Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Cẩm Giàng 2 - Hải Dương

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT CẨM GIÀNG II
*********
(
Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, 6 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 263
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh .............................
ĐỀ BÀI
Câu 1: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
bảng biến thiên hình bên. Hàm số đạt cực
tiểu tại giá trị nào sau đây?
A.
1
x
B.
2
x
C.
0
x
D.
3
x
x

-1 2
'( )f x
+ 0 - 0 +
( )f x
0
3

-3
Câu 2: Cho cấp số nhân
( )
n
u
với
1
3
u
,
2
6
u
. Giá trị
5
u
bằng
A.
5
24
u
B.
5
48
u
C.
5
24
u
D.
5
48
u
Câu 3: Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của hàm số nào dưới
đây?
A.
2
2 1y x x
B.
4 2
2 3
y x x
C.
3 2
2 1
y x x
D.
4 2
2 1
y x x
Câu 4: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
2
'( ) 2
f x x x
. Hàm số nghịch biến trên
khoảng nào sau đây?
A.
0;2
B.
2;

C.
;0

D.
Câu 5: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
(3;0;0)
M
(0;0;4)
N
. Tính độ dài đoạn thẳng
MN
A.
10
MN
B.
5
MN
C.
1
MN
D.
7
MN
Câu 6: Đạo hàm của hàm số
2
3
log 2
y x
A.
2
2
'
2 ln3
x
y
x
. B.
2
' 2 2 ln 3
y x x
.
C.
2
2
'
3ln 2
x
y
x
. D.
2
' 2 ln 3
y x
.
Câu 7: Cho hai số phức
1
2 3z i
2
1z i
. Tính môđun của số phức
1 2
z z
.
A.
5
. B.
5
. C.
13
. D.
13
.
Câu 8: Tìm tọa độ các giao điểm của đồ thị hàm số
2 1
1
x
y
x
và đường thẳng
1y x
A.
0;1 ; 3;2
M N
B.
0;1 ; 2;3
M N
C.
0; 1 ; 2; 3
M N
D.
1;0 ; 3;2
M N
-1
1
-1
-2
O
y
x
Câu 9: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
( )P
:
2 3 0
x y z
. Điểm nào dưới đây thuộc mặt
phẳng
( )P
A.
(2;1;0)
Q
B.
(2; 1;1)
M
C.
( 1; 1;6)
N
D.
( 1; 1;2)
P
Câu 10: Tìm tập xác định của hàm số:
2
3
2
y x
A.
D
. B.
2;D

. C.
;2
D 
D.
\ 2
D
.
Câu 11: Mặt cầu có bán kính
R
thì có diện tích bằng:
A.
2 R
B.
2
R
C.
2
2
R
D.
2
4
R
Câu 12: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
( ) : 3 5 0
P x y z
có một vectơ pháp tuyến là:
A.
(3;1; 1)
n
B.
(1; 1;3)
n
C.
( 1;1;3)
n
D.
(3; 1;1)
n
Câu 13: Cho hàm số
( )f x
liên tục trên
0;1
và thỏa mãn:
1
0
( ) 7
f x dx
. Tính
1
0
3 ( )
x
I e f x dx
A.
3 10
e
. B.
4 3e
. C.
3 10
e
. D.
3 7e
.
Câu 14: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
đoạn
1;3
bảng biến thiên hình bên.
Gọi M, m lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ
nhất của hàm số trên
1;3
. Tính tổng
T M m
x
-1 0 3
'( )f x
+ 0 -
( )f x
2
-2 1
A.
3
T
B.
0
T
C.
1T
D.
1T
Câu 15: Tính tích các nghiệm của phương trình
2
2 3
3 9
x x
A.
2
B.
2
C.
1
D.
5
.
Câu 16: Hệ số của
7
x
trong khai triển
10
( 2)
x
A.
7 3
10
2
C
B.
3 3
10
2
C
C.
3 7
10
2
C
D.
3
10
C
Câu 17: Thể tích của khối chóp diện tích đáy
B
chiều cao
h
được tính theo công thức nào sau
đây?
A.
1
2
V Bh
B.
1
3
V Bh
C.
3V Bh
D.
V Bh
Câu 18: Tìm
2
2
x x
dx
x
A.
2
2ln
2
x
x x C
. B.
3 2
2 ln
3 2
x x
x x C
.
C.
2
2
2x
C
x
. D.
2
2 ln
2
x
x C
.
Câu 19: Cho số phức
z
thỏa mãn:
3 2z z i
. Tìm phần ảo của số phức
z
.
A.
1
2
i
. B.
1
2
. C.
1
2
. D.
1
2
i
.
Câu 20: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
(1; 2;3)
A
(3;0;1)
B
. Phương trình mặt cầu
đường kính
AB
A.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 2) 3
x y z
B.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 2) 12
x y z
C.
2 2 2
( 1) ( 2) ( 3) 3
x y z
D.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 2) 3
x y z
Câu 21: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
đồ thị như
hình vẽ bên. Tìm số nghiệm của phương trình
2
2 3 0
f x
A.
4
B.
2
C. 3 D.
6
Câu 22: Ông A dđịnh gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất
7,5%
một năm, để sau
5
năm, số
tiền lãi đủ mua một chiếc xe máy trị giá 85 triệu đồng. Biết rằng, cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được
nhập vào vốn ban đầu. Hỏi số tiền ông A cần gửi cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây?
A.
59
triệu đồng. B.
189
triệu đồng. C.
195
triệu đồng. D.
175
triệu đồng.
Câu 23: Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
1
1
x
y
x
là :
A.
3
B.
2
C.
4
D.
1
Câu 24: Cho hình chóp tam giác đều
.
S ABC
cạnh đáy bằng
a
. Góc giữa mặt bên mặt đáy
0
60
. Tính khoảng cách từ điểm
A
đến mặt phẳng
( )SBC
.
A.
3
2
a
B.
3
4
a
C.
2
a
D.
4
a
Câu 25: Bất phương trình
1
2
log 2 3 0
x
có tập nghiệm
S
bằng
A.
3
;2
2
S
. B.
;2
S
. C.
3
;
2
S

. D.
(2; )
S

.
Câu 26: Tính tổng các nghiệm của phương trình:
4
2 2
2 log 2 log 16 0
x
x x
.
A.
2
. B.
1
2
. C.
5
2
. D.
3
2
.
Câu 27: Khi thiết kế vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí làm vỏ
lon nhỏ nhất. Muốn thể tích khối trụ đó bằng
V
diện tích toàn phần của hình trụ nhỏ nhất thì
bán kính
R
của đường tròn đáy khối trụ bằng
A.
2
V
B.
3
V
C.
3
2
V
D.
V
Câu 28: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức
,z a bi a b
là miền tô đậm ở hình bên (Kể cả biên). Kết
luận nào sau đây đúng?
A.
2 2
1 4
a b
B.
1; 2
a b
C.
2 2
1 2
a b
D.
, 1;2
a b
Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình
1
25 5 4 0
x x
khoảng
;a b
, với
,a b
. Tính
b a
.
A.
4
log 5
B.
3
C.
5
log 4
D.
5
log 4 1
Câu 30: Trong không gian
Oxyz
, mặt cầu có phương trình
2 2 2
2 2 6 2 0
x y z x y z
cắt mặt phẳng
( )Oxz
theo một đường tròn có bán kính bằng
1
-2
2
y
x
y
x
1 2
O

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Cẩm Giàng 2 - Hải Dương. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Cẩm Giàng 2 - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 430
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm