Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An lần 2

1/8 - Mã đề 132
H và tên hc sinh :..................................................... S báo danh : ...................
Câu 1. Cho hàm s . Gi M m ln lượt giá tr ln nht nh nht ca hàm s đã cho
trên đon . Giá tr ca M + m
A. 2. B. -1. C. 0. D. 3.
Câu 2. Đặt , khi đó bng
A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Trong không gian , cho hai đim , . Gi đim tha mãn trung
đim ca đon thng . To độ đim
A. . B. . C. . D. .
Câu 4. Cho khi chóp tam giác đều cnh đáy bng cnh bên bng . Th tích ca khi
chóp đã cho bng
A. B. . C. . D. .
Câu 5. Trong không gian , mt phng song song vi mt phng đi qua đim
có phương trình
A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Th tích khi lăng tr tam giác đu có cnh bên và cnh đáy bng
A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Trong không gian Oxyz, cho hai đim và mt phng (P): . Phương trình
ca mt cu có tâm I tiếp xúc vi mt phng (P)
A. . B. .
C. . D. .
Câu 8. Cho hình chóp tam giác đáy tam giác vuông ti vuông góc vi mt phng
đáy, biết . Góc gia đường thng
vi mt phng bng
A. . B. . C. . D. .
Câu 9. Cho mt tr đ dài đường sinh bng a và bán kính đáy bng 2a. Din tích xung quanh ca mt tr
đã cho bng
A. . B. . C. . D. .
Câu 10. Gi M, N ln lượt đim biu din hình hc ca các s phc . Ta đ trung
đim I ca đon thng MN là
A. . B. . C. A. . D. .
42
43yx x=- +
[ ]
1; 2-
2
log 5 a=
8
log 25
2
3
a
2
3a
3
2a
3
2
a
Oxyz
( )
1; 3; 1A -
( )
2; 1;1B -
B
AM
( )
3; 5; 3M -
( )
3; 5; 3M -
3
;1;0
2
M
æö
ç÷
èø
( )
5;1 ;1M
.S ABC
3a
3
5a
3
3
3
a
3
5
3
a
3
5
12
a
Oxyz
( )
P
( )
Oyz
( )
1; 2; 3A
1x =
3z =
2y =
60xyz++-=
a
3
3
2
a
V =
3
3
12
a
V =
3
3
6
a
V =
3
3
4
a
V =
(1; 2; 1)I -
2230xy z+- +=
( ) ( ) ( )
222
1211xy z-+- ++=
( ) ( ) ( )
222
1213xy z-+- ++=
( ) ( ) ( )
222
1219xy z-+- ++=
( ) ( ) ( )
222
1219xy z+++ +-=
.S ABC
A
SA
,2AB a SA AC a===
SA
()SBC
30
!
90
!
45
!
60
!
2
8 a
p
2
4 a
p
2
6 a
p
2
2 a
p
2zi=-
w45i=+
(2;3)I
(4;6)I
(3; 2)I
(6; 4)I
S GIÁO DC & ĐÀO TO NGH AN
TRƯNG THPT THANH CHƯƠNG 1
(Đ gm có 06 trang)
K THI TH THPT QUC GIA LN 2 NĂM 2019
MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài 90 phút ( không k thi gian phát đề)
đề 132
2/8 - Mã đề 132
Câu 11. Th tích vt th tròn xoay sinh bi hình phng gii hn bi các đường
, khi quay quanh trc Ox được tính theo công thc nào dưới đây?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 12. Tp nghim ca bt phương trình
A. . B. .
C. . D. .
Câu 13. Cho hàm s
đồ th như hình v bên.
Các đim cc tiu ca hàm s
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 14. H s ca s hng cha trong khai trin
A. 270. B. 810. C. 81. D. 1620.
Câu 15. Trong không gian , khong cách gia hai mt phng
bng
A. . B. . C. . D. .
Câu 16. Cho cp s nhân s hng đầu công bi . Tng năm s hng đầu ca cp s
nhân là
A. . B. . C. . D. .
Câu 17. Cho hàm s đạo hàm . S đim cc tr ca hàm s
đã cho là
A. . B. . C. . D. .
Câu 18. Cho khi cu có din tích , th tích ca khi cu bng
A. . B. . C. . D. .
Câu 19. Cho hàm s đồ th . Phương trình tiếp tuyến ca đ th ti đim hoành độ
bng
A. . B. . C. . D. .
2
;2yxy x==
( )
2
42
0
4x x dx
p
-
ò
( )
2
2
0
2x x dx-
ò
( )
2
24
0
4x x dx-
ò
( )
2
24
0
4x x dx
p
-
ò
( )
2
1
2
log 1 3x ->-
( )
2; 2T =-
( ) ( )
;3 3;T = - È + ¥
( )
3; 3T =-
( ) ( )
3; 1 1 ; 3T =- - È
43
y ax bx cx d=+++
( )
;;; , 0abcd Raι
0
CT
x =
2
CT
x =-
1
CT
x =
1
CT
x =-
2
CT
x =
1
CT
x =-
49
32
CT
x =
4
x
( )
5
23x+
Oxyz
( )
:2 2 7 0Pxyz-- -=
( )
:2 2 1 0Qxyz-- -=
4
3
2
3
8
3
2
( )
n
u
1
3u =
2q =
5
93S =
5
11S =
5
96S =
5
48S =
( )
fx
( ) ( )
( )
( )
3
2
'112,fx x x x xR=+ - + "Î
3
2
1
5
8S
p
=
V
82V
p
=
22
3
V
p
=
64 2
3
V
p
=
82
3
V
p
=
1
23
x
y
x
+
=
-
()C
()C
1
57yx=- -
53yx=+
53yx=- +
53yx=-
3/8 - Mã đề 132
Câu 20. Biết , khi đó bng
A. . B. 3. C. . D. 2.
Câu 21. Tp hp tt c các giá tr thc ca tham s để phương tŕnh ba
nghim phân bit là
A. . B. . C. . D. .
Câu 22. Vi là các s dương tùy ý, bng
A. . B. . C. . D. .
Câu 23. Trong không gian Oxyz, đường thng d: có mt véc tơ ch phương là
A. . B. . C. . D. .
Câu 24. S phc z tha mãn đng thc
A. . B. . C. . D. .
Câu 25. Đưng cong trong hình v bên là đồ th ca hàm s nào dưới đây ?
A. .
B.
C. .
D. .
Câu 26. Mt khi đ chơi gm mt khi nón mt khi tr cùng bán kính được
chng lên nhau, độ dài đường sinh ca khi tr bng độ dài đường sinh khi nón và bng
đường kính ca khi tr, khi nón (tham kho hình v).
Biết th ca toàn b khi đ chơi bng , th tích ca khi tr gn vi s nào nht
trong các s sau
A. . B. .
C. . D. .
Câu 27. Cho hàm s . Tng s đường tim cn ngang tim cn đứng ca đ th hàm s đã
cho là
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 28. H nguyên hàm ca hàm s
A. . B. .
C. . D. .
Câu 29. hiu là hai nghim phc ca phương trình . Giá tr ca bng
( )
4
4
cos 2 2 d 5xfxx
p
p
-
éù
+=
ëûò
( )
4
4
dfx x
p
p
-
ò
7
2
1
2
m
32
2 3 12 2 1 0xx xm--+-=
21
3;
2
æö
-
ç÷
èø
21
3;
2
éù
-
êú
ëû
( )
3;- +¥
21
;
2
æö
ç÷
èø
;ab
3
ln
a
b
1
ln ln
3
ab-
3ln lnab+
3ln lnab-
ln 3 lnab-
112
121
xyz+-+
==
--
(1; 1;2)u =-
!
(1; 2;1)u =-
!
( 1;2;1)u =-
!
( 1;1; 2)u =- -
!
(1 ) 1 3iz i+=-+
12zi=+
12zi=-
33zi=- +
33zi=+
42
32yx x=- +
2
1
x
y
x
+
=
+
32
32yx x=- +
32
32yx x=- + -
3
50 cm
3
36,5cm
3
40,5cm
3
38, 2 cm
3
38,8 cm
2
21
1
x
y
x
+
=
-
( )
1
sin .cos
1
fx x x
x
=+
+
( )
1
cos 2 ln 1
4
Fx x x C=+++
( )
4 cos 2 ln 1Fx x x C=- + + +
( ) ( )
1
cos 2 ln 1
4
Fx x x C=- + + +
( )
1
cos 2 ln 1
4
Fx x x C=- + + +
12
,zz
2
450zz++=
22
12
zz+

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 260
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm