tr thc ca
tham s
m
để phương trình
( )
2f x m=+
có đúng hai nghiệm phân bit.
x
−
1
0
1
+
y
+
0
0
+
0
y
−
0
3
0
−
A.
5.m −
B.
2
.
5
m
m
=−
−
C.
3.m −
D.
0
.
3
m
m
=
−
Câu 9: Cho
,,a b c
các s thc thỏa mãn điều kin
1c b a
22
8log log 2log 2log 1.
a b a b
c
b c c
b
= +
Đặt
2log log .
ab
S b c=−
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
( )
2;0 .S =−
B.
( )
1;1 .S =−
C.
( )
0;2 .S =
D.
( )
2;5 .S =
Câu 10: Mt cái trống trường bán kính các mặt đáy 30 cm. Gi
I
H
tâm ca hai mặt đáy. Thiết din
vuông góc vi trc
IH
cách đều hai đáy diện tích
( )
2
1600 cm ,
khong cách gia hai mặt đáy 1
m. Biết rng mt phng cha trc
IH
ct mt xung quanh ca trống là các đường Parabol. Hi th tích ca
cái trng là bao nhiêu
3
dm ?
A. 425162. B. 425,2. C. 212581. D. 212,6.
Câu 11: Cho một đa giác đều
n
đỉnh (
n
l,
3n
). Chn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đều đó. Gọi
P
xác sut
sao cho 3 đỉnh đó tạo thành mt tam giác tù. Biết
51
.
70
P =
tt c bao nhiêu s các ước nguyên dương
ca
?n
A. 5. B. 6. C. 4. D. 2.
Câu 12: Cho
32
d ln 2 1
21
p
xm
x x x C
x n q
+
= + + +
+
vi
, , ,m n p q
các s nguyên dương,
,
p
m
nq
các phân s ti
gin,
C
là hng s. Tính
( ) ( )
2019 2018
55
log log .S m n p q= + +
A.
2019.S =
B.
2017.S =
C.
1.S =
D.
4.S =
Câu 13: Đường cong trong hình bên đồ th ca mt trong bn hàm s được liệt ới đây. Hỏi đó hàm số
nào ?
A.
32
3 1.y x x= +
B.
42
2 4 1.y x x= + +
C.
42
2 1.y x x= +
D.
42
2 4 1.y x x= +
Câu 14: Trong không gian cho hình ch nht
ABCD
4, 2.AB BC==
Gi
,PQ
lần lượt các điểm trên
,AB CD
sao cho
1, 3 .BP QD QC==
Quay hình ch nht
APQD
xung quanh trc
PQ
ta được mt hình
tr. Tính din tích xung quanh ca hình tr đó.
A.
10 .
B.
12 .
C.
4.
D.
6.
Câu 15: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ th hàm s
32
31y x x= +
biết rng tiếp tuyến đó vuông góc với
đường thng
: 3 0.d x y−=
A.
2 1.yx=+
B.
3 5.yx= +
C.
4 3.yx=−
D.
3 2.yx= +
Câu 16: Cho biu thc
3
5
23
P x x x=
vi
0.x
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
17
36
.Px=
B.
13
15
.Px=
C.
14
15
.Px=
D.
16
15
.Px=
Câu 17: bao nhiêu giá tr nguyên ca tham s
m
thuc khong
( )
10;10
để hàm s
2
2018
log 2019
x
x
y x m
x

=


xác định vi mi
x
thuc
)
0; ?
+
A. 8. B. 9. C. 10. D. 11.
Câu 18: Tìm tp nghim
S
ca bất phương trình
2
4
11
.
22
x x x−−
A.
( ) ( )
; 2 2; . +
B.
( )
2;2 .
C.
( )
2; . +
D.
( )
2; .+
Câu 19: Đồ th hàm s
41
4
x
y
x
=
+
cắt đường thng
4yx= +
tại hai điểm phân bit
,.AB
Tìm tọa độ trung điểm
I
ca
.AB
A.
( )
2;6 .I
B.
( )
0;4 .I
C.
( )
4;0 .I
D.
( )
2; 6 .I
Câu 20:
( )
1
2
0
3 1 d 3.x ax x+ + =
Hi có tt c bao nhiêu s nguyên
n
sao cho
1
1?
2
a n a +
A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.
Câu 21: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình ch nht có cnh
, 2 .AB a BC a==
Hai mt bên
( )
SAB
( )
SAD
cùng vuông góc vi mt phẳng đáy
( )
,ABCD
cnh
.SA a=
Tính theo
a
th tích
V
ca khi chóp
..S ABCD
y
x
O
1
1
1
1

Đề thi thử môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hai Bà Trưng - TT. Huế lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hai Bà Trưng - TT. Huế lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 163
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm