Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 3

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
KÌ THI THỬ THPTQG LẦN 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm 05 trang.
Họ và tên:......................................................SBD:..............................................................
Mã đề thi
101
Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số
3
1
7
3
y xx= −+
trên đoạn
[ ]
5; 0
bằng
A.
7
. B.
8
. C.
. D.
23
3
.
Câu 2: Cho dãy số
n
u
là cấp số nhân với
1
2, 2.uq
Tính
6
u
?
A.
64
. B.
12
.
C.
128
. D.
32
.
Câu 3: Số nghiệm của phương trình:
sin 1
4
x
π

+=


với
5x
ππ
≤≤
là:
A. 0 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 4:
Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau
x
−∞
1
+∞
()fx
+
+
()fx
+∞
2
2
−∞
Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là
A.
1y
B.
1x
C.
2x
D.
2y
Câu 5: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
1; 2; 3A
3; 4; 7B
. Phương trình mặt phẳng trung trực của
đoạn thẳng
AB
là:
A.
2 15 0xy z−− + =
. B.
2 90xy z++ −=
.
C.
20xy z++ =
. D.
2 15 0xy z++ + =
.
Câu 6: Cho tập
A
gồm 20 phần tử. Số tập con gồm 4 phần tử của tập
A
là:
A.
11620
. B.
116280
.
C.
24
. D.
4845
.
Câu 7: Cho tam giác
ABC
n tại
A
0
, 120AB AC a A
, đường cao
AH
. Tính thể tích khối nón
sinh ra bởi tam giác
ABC
khi quay quanh đường cao
AH
?
A.
3
3
a
π
. B.
3
a
π
. C.
3
2
a
π
. D.
3
8
a
π
.
Câu 8: Thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục Ox nh phẳng giới hạn bởi
ln , 0,y xy x e= = =
V a be
. Tính
ab
A.
3
B.
1
C.
0
D.
2
Câu 9: Cho
13
1
2019f x dx
. Tính
4
0
31f x dx
?
A.
2019
. B.
2019
. C.
6057
. D.
673
.
Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình
2
32
1
0,5
2
x
x


là khoảng
;ab
. Tính
3 13 2019ab
?
A.
2048
. B.
2038
. C.
20048
. D.
2019
.
Câu 11: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
Oxy
có phương trình là
A.
0x =
. B.
0yx+=
. C.
0y =
. D.
0z =
.
Câu 12: Gọi S số đo diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
sin , y 0, x 0, xyx x

. Tính
cos
2
S
?
A.
0
. B.
1
. C.
1
. D.
1
2
.
Câu 13: Phương trình
2
13
log 2019 179 3xx  
có hai nghiệm là
12
xx
. Tình
2
12
xx
?
A.
1
. B.
2020
. C.
2019
. D.
2018
.
Câu 14: Thể tích của khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng
a
, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng
0
45
?
A.
3
3
a
. B.
3
2a
. C.
3
6
a
. D.
3
2
2
a
.
Câu 15: Biết
22
log 3 ;log 5 .ab
Tính
5
log 360
theo
a
b
?
A.
( )
23b ab++
. B.
32
ab
b
++
. C.
23ab
b
++
. D.
( )
32bab++
.
Câu 16: Cho tứ diện
ABCD
có tất cả các cạnh bằng
a
. Các điểm
,MN
lần lượt trung điểm của các
cạnh
AB
CD
. Tính góc giữa đường thẳng
MN
với đường thẳng
BC
A.
0
45
B.
0
60
C.
0
30
D.
0
35
Câu 17: Cho hàm số
2
2019
log 3x mx m

,tìm
m
để hàm số có tập xác định là
D
?
A.
( )
1;1 2
. B.
φ
. C.
( ) ( )
; 0 2;−∞ +∞
. D.
( )
12; 0
.
Câu 18: Biết
.f u du F u C
Tìm khẳng định đúng
A.
( ) ( )
1
3 2019 3 2019
3
f x dx F x C = −+
. B.
( ) ( )
1
3 2019 3 2019
3
f x dx F x C = −+
.
C.
( ) ( )
3 2019 3 2019f x dx F x C =−+
. D.
( ) (
)
3 2019 3 3 2019f x dx F x C = −+
.
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
4;20;2038A
điểm
2;6; 2000B
. Tọa độ trung điểm
M
của đoạn thẳng
AB
là:
A.
( )
6;26;4036M
. B.
(
)
3;13; 2019
M
.
C.
( )
2;14; 38M
. D.
( )
3;13; 2019M
.
Câu 20: Hàm số
32
3 2019yx x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
; 0 2; 
B.
0; 2
C.
;0
2;
D.
;0
Câu 21: Cho hàm số
fx
đạo hàm

3
'2
1 2, .fx xx x x 
S đim cc tr ca hàm s đã
cho là
A.
1
. B.
6
. C.
3
. D.
2
.
Câu 22: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
23
: 2, .
1
xt
dy tt
zt



Vectơ nào dưới đây không phải là
vectơ chỉ phương của đường thẳng?
A.
( )
6; 4; 2
. B.
( )
3; 2;1
.
C.
( )
3; 2; 1
−−
. D.
( )
3; 2;1
.
Câu 23: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?
A.
3
x
y

=


π
. B.
3
logyx=
. C.
4
logyx=
π
. D.
( )
2
log 1yx= +
.
Câu 24: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
2 22
: 2 4 2 20Sx y z x y z 
cho mặt phẳng
: 2 2 3 0.P xy z 
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Giao của
S
P
là một đường tròn. B. Giao của
S
P
một đoạn thẳng.
C. Giao của
S
P
là một điểm. D. Giao của
S
P
là tập rỗng.
Câu 25: Họ nguyên hàm của hàm số
2
1
3
yx x
x
=−+
.
A.
32
2
31
32
xx
C
x
++
. B.
32
3
ln
32
xx
xC
−− +
. C.
32
3
ln
32
xx
xC−+ +
. D.
32
3
ln
32
xx
xC++
.
Câu 26: Thể tích của khối cầu bán kính bằng
3a
là:
A.
3
108
a
π
. B.
3
36 a
π
. C.
2
36 a
π
.
D.
3
9 a
π
.
Câu 27: Cho hàm số
3
2
x
y fx
x

đồ thị
C
. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm
tung độ
0
4y 
A.
5 10xy+ −=
. B.
5 10
xy+ +=
. C.
5 10xy +=
. D.
5 10xy+ −=
.
Câu 28: Tập xác định của hàm số
tan
cos 1
x
y
x
=
là:
A.
x2k
π
B.
x2
3
k
π
π
= +
C.
x
2
2
k
xk
π
π
π
≠+
D.
x
2
3
k
xk
π
π
π
π
≠+
≠+
Câu 29:
Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau
x
−∞
1
0
1
+∞
()fx
+
0
0
+
0
()fx
5
5
−∞
2
−∞
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A.
0
B.
1
C.
2
D.
5
Câu 30: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;4;2 , 1;2;4AB
và đường thẳng
12
:
1 12
xy z
d


. Điểm
;;M abc d
sao cho
22
28
MA MB
. Tính
?abc

A.
2
. B.
3
.
C.
1
. D.
4
.
Câu 31: Cho hàm số
fx
đồ thị như hình vẽ bên biết
24f
,
30f
. Bất phương trình
3 2019
xx
fe m e
có nghiệm
(ln 2; 1)x
khi và chỉ khi
A.

4
1011
m
B.

4
2025
m
C.
4
3 2019
m
e
D.
3 2019
fe
m
e
Câu 32: Cho phương trình
22
22
log log 3xx m 
. Điều kiện để để phương trình nghiệm
1; 8x
;m ab
, tính
?ab
A.
3
B.
8
C.
0
D.
2
Câu 33: Một đề thi trắc nghiệm gồm 12 câu hỏi, mỗi câu hỏi 5 phương án trả lời, nhưng chỉ một
phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng đươc 4 điểm, mỗi câu trả lời sai btrừ đi 1 điểm. Một học sinh làm
bài kém làm bằng cách chọn hú họa một câu trả lời. Tính xác suất để học sinh đó bị điểm âm?
A.
0,2064
B.
0, 05583
C.
0,5583
D.
0,2835

Đề thi thử môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 123
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm