Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: /03/2019
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
Mã đề thi 209
Họ, tên thí sinh:.......................................................................................
Số báo danh:............................................................................................
Câu 1: Bất phương trình
22
log (3 2) log (6 5 )
x
x có tập nghiệm là
A.
0; .
B.
1
;3 .
2



C.
(3;1).
D.
6
1; .
5



Câu 2: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh
bằng
3a . Diện tích toàn phần của khối trụ bằng
A.
2
3.
tp
Sa
B.
2
13
.
6
tp
a
S
C.
2
27
.
2
tp
a
S
D.
2
3
.
2
tp
a
S
Câu 3: Một bình chứa 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi.
Xác suất để trong 3 viên bi lấy ra
không có viên bi nào mầu đỏ bằng
A.
143
.
280
B.
1
.
16
C.
1
.
560
D.
1
.
28
Câu 4: Hàm số
3
32yx x nghịch biến trên tập nào sau đây?
A.

;1 1; .  B.
1; . C.

1;. D.

1;1 .
Câu 5: Hệ số của x
12
trong khai triển của biểu thức

10
2
2 xx bằng
A.
8
10
.C
B.
28
10
.2 .C
C.
28
10
2.C
D.
2
10
.C
Câu 6: Trong không gian
,Oxyz
cho hai mặt phẳng
:–2 230Px y z
và

:–210Qmxy z
.
Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau?
A. 1m B. 1m  . C. 6m  D. 6m
Câu 7: Cho hàm số
yfx
có đồ thị như sau.
Tìm tất cả các giá trị của tham số
m để phương trình
2330fx m
có 3 nghiệm phân biệt.
A.
5
1
3
m
. B.
5
1
3
m
. C.
5
1
3
m
. D.
5
1
3
m
.
Câu 8: Giá trị của
2018 2017
2018
1
.... 2018
lim
1
x
xx x
x

bằng
A.
2018.
B.
2019
.
2018
C.
2019
.
2
D.
2018
.
2
Câu 9: Từ các chữ số
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số?
A. 105. B. 210. C. 84. D. 168.
Câu 10: Nguyên hàm của hàm số
3
sin 2
f
xx x
A.
4
1
2.
42

x
cos x c
B.
4
2
4
x
cos x c.
C.
4
1
2.
42

x
cos x c
D.
4
2.
4

x
cos x c
Câu 11: Phương trình
2cos 1
3
x




có số nghiệm thuộc đoạn
0; 2
A. 1. B. 2 . C.
0
. D.
3
.
Câu 12: Cho khối lập phương
.’’
A
BCD A B C D
. Phép đối xứng qua mặt phẳng
’’
A
BC D
biến khối tứ
diện
BCDD
thành khối tứ diện nào sau đây?
A.
’’.BCA D
B.
’’.
B
BAD
C.
’’.BBCA
D.
’’.BC D A
Câu 13: Công ty X định làm một téc nước hình trụ bằng inox (gồm cả nắp) dung tích
3
1m
. Để tiết
kiệm chi phí công ty X chọn loại téc nước diện tích toàn phần nhỏ nhất. Hỏi diện tích toàn phần của
téc nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)?
A. 5,59
2
m
. B. 5,54
2
m
. C. 5,57
2
m
. D. 5,52
2
m
.
Câu 14: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
23
?
2
x
y
x
A.
2y
. B.
2x
. C.
2x 
. D.
2y 
.
Câu 15: Một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D có bảng biến thiên như sau
Đó là hàm số nào?
A.
21
2
x
y
x
. B.
23
2
x
y
x
. C.
4
2
x
y
x
. D.
1
2
x
y
x
.
Câu 16: Giá trị lớn nhất của hàm số
32
1
41213
3
yxx x
trên đoạn

0;9
bằng
A.
44
.
3
B.
23
.
3
C.
14.
D.
7
.
3
Câu 17: Cho khối chóp
.SABCD
có đáy
A
BCD
hình vuông cạnh
a
,
SA ABCD
và 2SA a .
Gọi
M
là trung điểm cạnh
SC
. Khoảng cách từ điểm
đến mặt phẳng
SBD bằng
A.
2
4
a
. B.
10
10
a
. C.
2
2
a
. D.
10
5
a
.
Câu 18: Tìm tập xác định D của hàm số

5
3
21yx

.
A. D . B.
1
\
2
D



. C.
1
;
2
D



. D.
1
;
2
D




.
Câu 19: Cho khối chóp tứ giác đều
.SABCD
cạnh đáy bằng
a
, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng
0
60
. Thể tích của khối chóp
.SABCD
bằng
A.
3
3
.
2
a
B.
3
2
.
2
a
C.
3
3
.
6
a
D.
3
2
.
6
a
Câu 20: Cho tam giác
A
BC
vuông tại
A
có
4; 46
A
BcmAC cm
. Cho tam giác
A
BC
quay xung
quanh trục
AB
thu được khối tròn xoay có thể tích bằng
A.
3
68 .cm
B.
3
204 .cm
C.
3
128 .cm
D.
3
384 .cm
Câu 21: Cho hàm số
yfx
có bảng biến thiên như sau
Tìm giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho.
A.
CT
y
=2
y
=2
.
B.
CT
y
=2
y
=2
.
C.
CT
y
=3
y
=0. D.
CT
y
=0
y
=3.
Câu 22: Biết
1
ln
2
1ln
e
x
dx a b
xx

với
,ab
là các số hữu tỷ. Tính
Sab
.
A.
1S
. B.
1
2
S
. C.
3
4
S
. D.
2
3
S
.
Câu 23: Gọi
V
là thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm
số
sinyx
, trục Ox, trục Oy và đường thẳng
2
x
, xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2
2
0
sinVxdx
. B.
2
0
sinVxdx
. C.
2
2
0
sinVxdx
. D.
2
0
sinVxdx
.
Câu 24: Cho các mệnh đề sau:
I/ Số cạnh của một khối đa diện lồi luôn lớn hơn hoặc bằng
6
.
II/ Số mặt của khối đa diện lồi luôn lớn hơn hoặc bằng
5
.
III/ Số đỉnh của khối đa diện lồi luôn lớn hơn 4 .
Trong các mệnh đề trên, những mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
A. II và III. B. I và II. C. Chỉ I. D. Chỉ II.
Câu 25: Cho hàm số
ax b
y
cx d
có đồ thị như sau.
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
0; 0.ac bd
B.
0; 0.ab cd
C.
0; 0.bc ad
D.
0; 0.ad bd
Câu 26: Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
1; 0; 1 , 1; 1; 2AB
. Diện tích tam giác
OAB
bằng
A. 11. B.
6
.
2
C.
11
.
2
D. 6.
Câu 27: Biết
5
2
3
1
ln
12
x
xb
dx a
x


với
,ab
là các số nguyên. Tính 2Sa b=- .
A.
2.S
B.
2.S
C.
5.S
D.
10.S

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.119
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm