Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Bạc Liêu - Ninh Bình lần 2

SỞ GDĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT
NINH BÌNH - BẠC LIÊU
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12
NĂM HỌC: 2018 - 2019
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không k thời gian phát đề)
(Đề thi gồm 50 câu TNKQ, trong 6 trang)
Họ và tên: ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ..Số báo danh: .. .. .. .. .. .. .. đề : 131
Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số f (x) = x + sin x
A. x
2
cos x + C. B. 1 + cos x + C. C.
x
2
2
cos x + C. D.
x
2
2
+ cos x + C.
Câu 2. Thể tích của khối hình hộp chữ nhật các kích thước 2a, 3a, 5a
A. 10a
3
. B. 6a
3
. C. 15a
3
. D. 30a
3
.
Câu 3.
Điểm M trong hình bên điểm biểu diễn của số phức z.
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Số phức z phần thực 3 và phần ảo 4i.
B. Số phức z phần thực 3 và phần ảo 4.
C. Số phức z phần thực 4 và phần ảo 3i.
D. Số phức z phần thực 4 và phần ảo 3.
O
x
y
4
M
3
Câu 4. Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên trên đoạn [2; 3] như hình bên dưới. Gọi M và m
lần lượt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [1; 3]. Giá trị của biểu
thức M m
x
f
0
(x)
f(x)
−∞
2 1
1 3
+
+
0
+
00
11
22
5
A. 7. B. 5. C. 3. D. 1.
Câu 5. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2; 4; 3) và B(2; 2; 7). Trung điểm của đoạn AB
tọa độ
A. (2; 1; 5). B. (4; 2; 10). C. (1; 3; 2). D. (2; 6; 4).
Câu 6. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, hình chiếu của điểm M(1; 3; 5) trên mặt phẳng
(Oyz) toạ độ
A. (0; 3; 5). B. (0; 3; 0). C. (1; 3; 0). D. (0; 3; 5).
Câu 7. Cho các số thực dương a, b với a 6= 1. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. log
a
2
(ab) =
1
4
log
a
b. B. log
a
2
(ab) =
1
2
log
a
b.
C. log
a
2
(ab) =
1
2
+
1
2
log
a
b. D. log
a
2
(ab) = 2 + 2 log
a
b.
Câu 8.
Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên như
hình vẽ. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên
khoảng nào dưới đây?
A. (2; 4). B. (1; 3).
C. (3; +). D. (−∞; 1).
x
y
0
y
−∞
1
3
+
+
0
0
+
−∞−∞
44
22
++
Trang 1/6 - đề 131
Câu 9. Cho hàm số f(x) thỏa mãn f (1) = 12, f
0
(x) liên tục trên đoạn [1; 4] và
4
Z
1
f
0
(x) dx = 17.
Tính f(4).
A. 26. B. 29. C. 9. D. 5.
Câu 10. Cho hàm số y = f (x) xác định trên R và bảng xét dấu đạo hàm như sau:
x
y
0
−∞
x
1
x
2
x
3
+
0
+
0
+
Khi đó số điểm cực trị của đồ thị hàm số y = f (x)
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho véc-tơ
x = 3
j 2
k +
i . Tìm tọa độ của
véc-tơ
x .
A.
x = (3; 2; 1). B.
x = (1; 2; 3). C.
x = (1; 3; 2). D.
x = (1; 2; 3).
Câu 12. Phương trình 4
x
2
x+2
+ 3 = 0 bao nhiêu nghiệm thực?
A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 13. Cho hàm số y = f (x) xác định và đạo hàm trên R \ 1}. Hàm số bảng biến thiên
như hình vẽ dưới đây.
x
y
0
y
−∞
1
0 1
+
+
0
+ +
44
2
+
33
+
−∞
44
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho
A. 2 . B. 1 . C. 4 . D. 3 .
Câu 14. Cho hai tích phân
5
Z
2
f(x) dx = 8 và
5
Z
2
g(x) dx = 3. Tính
5
Z
2
[f(x) 4g(x) 1] dx
A. I = 13. B. I = 27. C. I = 11. D. I = 3.
Câu 15. Cho log
a
b = 2, log
a
c = 3. Giá trị của biểu thức P = log
a
b
2
c
3
bằng
A.
4
9
. B. 13. C. 5. D. 36.
Câu 16. Diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f (x), trục hoành và hai
đường thẳng x = a, x = b (a < b) (phần đậm trong hình vẽ) tính theo công thức
A. S =
b
Z
a
f(x) dx
.
B. S =
c
Z
a
f(x) dx +
b
Z
c
f(x) dx.
C. S =
b
Z
a
f(x) dx.
D. S =
c
Z
a
f(x) dx +
b
Z
c
f(x) dx.
O
x
y
y = f(x)
x = a
x = b
c
Trang 2/6 - đề 131
Câu 17. Cho cấp số nhân (u
n
) u
2
= 2, u
4
= 4. Giá trị của u
10
bằng
A. 32. B. 16
2. C. 10. D. 32
2.
Câu 18. Một hình hộp chữ nhật ba kích thước a, b, c nội tiếp một mặt cầu. Tính diện tích S
của mặt cầu đó.
A. S = 16(a
2
+ b
2
+ c
2
)π. B. S = (a
2
+ b
2
+ c
2
)π.
C. S = 4(a
2
+ b
2
+ c
2
)π. D. S = 8(a
2
+ b
2
+ c
2
)π.
Câu 19. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1; 1; 1), B(3; 3; 1). Lập phương
trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB.
A. x + 2y z 4 = 0. B. x + 2y + z 4 = 0.
C. x + 2y z + 2 = 0. D. x + 2y z 3 = 0.
Câu 20. Gọi z
1
, z
2
hai nghiệm phức của phương trình 2z
2
3z + 4 = 0.
Tính w =
1
z
1
+
1
z
2
+ iz
1
z
2
.
A. w =
3
4
+ 2i. B. w =
3
4
+ 2i. C. w = 2 +
3
2
i. D. w =
3
2
+ 2i.
Câu 21. Cho hình nón thể tích bằng V = 36πa
3
và bán kính bằng 3a. Tính độ dài đường cao h
của hình nón đã cho.
A. h = 4a. B. h = 12a. C. h = 5a. D. h = 2a.
Câu 22. Đồ thị sau đây của hàm số nào?
A. y = x
3
3x
2
4. B. y = x
3
+ 3x
2
4.
C. y = x
3
3x 4. D. y = x
3
3x
2
4.
x
y
1
1 2
1
2
3
4
1
O
Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình
3
2
!
x
>
3
4
A. (−∞; 2). B. (2; +). C. (2; +). D. (−∞; 2).
Câu 24. Cho hình vuông ABCD biết cạnh bằng a. Gọi I, K lần lượt trung điểm của AB, CD.
Tính diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay khi cho hình vuông ABCD quay quanh IK một
c 360
.
A. 2
πa
2
3
. B. 2πa
2
. C.
πa
2
3
. D. πa
2
.
Câu 25. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho (S) : x
2
+ y
2
+ z
2
2x + 4y 4z 25 = 0.
Tìm tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).
A. I(2; 4; 4); R =
29. B. I(1; 2; 2); R = 5.
C. I(1; 2; 2); R =
34. D. I(1; 2; 2); R = 6.
Câu 26. Số cách xếp 5 người vào 5 vị trí ngồi thành hàng ngang
A. 120. B. 24. C. 15. D. 25.
Câu 27. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và đạo hàm f
0
(x) = x
3
(x + 1)
2
(x 2). Hỏi hàm số
f(x) bao nhiêu điểm cực trị?
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 28. Cho hàm số y = f(x) đạo hàm f
0
(x) = x
2
(x 9)(x 4)
2
. Khi đó, hàm số y = f (x
2
)
đồng biến trên khoảng nào?
A. (−∞; 3) (0; 3). B. (−∞; 3).
C. (2; 2). D. (3; +).
Trang 3/6 - đề 131

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Bạc Liêu - Ninh Bình lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Bạc Liêu - Ninh Bình lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 293
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm