Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 2

Họ, tên thí sinh:...............................................................................
Số báo danh: ...................................................................................
Mã đề thi 101
Câu 1: Cho hàm số
y fx
đồ thị như hình n. Tìm tất cả các
giá trị thực của tham số
m
để phương trình
1
fx m
bốn
nghiệm phân biệt.
A.
54m 
. B.
43m 
.
C.
43m 
. D.
54
m 
.
Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm
2; 3; 4M
trên mặt
phẳng
là điểm nào dưới đây ?
A.
2; 8; 2
B.
79
1; ; .
22


C.
57
3; ; .
22


D.
1; 3; 5 .
Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng
:2 6 3 0P x yz 
cắt trục Oz và
đường thẳng
56
:
12 1
x yz
d


lần lượt tại A B. Phương trình mặt cầu đường kính AB là:
A.
22 2
2 1 5 36.x yz  
B.
22 2
2 1 5 9.x yz  
C.
222
2 1 5 36.xyz 
D.
222
2 1 5 9.xyz 
Câu 4: Cho bảng biến thiên của hàm số
y fx
. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Hàm số
y fx
nghịch biến trên
1; 0
1; 
.
B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
y fx
trên tập
bằng
1.
C. Giá trị lớn nhất của hàm số
y fx
trên tập
bằng
0
.
D. Đồ thị hàm số
y fx
không có đường tiệm cận.
Câu 5: Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng
60
o
bán kính đáy bằng
.a
Diện tích xung quanh của hình nón
bằng bao nhiêu ?
A.
2
2.a
B.
2
4.a
C.
2
.a
D.
2
3.a
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 6 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM HỌC 2018 2019
Môn: Toán Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
231
:.
1 21
xyz
d


Véctơ
nào trong các véctơ dưới đây không phải là véctơ chỉ phương của đường thẳng d ?
A.
4
1; 2; 1 .u

B.
3
1; 2; 1 .u 

C.
2
2; 4; 2 .u 

D.
1
3; 6; 3 .u 

Câu 7: Ông Toán gửi ngân hàng 150 triệu đồng với lãi suất 0,8%/tháng, sau mỗi tháng tiền lãi được nhập
vào vốn. Hỏi sau một năm số tiền lãi ông Toán thu được là bao nhiêu ? (làm tròn đến nghìn đồng)
A. 15.050.000 đồng. B. 165.050.000 đồng. C. 165.051.000 đồng. D. 15.051.000 đồng.
Câu 8: Tính đạo hàm của hàm số
8
log 6 5 .yx
A.
2
'.
6 5 ln 2
y
x
B.
1
'.
6 5 ln 8
y
x
C.
6
'.
65
y
x
D.
6
'.
6 5 ln 4
y
x
Câu 9: Số hạng chứa
31
x
trong khai triển
40
2
1
x
x


là:
A.
3 31
40
Cx
B.
37
40
.C
C.
2
40
C
D.
2 31
40
Cx
Câu 10: Kí hiệu
12
,zz
là hai nghiệm phức của phương trình
2
3 5 0.zz 
Giá trị của
12
zz
bằng:
A.
2 5.
B.
3.
C.
5.
D.
10.
Câu 11: Tính tích phân
2
0
sin 2 sin d .I x xx

A.
5.I
B.
3.I
C.
4.I
D.
2.I
Câu 12: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực
?
A.
.
3
x
e
y


B.
1
2
log .
yx
C.
4
.
x
y


D.
2
log .yx
Câu 13: Điểm
M
trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức nào ?
A.
1 2.zi
B.
1 2.zi
C.
2.
zi
D.
2.zi
Câu 14: Phương trình
ln 2 .ln 1 0
xx 
có tất cả bao nhiêu nghiệm ?
A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.
Câu 15: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
hình chữ nhật với
3,AB a AD a
, cạnh
SA
độ dài bằng
2a
và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích khối chóp
..S BCD
A.
3
2
3
a
. B.
3
3
3
a
. C.
3
23
3
a
. D.
3
3
a
.
Câu 16: Cho a, b là hai số thực dương bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây sai ?
A.
3
3 33
log 3 3 1 log log .ab a b
B.
3
33
log 3 3 3 log .ab ab
C.
33
3 33
log 3 1 log log .ab a b
D.
33
33
log 3 3 log .ab ab
Câu 17: ng tr tam giác
.'''ABC A B C
thể tích bằng
V
. Khi đó, thể tích khối chóp
. ’’A BCC B
bằng:
A.
.
2
V
B.
3
.
4
V
C.
2
.
3
V
D.
.
3
V
Câu 18: Một tổ
7
học sinh nam
5
học sinh nữ. Hỏi bao nhiêu cách chọn 2 bạn trực nhật sao cho
có nam và nữ ?
A.
35.
B.
49.
C.
12.
D.
25.
Câu 19: Tính nguyên hàm
2
3
2 d.Ixx
x



A.
3
2
3 ln .
3
I x xC
B.
3
2
3 ln .
3
I x xC
C.
3
2
3 ln .
3
I x xC
D.
3
2
3 ln .
3
I x xC
Câu 20: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
tại điểm có hoành độ bằng
2
là:
A.
3 1.yx
B.
3 1.yx
C.
3 11.
yx
D.
3 11.yx
Câu 21: Gọi
,Mm
lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
32
3 91
yx x x 
trên
đoạn
2;1 .



Tính giá trị
2.
T Mm
A.
16.
T
B.
26.T
C.
20.T
D.
36.
T
Câu 22: Cho (D) hình phằng giới hạn bởi đồ thị hàm số
ln ,yx
trục Ox đường thẳng
2.x
Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (D) xung quanh trục Ox.
A.
2 ln 2 1 .V 
B.
2 ln 2 1 .V

C.
2 ln 2 1V 
D.
2 ln 2 1 .V 
Câu 23: Cho m s
32
6 94yx xx
đồ th
C
. Gọi
d
là đường thẳng đi qua giao điểm ca
C
với trục tung. Để
d
cắt
C
tại 3 điểm phân biệt thì
d
hệ số góc
k
tha mãn:
A.
0.k
B.
0
.
9
k
k

C.
0
.
9
k
k
D.
9 0.k
Câu 24: Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hình chóp có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp.
B. Hình chóp có đáy là tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp.
C. Hình chóp có đáy là hình thang vuông thì có mặt cầu ngoại tiếp.
D. Hình chóp có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu ngoại tiếp.
Câu 25: Tính môđun của số phức
z
thỏa mãn
2
1 3 13 21 .i z iz i  
A.
2 5.
B.
5.
C.
10.
D.
5 2.
Câu 26: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình
11
6
0, 6 0, 6 .
x
A.
;6 .S

B.
0; 6 .S
C.
0; 6 .
S



D.
; 0 6; .S
 
Câu 27: m tất cả các giá trị của tham số
m
để đồ thị hàm số
42
(6 4) 1yx m x m

3 điểm
cực trị.
A.
2
.
3
m
B.
2
.
3
m
C.
2
.
3
m
D.
2
.
3
m
Câu 28: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng
:2 3 1 0x yz 
: 4 6 2 0.x y mz

Tìm m để hai mặt phẳng
song song với nhau.
A. Không tồn tại m. B.
1.m
C.
2.m
D.
2.m 

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 497
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm