Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 4

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 05 trang
MÃ ĐỀ THI: 401
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI MÔN: TOÁN - LỚP 12
Thời gian làm bài 90 phút; Không kể thời gian giao đề./.
Câu 1: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng
10
và độ dài chiều cao bằng
3
A.
10.
B.
30.
C.
5.
D.
6.
Câu 2: Cho
2
0
3
f x dx
, khi đó
2
0
2 f x g x dx


bằng
A.
5.
B.
4.
C.
8.
D.
1.
Câu 3: Cho hàm số
y fx
bảng
biến thiên như hình vẽ. Hàm số giá trị
cực tiểu bằng
A.
1.
B.
3.
C.
0.
D.
1.
Câu 4: Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
42
2.yx x

B.
32
2.yxx
C.
42
2.yx x

D.
32
2.yx x
Câu 5: Nghiệm của phương trình
log( 1) 2x

A.
5.
B.
21.
C.
101.
D.
1025.
Câu 6: Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
2; 2; 1A
. Độ dài đoạn thẳng
OA
bằng
A.
9.OA
B.
3.OA
C.
1.OA
D.
3.OA
Câu 7: Trong không gian
,Oxyz
cho
: 2 10Px y z 
. Một vectơ pháp tuyến của
P
A.
1; 1; 2 .n 
B.
C.
1; 2; 1 .n 
D.
2;1;1.n 
Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số
sin 1fx x
A.
2
sin
.
2
x
xC
B.
cos .xxC 
C.
cos .xxC
D.
cos .xC
Câu 9: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
1
x
y
x
có phương trình là
A.
1y
. B.
2.x 
C.
1y 
. D.
1.x
Câu 10: Một mặt cầu có bán kính bằng
2
có diện tích mặt cầu bằng
A.
16 .
B.
16
.
3
C.
64 .
D.
64
.
3
Câu 11: Cho
log 2
a
b
. Giá trị của
3
log
a
ab
bằng
A.
1.
B.
5.
C.
6.
D.
4.
Câu 12: Số chỉnh hợp chập
3
của
10
phần tử là
A.
3
.P
B.
3
10
C
C.
10
.P
D.
3
10
.A
Câu 13: Cho hàm số
y fx
đồ thị như hình vẽ. Hàm số
y fx
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
2; .
B.
;0 .
C.
2; 2 .
D.
0; 2 .
Câu 14: Cho cấp số nhân
n
u
, biết
1
1u
;
4
64
u
. Công bội
q
của cấp s nhân bằng
A.
2.q
B.
4.
q
C.
8.
q
D.
2 2.q
Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình
6
24
xx
A.
6; .
B.
12; .
C.
; 12 .
D.
; 6.
Câu 16: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
23
1
x
y
x
trên đoạn
0; 4
A.
7
.
5
B.
2.
C.
11
.
5
D.
3.
Câu 17: Diện tích nh phẳng giới hạn bởi đường cong
( ),y fx
trục hoành hai đường thẳng
1;x 
1x
được tính bởi công thức nào dưới đây?
A.
1
1
.f x dx
B.
1
1
.f x dx
C.
1
2
1
.f x dx
D.
1
2
1
.f x dx
Câu 18: Trong không gian
,
Oxyz
mặt phẳng qua ba điểm
1;0;0M
,
0; 2; 0N
,
0; 0; 3P
A.
1.
12 3
xyz


B.
1.
123
xyz

C.
1.
12 3
xyz


D.
1.
123
xyz

Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
2; 1; 2A
4; 3; 2B
. Phương trình mặt cầu đường
kính
AB
A.
22
2
3 2 24.x yz 
B.
22
2
3 2 24.x yz 
C.
22
2
3 2 6.
x yz 
D.
22
2
3 2 6.x yz 
Câu 20: Cho hàm số
y fx
đạo hàm
2
3
() 1 2fx xx x

. Số đim cc trcủa m s đã cho
A.
0.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
Câu 21: Tích phân
2
0
2
21
dx
x
bằng
A.
ln 5.
B.
ln 5
.
2
C.
2ln 5.
D.
4ln 5.
Câu 22: Tìm nguyên hàm
Fx
của hàm số
3x
fx e
, biết
01F
.
A.
3
12
.
33
x
Fx e

B.
3
1.
x
Fx e
C.
3
11
.
33
x
Fx e
D.
3
3 2.
x
Fx e
Câu 23: Cho
5
log 3 ,m
khi đó
25
log 81
bằng
A.
2
.
3
m
B.
3
.
2
m
C.
2.m
D.
.
2
m
Câu 24: Cho hình nón có bán kính đáy
Ra
chiều cao
3ha
. Diện tích xung quanh của hình nón
đã cho là
A.
2
4.a
B.
2
3.a
C.
2
3.a
D.
2
2.a
Câu 25: Trong không gian
Oxyz
, khoảng cách từ trục
Oz
đến mặt phẳng
: 20Px y
bằng
A.
1
.
2
B.
1
.
2
C.
2.
D.
2.
Câu 26: Họ các nguyên hàm của hàm số
( ) 10
x
fx
A.
10
.
ln10
x
C
B.
1
10
.
1
x
C
x
C.
10
.
11
x
C
D.
10 .ln10 .
x
C
Câu 27: Hàm số
3
log 2 1fx x
có đạo hàm
A.
2
.
2 1 ln 3x
B.
2 ln 3
.
21x
C.
ln 3
.
21x
D.
1
.
2 1 ln 3x
Câu 28: Cho hàm số
32
31y x x mx

vi
m
là tham s thc. Tìm tất c các giá tr ca tham
số
m
để hàm số đạt cực trị tại hai điểm
12
,xx
thỏa
22
12
6xx

.
A.
3.
B.
1.
C.
1.
D.
3.
Câu 29: Họ nguyên hàm của hàm số
2
1 ln
()
x
fx
x
A.
ln 2
.
x
C
xx

B.
ln 2
.
x
C
xx

C.
ln 2
.
x
C
xx

D.
ln 2
.
x
C
xx

Câu 30: Cho hình lăng trụ đứng
.ABC A B C
đáy
ABC
vuông tại
,A
3AB a
,
.
AC AA a

Sin góc giữa đường thẳng
AC
mặt phẳng
BCC B
bằng
A.
10
.
4
B.
6
.
3
C.
3
.
3
D.
6
.
4
Câu 31: Cho
2
2
1
2
ln 2 ln 3
2
dx a b
xx

với
,
ab
là các số hữu tỷ. Giá trị của
23
ab
bằng
A.
5.
B.
1.
C.
1.
D.
5.
Câu 32: Tổng các nghiệm của phương trình
 
2
33
log 3 log 9 7 0xx 
bằng
A.
84.
B.
28
.
81
C.
244
.
81
D.
244
.
3
Câu 33: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh bằng
a
,
SA ABCD
,
3SA a
.
Gọi
M
điểm trên đoạn
SD
sao cho
2.MD MS
Khoảng cách giữa hai đường thẳng
AB
CM
bằng
A.
3
.
2
a
B.
3
.
4
a
C.
3
.
4
a
D.
23
.
3
a
Câu 34: Cho hình lăng trụ đứng
.ABC A B C
có đáy là tam giác vuông cân tại
B
,
BB a
2.AC a
Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A.
3
.
6
a
B.
3
.a
C.
3
.
3
a
D.
3
2
a
Câu 35: Cho hàm số
y fx
xác định trên
\0
có bảng biến thiên như hình vẽ. Số nghiệm của phương
trình
() 1 0fx
A.
3.
B.
2.
C.
0.
D.
1.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 413
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm