Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ THI THỬ LẦN 2
(Đề gồm 06 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: TOÁN 12 (Ngày thi 24/3/2019)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
đề thi 179
Câu 1: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình thang vuông tại
A
D
với
2AD a
,
2 2AB DC a
,
( )SA ABCD
cạnh
tạo với đáy một góc
0
60 .
Thể tích khối chóp
.S ABCD
bằng
A.
3
2 3
.
3
a
B.
3
3.a
C.
3
2 3.a
D.
3
.a
Câu 2: Người ta sử dụng xe bồn để chở dầu. Thùng đựng dầu có
thiết diện ngang (mặt trong của thùng) một đường elip độ dài
trục lớn bằng
2m
, độ dài trục bằng
1,6m
, chiều dài (mặt trong
của thùng) bằng
3,5m
. Thùng được đặt sao cho trục nằm theo
phương thẳng đứng (như hình n). Biết chiều cao của dầu hiện
trong thùng (tính từ điểm thấp nhất của đáy thùng đến mặt dầu)
1,2m
. Tính thể tích
V
của dầu trong thùng (Kết quả làm tròn
đến hàng phần trăm).
A.
3
4,4 .2mV
B.
3
2,0 .2mV
C.
3
7,0 .8mV
D.
3
2,3 .1mV
Câu 3: Với
0 1a
, biểu thức nào sau đây giá trị âm?
A.
4
2
log log .
a
a
B.
2
2
log log .
a
a
C.
4
log .
a
a
D.
1
log .
log10
a
Câu 4: Trong không gian
,Oxyz
cho hình hộp
. ' ' ' 'ABCD A B C D
biết
(1;0;1),B(2;1;2),A
D(1; 1;1),
C'(4;5; 5).
Tọa độ của đỉnh
B'
A.
B'(3;5; 6).
B.
' 4;6; 5 .B
C.
' 3; 4;5 .B
D.
' 4;6;5 .B
Câu 5: Số nghiệm của phương trình
2
2
2 . log 1 0x x x
A.
1.
B.
2.
C.
0.
D.
3.
Câu 6: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
5 2
3
x
y
x
A.
2.
B.
4.
C.
1.
D.
3.
Câu 7: bao nhiêu số nguyên
m
thuộc khoảng
10;10
để hàm số
3
2y x mx
đồng biến trên
2;
?
A.
17.
B.
15.
C.
18.
D.
Câu 8: Cho m số
y f x
bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trong khoảng
;0 .
B. Hàm số đồng biến trong khoảng
1; . 
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Hàm số nghịch biến trong khoảng
1;0 .
D. Hàm số nghịch biến trong khoảng
1;2 .
Câu 9: Gọi
S
diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
C
của hàm số
2
y x 4 x
, trục hoành,
trục tung đường thẳng
x 1.
Biết
S a 5 b, a,b ¤
. Tính
a b.
A.
a b 1.
B.
1
a b .
2
C.
1
a b .
3
D.
13
a b .
3
Câu 10: Một quả bóng bàn một chiếc chén nh trụ cùng chiều cao. Nếu ta đặt quả bóng lên miệng
chiếc chén thấy phần ngoài của quả bóng chiều cao bằng
3
4
chiều cao của quả bóng. Gọi
1 2
,V V
lần
lượt là thể tích của quả bóng thể ch chiếc chén, khi đó
A.
1 2
3 2V V
B.
1 2
9 8V V
C.
1 2
27 8V V
D.
1 2
16 9V V
Câu 11: Gọi
M
M
lần lượt các điểm biểu diễn cho các số phức
z
z
. Xác định mệnh đề đúng.
A.
M
M
đối xứng nhau qua trục hoành. B. Ba điểm
,O
M
M
thẳng hàng.
C.
M
M
đối xứng nhau qua gốc tọa độ. D.
M
M
đối xứng nhau qua trục tung.
Câu 12: Cho hình lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
đáy tam giác vuông cân đỉnh
A
,
2AB a
,
AA' 2a
,
hình chiếu vuông góc của
'A
lên mặt phẳng
( )ABC
trung điểm
H
của cạnh
.BC
Thể tích của khối
lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
bằng
A.
3
4 2.a
B.
3
2 2.a
C.
3
14
.
4
a
D.
3
2 2
.
3
a
Câu 13: Cho cấp số cộng
n
u
1
2u
công sai
5.d
Số
198
số hạng thứ bao nhiêu của cấp số
cộng?
A. Thứ
B. Thứ
C. Thứ
D. Thứ
Câu 14: Cho m số
3 2
3 9y x x
đồ thị
.C
Điểm cực đại của đồ thị
C
A.
0;9 .M
B.
2;5 .M
C.
5;2 .M
D.
9;0 .M
Câu 15: Đường cong trong hình vẽ dưới đây đồ thị hàm số o?
A.
1
.
1
x
y
x
B.
2
.
1
x
y
x
C.
2 2
.
1
x
y
x
D.
2
2
.
1
x
y
x
Câu 16: Tìm tập xác định của hàm số
2
log( 2 5 2).y x x
A.
1
;2 .
2
B.
1
; 2; .
2

C.
1
; 2; .
2
 
D.
1
;2 .
2
Câu 17: Tìm nguyên hàm của m số
2
2 .
sin
x
x
e
f x e
x
A.
2 cot .
x
F x e x C
B.
2 tan .
x
F x e x C
C.
2
tan .
x
F x x C
e
D.
2
cot .
x
F x x C
e
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 18: Số nghiệm nguyên của bất phương trình
2
1
2
log ( 2 8) 4x x
A. số. B.
2.
C.
4.
D.
6.
Câu 19: Cho bất phương trình
2
2 12 4 16 3 2 3 35.m x x x m x m
tất cả bao nhiêu giá
trị nguyên của tham số
10;10m
để bất phương trình nghiệm đúng với mọi
2;2 ?x
A.
10.
B.
18.
C.
3.
D.
4.
Câu 20: Cho tứ diện
ABCD
3, 2, 6AB AC AD
,
·
BAC
0
90 ,
·
CAD
0
120 ,
·
BAD
0
60 .
Thể tích
khối tứ diện
ABCD
bằng
A.
6 2.
B.
2 2
.
3
C.
2.
D.
3 2.
Câu 21: Trong không gian
,Oxyz
cho ba điểm
1;0;0 , 0;3;0 , 0;0; 2 .A B C
Phương trình của mặt
phẳng
P
đi qua điểm
(1;1;1)D
song song với mặt phẳng
ABC
A.
3 2 3 2 0.x y z
B.
2 6 3 5 0.x y z
C.
3 2 6 1 0.x y z
D.
6 2 3 5 0.x y z
Câu 22: Cho hình chóp
.S ABC
đáy tam giác đều cạnh
,a
( ),SA ABC
góc giữa hai mặt phẳng
( )SBC
( )ABC
bằng
0
30 .
Độ dài cạnh
SA
bằng
A.
3.a
B.
3
.
2
a
C.
.
2
a
D.
.
3
a
Câu 23: Trong mặt phẳng phức, cho số phức
z
điểm biểu diễn là
.N
Biết rằng số phức
1
w
z
được
biểu diễn bởi một trong bốn điểm
, , ,M P Q R
như hình vẽ n.
Hỏi điểm biểu diễn của
w
điểm nào?
A.
.P
B.
.Q
C.
.R
D.
Câu 24: Cho số nguyên dương
n
số nguyên
k
với
1 k n
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
1 1
1
.
k k k
n n n
C C C
B.
1
1
.
k k k
n n n
C C C
C.
1
1
.
k k k
n n n
C C C
D.
1 1
.
k k k
n n n
C C C
Câu 25: Cho lăng trụ tam giác đều
. ' ' 'ABC A B C
AB a
,
' 2.AA a
Khoảng cách giữa
'A B
'CC
bằng
A.
3
.
2
a
B.
3.a
C.
.a
D.
6
.
3
a
Câu 26: Đường cong hình vẽ bên dưới đồ thị của hàm s
4 2
y ax bx c
với
, ,a b c
các số thực.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm