Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Phong 2 - Bắc Ninh lần 2

Trang 1/5 -đề thi 121
S GD – ĐT BC NINH
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG S 2
ĐỀ THI KIM ĐỊNH CHT LƯỢNG LN 2
MÔN: TOÁN HC – LP 12
Thi gian làm bài: 90 phút
(Đề thi gm 5 trang, 50 câu hi trc nghim)
Ngày thi: 20/3/2019
Năm hc 2018-2019
H, tên thí sinh:.....................................................S báo danh:.....................
đề thi 121
Câu 1: Mt khi hp ch nht có bao nhiêu đỉnh?
A. 12. B. 8. C. 10. D. 6.
Câu 2: Tính th tích khi chóp có din tích đáy bng 4 và chiu cao bng 3.
A.
12.
B.
36.
C.
4.
D.
16.
Câu 3:
Đồ th ca hàm s
4 2
3 1y x x= + ct trc tung ti đim có tung độ bng bao nhiêu?
A.
3.
B.
0.
C.
1.
D.
1.
Câu 4: Cho s thc dương
a
và các s thc
, .x y
Đẳng thc nào sau đây sai?
A.
.
x y x y
a a a
=
B.
.
x y y x
a a a a+ = +
C.
. .
x y x y
a a a
+
=
D.
( ) ( )
.
y x
x y
a a=
Câu 5: Biết rng din tích mt cu có bán kính
r
được tính theo công thc
2
4 .
S r
π
=
Tính din tích
mt cu có bán kính bng 3.
A.
9
π
. B.
12
π
. C.
4
π
. D.
36
π
.
Câu 6: Tính tích phân
0
1
(2 1)d .I x x
= +
A.
0.
B. 1. C. 2. D.
1
.
2
Câu 7:
Tính giá tr
c
a hàm s
(
)
1y f x x= = +
t
i
2.x =
A.
0.
B.
3.
C.
2.
D.
1.
Câu 8:
Trong không gian
,Oxyz
cho
đ
i
m
(2; 3;5).M
Hoành
độ
c
a
đ
i
m
M
A.
3.
B.
(2; 3;5).
C.
5.
D.
2.
Câu 9:
Hàm s
nào sau
đ
ây
đồ
ng bi
ế
n trên
?
A.
3 .
x
y
=
B.
1
.
3
x
y
=
C.
1
.
x
y
e
=
D.
1
.
x
y
π
=
Câu 10:
Cho hàm s
2 1
1
+
=
x
y
x
đồ
th
( ).H
Đườ
ng th
ng nào sau
đ
ây là ti
m c
n ngang c
a
( )
H
?
A.
1.x =
B.
2.x =
C.
2.y =
D.
1.y =
Câu 11:
Cho hàm s
( )
y f x=
xác
đị
nh
đạ
o hàm trên
.
M
nh
đề
nào d
ướ
i
đ
ây m
nh
đề
đ
úng ?
A.
N
ế
u
'( ) 0f x
v
i m
i
x
thì
( )
f x
ngh
ch bi
ế
n trên
.
B.
N
ế
u
'( ) 0f x <
v
i m
i
x
thì v
i m
i
1 2
,
x x
ta luôn có
( ) ( )
1 2
f x f x<
.
C.
N
ế
u
( )
f x
ngh
ch bi
ế
n trên
thì
'( ) 0f x <
v
i m
i
x
.
D.
N
ế
u
'( ) 0f x <
v
i m
i
x
thì
( )
f x
ngh
ch bi
ế
n trên
.
Câu 12:
N
ế
u gi
nguyên bán kính
đ
áy c
a m
t kh
i nón và gi
m chi
u cao c
a 2 l
n thì th
tích
kh
i nón này thay
đổ
i nh
ư
th
ế
nào?
A.
Gi
m 4 l
n.
B.
Gi
m 2 l
n.
C.
T
ă
ng 2 l
n.
D.
Không
đổ
i.
Trang 2/5 -đề thi 121
Câu 13: Trong không gian
Oxyz
, cho
( ) : 2 5 0
P x y z
+ + =
( ) : 4 (2 ) 3 0,
Q x m y mz m
tham s thc. Tìm tham s
m
sao cho mt phng
( )
Q
vuông góc mt phng
( )
P
.
A.
3
m
=
.
B.
2
m
=
.
C.
3
m
=
.
D.
2
m
=
.
Câu 14: Tp xác định ca hàm s
1
1
x
y
x
+
=
A.
{
}
\ 1; 1
.
B.
{
}
\ 1
.
C.
(
)
1;
+∞
.
D.
{
}
\ 1
.
Câu 15:
M
t hình nón di
n tích m
t
đ
áy b
ng
2
4 ,
cm
π
di
n tích xung quanh b
ng
2
8 .
cm
π
Khi
đ
ó
đườ
ng cao c
a hình nón
đ
ó b
ng bao nhiêu centimet?
A.
4.
B.
2 5.
C.
2.
D.
2 3.
Câu 16:
Tìm h
s
góc c
a ti
ế
p tuy
ế
n v
i
đồ
th
hàm s
ln(1 2 )
y x
=
t
i
đ
i
m có hoành
độ
0
3.
x
=
A.
6.
B.
7.
C.
2.
D.
2
.
7
Câu 17:
Trong không gian
,
Oxyz
tìm t
a
độ
hình chi
ế
u
H
c
a
A(1;1;1)
lên
đườ
ng th
ng
x 1 t
d : y 1 t
z t
= +
= +
=
.
A.
4 4 1
H( ; ; )
3 3 3
.
B.
H(1;1;1)
.
C.
H(0;0; 1)
.
D.
H(1;1;0)
.
Câu 18:
Trong không gian
,
Oxyz
cho m
t ph
ng
( ) : 2 1 0.
x y z
α
+ + =
Trong nh
ng
đ
i
m t
a
độ
cho
các
đ
áp A, B, C, D sau
đ
ây,
đ
i
m nào không thu
c
( )
α
?
A.
(0;0;2).
B.
(0;1;0).
C.
( 1; 2;1).
D.
( 1; 0;0).
Câu 19:
Cho
0, 1.
a a
>
Tính
(
)
2
log .
a
a
A.
2 .
a
B.
2.
C.
2.
D.
.
a
Câu 20:
Kh
i l
p ph
ươ
ng 8
đỉ
nh các tr
ng tâm c
a 8 m
t hình bát di
n
đề
u c
nh
a
th
tích
b
ng bao nhiêu?
A.
3
2 2
.
27
a
B.
3
2
.
6
a
C.
3
.
a
D.
3
2 2
.
9
a
Câu 21:
Hàm s
3
1
( )
3
F x x
=
là m
t nguyên hàm c
a hàm s
nào sau
đ
ây trên
(
)
;
−∞ +∞
?
A.
=
2
( ) 3 .
f x x
B.
=
3
( ) .
f x x
C.
=
2
( ) .
f x x
D.
=
4
1
( ) .
4
f x x
Câu 22:
Trong không gian
,
Oxyz
cho
đ
i
m
(2; 1;1).
M
Tìm t
a
độ
vect
ơ
.
OM
A.
(2; 1; 1).
B.
(2;0;1).
C.
(1; 1; 2).
D.
(2; 1;1).
Câu 23:
Trong không gian, cho hình ch
nh
t
ABCD
1
A B
=
2
AD
=
. G
i M, N l
n l
ượ
t
trung
đ
i
m c
a
AD
và
BC
. Quay nh ch
nh
t
đ
ó xung quanh tr
c MN, ta
đượ
c m
t hình tr
. Tính
di
n tích toàn ph
n
tp
S
c
a hình tr
đ
ó.
Trang 3/5 -đề thi 121
A.
4
tp
S
π
=
.
B.
6
tp
S
π
=
.
C.
2
tp
S
π
=
.
D.
10
tp
S
π
=
.
Câu 24: Đổi biến
1
t x
=
thì
( )
4
d
1
x
x
x
tr thành
A.
4
1
d .
t
t
t
B.
( )
4
1
d .
t
t
t
+
C.
4
1
d .
t
t
t
+
D.
1
d .
t
t
t
+
Câu 25:
Cho hàm s
( )
y f x
=
có b
ng bi
ế
n thiên sau
đ
ây.
x
y'
y
+∞
0 2
0 0
+∞
+
1
3
H
i ph
ươ
ng trình
2. ( ) 5 0
f x
=
có bao nhiêu nghi
m th
c?
A.
0
.
B.
1
.
C.
3
.
D.
2
.
Câu 26:
Tìm h
nguyên hàm c
a hàm s
( ) 2 .
x
f x =
A.
( )d 2 .
x
f x x C
= +
B.
2
( )d .
ln 2
x
f x x C
= +
C.
( )d 2 ln 2 .
x
f x x C
= +
D.
1
2
( )d .
1
x
f x x C
x
+
= +
+
Câu 27:
Tính th
tích kh
i l
ă
ng tr
đứ
ng
. ' ' '
ABC A B C
đ
áy
ABC
là tam giác
đề
u c
nh
a
,
.
AA a
=
A.
3
3
.
4
a
B.
3
3
.
12
a
C.
3
.
a
D.
3
.
3
a
Câu 28:
Trong không gian
,
Oxyz
vi
ế
t ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng
đ
i qua hai
đ
i
m
(1;1; 1),
P
(2;3; 2).
Q
A.
1 1 1
.
2 3 2
x y z
+
= =
B.
1 1 1
.
1 2 3
x y z
+
= =
C.
1 2 3
.
1 1 1
x y z
= =
D.
2 3 2
.
1 2 3
x y z
+ + +
= =
Câu 29:
Tìm h
s
c
a
2
x
trong khai tri
n
5
(3 1)
x
thành
đ
a th
c.
A.
15.
B.
405.
C.
270.
D.
90.
Câu 30:
Tính di
n tích hình ph
ng gi
i h
n b
i hai
đồ
th
2
2 ,
y x x
= +
2.
y x
= +
A.
7
2
.
B.
9
2
.
C.
5
.
2
D.
11
2
.
Câu 31:
Cho hình chóp
.
S ABCD
đ
áy
ABCD
hình vuông c
nh
,
a
( ),
SA ABCD
.
SA a
=
nh
kho
ng cách gi
a hai
đườ
ng th
ng chéo nhau
SC
.
BD
A.
3
a
B.
6.
a
C.
.
6
a
D.
3
.
2
a
Câu 32:
Hình v
sau
đ
ây là
đồ
th
c
a m
t trong b
n hàm s
cho
các
đ
áp án A, B, C, D. H
i
đ
ó
hàm s
nào?

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Phong 2 - Bắc Ninh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Phong 2 - Bắc Ninh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 169
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm