Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình

SỞ GDĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT NAM TIỀN HẢI
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA – NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
(Đề có 6 trang)
Họ tên
: ...............................................................
Số báo danh
: ...................
Câu 1: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
2
4
x m
y
x
đồng biến trên từng khoảng xác
định của nó?
A.
1
B.
2
C.
3
D.
5
Câu 2: Gọi
1
z
,
2
z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
z z
. Giá trị của biểu thức
2 2
1 2
z z
?
A.
2
. B.
5
. C.
5
2
. D.
3
2
.
Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số
2
4
x
f x
x
trên đoạn
3
;4
2
A.
4
B.
2
C.
25
6
D.
5
Câu 4: Cho hình hộp
.
ABCD A B C D
M
,
N
,
P
lần lượt trung điểm của các cạnh
A B
,
A D
,
C D
. Góc giữa đường thẳng
CP
và mặt phẳng
DMN
bằng?
A.
60
B.
30
C.
0
D.
45
Câu 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số khác nhau và đều khác
0
?
A.
2
9
B.
2
9
A
C.
2
9
C
D.
90
Câu 6: Cho hàm số
4 2
2 3
y x x
có đồ thị như hình bên dưới. Với giá trị nào của tham số
m
thì phương
trình
4 2
2 3 2 4
x x m
có hai nghiệm phân biệt.
A.
1
2
m
B.
0
1
2
m
m
C.
1
0
2
m
D.
0
1
2
m
m
Mã đề 148
A
B
C
D
A
B
C
D
M
N
P
Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình
1
9
3
x
A.
( ; 2)
B.
( ;2)
C.
(2; )
D.
( 2; )
Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
1 2
:
1 1 2
x y z
d
. Mặt phẳng
P
đi
qua điểm
2;0; 1
M
và vuông góc với
d
có phương trình là
A.
: 2 0
P x y z
B.
: 2 2 0
P x y
C.
: 2 0
P x y z
D.
: 2 0
P x y z
Câu 9: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
4
x
B. Hàm số đạt cực đại tại
2
x
C. Hàm số đạt cực đại tại
2
x
D. Hàm số đạt cực đại tại
3
x
Câu 10: Cho biết
2
0
d 3
f x x
2
0
d 2
g x x
. Tính tích phân
2
0
2 2 dI x f x g x x
.
A.
11I
. B.
18
I
. C.
5
I
. D.
3
I
.
Câu 11: Cho khối chóp tam giác đều
.
S ABC
cạnh đáy bằng
4
, chiều cao của khối chóp bằng chiều cao
của tam giác đáy. Gọi
M
là trung điểm cạnh
SA
. Thể tích của khối chóp
.
M ABC
bằng?
A.
4
. B.
8
3
. C.
8
. D.
16
.
Câu 12: Có bao nhiêu giá trị nguyên không âm của tham số
m
để hàm số
4 2
2 3 1
y x mx m
đồng biến
trên khoảng
1;2
.
A.
1
B.
3
C.
2
D.
4
Câu 13: Họ nguyên hàm của hàm số
2cos 2f x x
A. -
sin 2
x C
B.
2sin 2
x C
C.
2sin 2
x C
D.
sin 2
x C
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
1; 2;3
M
. Tọa độ diểm
A
hình chiếu vuông
góc của điểm
M
trên mặt phẳng
Oyz
là:
A.
1; 2;3
A
B.
1; 2;0
A
C.
1;0;3
A
D.
0; 2;3
A
Câu 15: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
trên
1;5
để hàm số
3 2
1
1
3
y x x mx
đồng biến
trên khoảng
; ?
 
A.
7
B.
4
C.
6
D.
5
Câu 16: Thầy giáo Công gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng theo hình thức lãi kép với hạn 4 tháng. Biết
rằng lãi suất của ngân hàng
0,5%
/ tháng. Hỏi sau 2 năm thầy giáo thu được số tiền lãi gần nhất với số
nào sau đây
A.
1.262.000ñ
. B.
1.271.000ñ
. C.
1.272.000ñ
. D.
1.261.000ñ
.
Câu 17: Cho
4
2
log
a
P b
với
0 1
a
0
b
. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A.
1
log
2
a
P b
B.
2log
a
P b
C.
1
log
a
D.
2log
a
P b
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
2; 1; 0
M
đường thẳng
1 1
:
2 1 1
x y z
. Phương trình tham số của đường thẳng
d
đi qua
M
, cắt và vuông góc với
A.
2
: 1 4
2
x t
d y t
z t
. B.
2 2
: 1
x t
d y t
z t
. C.
2
: 1
x t
d y t
z t
. D.
1
: 1 4
2
x t
d y t
z t
.
Câu 19: Cho hàm số
y f x
đồ thị như như hình vẽ bên dưới. Hàm số
y f x
nghịch biến trên
khoảng nào dưới đây?
A.
; 2
B.
2;1
C.
1;0
D.
1;
Câu 20: Một hàng gồm
30
sản phẩm trong đó
20
sản phẩm tốt
10
sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên
3
sản phẩm trong lô hàng. Tính xác suất để
3
sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.
A.
6
203
B.
57
203
C.
153
203
D.
197
203
Câu 21: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3
2
1
y
x
là:
A.
3
y
B.
1
y
C.
1x
D.
2
y
Câu 22: Cho số phức
z
thỏa mãn
2 7 3
z z i z  
. Tính
z
?
A.
5
B.
3
C.
13
4
D.
25
4
Câu 23: Tích phân
2
2
1
3 dx x
bằng
A.
61
B.
61
3
C.
61
9
D.
4
Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
P
:
2 1 0
x z
. Tọa độ một vectơ pháp
tuyến của mặt phẳng
P
A.
2; 0;1
n
B.
2; 0; 1
n
C.
2; 1;1
n
D.
2; 1; 0
n
Câu 25: Cho hàm số
4 2
2 1
y x x
có đồ thị (C). Biết rằng đồ thị (C) có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh
của một tam giác, gọi là
ABC
. Tính diện tích của tam giác
ABC
.
A.
2
S
B.
1
S
C.
1
2
S
D.
4
S
O
x
y
1
1
2
4
1
2

Đề thi thử môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 621
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm