Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu lần 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LAI CHÂU THI THỬ LẦN I NĂM HỌC 2018 - 2019
THPT CHUYÊN Q ĐÔN Môn: TOÁN
Ngày thi: 25/03/2019
(Đề thi 7 trang) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 109
Câu 1. Số điểm cực đại của hàm số y = x
3
+ 1
A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.
Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(2; 1; 2). Độ dài đoạn thẳng
OA là:
A. 2. B. 1. C. 3. D. 9.
Câu 3. Cho biết ln x
2
= ln(
2 + 1) + ln(
2 1), hãy tính x
A. x = 1. B. x = e. C. x =
1
e
. D. x = ±1.
Câu 4. Gọi(α) mặt phẳngcắt batrụctọa độtại bađiểm M(8; 0; 0); N(0; 2; 0); P (0; 0; 4).
Phương trình của mặt phẳng (α) là:
A.
x
8
+
y
2
+
z
4
= 0. B.
x
4
+
y
1
+
z
2
= 1.
C. x 4y + 2z 8 = 0. D. x 4y + 2z = 0.
Câu 5. Tính
Z
x(x + 1)dx, kết qủa là:
A.
x
2
2
x
2
2
+ x
+ C. B.
x
3
3
+
x
2
2
+ 1. C.
x
3
3
+
x
2
2
+ C. D.
x
2
2
x
2
2
+ x
+ 1.
Câu 6. Cho hàm số f(x) đạo hàm f
0
(x) = x(x + 1)
2
(x + 2)
3
; x R. Số điểm cực trị
của hàm số đã cho là:
A. 2. B. 3. C. 1. D. 6.
Câu 7. Cho (S) mặt cầu tâm I(2; 1; 1) tiếp xúc với mặt phẳng (α) phương trình:
2x 2y z + 3 = 0. Bán kính của (S) là:
A.
4
3
. B.
2
3
. C.
2
9
. D. 2.
Câu 8. Trong các kết luận sau, kết luận nào sai?
A. |z| một số không âm. B. |z| một số phức.
C. |z| một số thực dương. D. |z| một số thực.
Câu 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện lồi.
B. Khối lăng trụ tam giác khối đa diện lồi.
C. Khối hộp khối đa diện lồi.
D. Khối lập phương khối đa diện lồi.
Câu 10. Một người muốn chia 1000.000 đồng cho bốn người con, đứa lớn hơn đứa nhỏ kế
tiếp 100.000 đồng. Hỏi đứa con lớn nhất được bao nhiêu tiền?
A. 100.000 đồng. B. 200.000 đồng. C. 300.000 đồng. D. 400.000 đồng.
Câu 11. Nếu F (x) G(x) hai nguyên hàm của f(x) thì câu nào sau đây đúng?
A.
F (x)
G(x)
hằng số. B. F (x) G(x) hằng số.
C. F (x).G(x) hằng số. D. F (x) + G(x) hằng số.
Trang 1/7 đề 109
Câu 12. Một học sinh trong thời gian học thi, muốn sắp xếp 7 ngày trong tuần cho 7 môn
học. Số cách sắp xếp đúng nhất là:
A. 7.7!. B. 49. C. 7!. D. 7.
Câu 13. Tập xác định của hàm số y =
x 2
1 x
1
3
là:
A. R\{2}. B. (−∞; 1) (2; +). C. (1; 2). D. R\{1; 2}.
Câu 14.
Cho hàm số y = f(x) đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số
đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (1; +). B. (1; 1). C. (−∞; 0). D. (0; 1).
O
x
y
11
Câu 15. Số nghiệm của phương trình 3
2x
2
7x+5
= 1 là:
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Câu 16. Tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số y =
1
3
x
3
2x
2
+ 3x 2
A. hệ số góc âm. B. hệ số góc bằng 1.
C. Song song với đường thẳng x = 1. D. Song song với trục hoành.
Câu 17. Cho hai số phức z w. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. z.z = z
2
. B. (z.w) = z.w. C. (z + w) = z + w. D. (z
2
) = (z)
2
.
Câu 18.
Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của hàm số
nào dưới đây?
A. y = x
3
3x + 1. B. y = x
4
+ x
2
+ 1.
C. y =
x + 1
x 1
. D. y = x
3
3x.
O
x
y
Câu 19. Hình hộp chữ nhật ABCD.A
0
B
0
C
0
D
0
AB = 1; BC = 2; CC
0
= 2. Mặt cầu đi qua
tất cả các đỉnh của hình hộp đó bán kính là:
A. 3. B.
4
9
. C. 1. D.
3
2
.
Câu 20. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxy) một vectơ pháp tuyến là:
A. (0; 1; 0). B. (1; 1; 1). C. (1; 0; 0). D. (0; 0; 1).
Trang 2/7 đề 109
Câu 21.
Cho parabol y = x
2
tiếp tuyến At tại A(1; 1).
Diện tích phần gạch chéo là:
A.
1
4
. B.
1
3
.
C.
2
3
. D. Một số khác.
O
x
y
1
1
2
1
Câu 22. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng cách đều hai mặt phẳng (P ) :
x + 2y + 2z 10 = 0 (Q) : x + 2y + 2z 2 = 0 là:
A. x + 2y + 2z 12 = 0. B. x + 2y + 2z 6 = 0.
C. x + 2y + 2z + 6 = 0. D. x + 2y + 2z + 12 = 0.
Câu 23. Cho hình hộp ABCD.A
0
B
0
C
0
D
0
thể tích bằng 6, gọi O giao điểm của AC
BD. Thể tích của khối chóp O.A
0
B
0
C
0
D
0
là:
A. 1. B. 3. C. 2. D.
3
2
.
Câu 24. Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên như sau:
x
y
0
y
−∞
2
0 2
+
+
0
0
+
0
−∞−∞
55
11
55
++
Số nghiệm thực của phương trình 2f(x) + 5 = 0 là:
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 25. hiệu z
1
; z
2
hai nghiệm phức của phương trình z
2
= 1. Giá trị của của |z
1
| +
|z
2
| bằng.
A. 0. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 26. Một hình trụ bán kính R, chiều cao bằng R
3. Thiết diện song song cách
trục hình trụ một khoảng bằng
R
3
2
diện tích là:
A.
R
2
3
4
. B. R
2
3. C.
R
2
3
3
. D.
R
2
3
2
.
Câu 27. Cho hàm số g(x) = log
0,5
(x
2
5x+7). Nghiệm của bất phương trình g(x) > 0 là:
A. 2 < x < 3. B. x > 3. C. x < 2 hoặc x > 3. D. x < 2.
Câu 28. Hàm số y = e
x
2
đạo hàm
A. y
0
= e
2x
. B. y
0
= 2x.e
x
2
. C. y
0
= x
2
.e
x
2
1
. D. y
0
= e
x
2
.
Trang 3/7 đề 109

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 363
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm