Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 2

Trang 1/6 - đề thi 132
TRƯỜNG ĐẠI HC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI TH THPT QUC GIA NĂM 2019 – LN 2
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút
(50 câu hi trc nghim)
đề thi
132
H và tên thí sinh:.................................................................. S báo danh: .............................
Câu 1: Trong hình v bên, đim P biu din s phc
1
,z
đim Q biu
din s phc
2
.z Tìm s phc
12
.zz z=+
A.
13.i+
B.
3.i-+
C.
12.i-+
D.
2.i+
1
2
2
1
Q
P
O
y
x
Câu 2: Gi s
()fx
()gx
là các hàm s bt k liên tc trên ,,abc là các s thc. Mnh đề nào sau
đây sai ?
A. () () () 0.
bc a
ab c
fxdx fxdx fxdx++ =
òòò
B. () () .
bb
aa
cf x dx c f x dx=
òò
C. ()() () . () .
bbb
aaa
fxgxdx fxdx gxdx=
òòò
D.
()
() () () () .
bbb
aaa
f x g x dx g x dx f x dx-+ =
òòò
Câu 3: Cho hàm s
()yfx=
có tp xác định
(;2]
và bng biến thiên như hình v bên.
Mnh đề nào sau đây sai v hàm s đã cho ?
A. Giá tr cc đại bng 2.
B. Hàm s2 đim cc tiu.
C. Giá tr cc tiu bng 1.-
D. Hàm s có 2 đim cc đại.
2
1
1
f
(
x
)
11
x
2
20
Câu 4: Cho cp s cng
()
,
n
u
14
2, 4.uu=- = S hng
6
u
A. 8. B. 6. C. 10. D. 12.
Câu 5:
Trong không gian ,Oxyz cho đường thng D vuông góc vi mt phng
(): 2 3 0.xza ++=
Mt
véctơ ch phương ca
D
A. (2; 1 ; 0).b -
B. (1; 2; 3).v
C. (1; 0; 2).a
D. (2; 0; 1).u -
Câu 6: Cho khi hp
.ABCD A B C D
¢¢¢¢
có th tích bng 1. Th tích ca khi t din
AB C D
¢¢¢
bng
A.
1
.
3
B.
1
.
6
C.
1
.
2
D.
1
.
12
Câu 7: Tt c các nguyên hàm ca hàm s
() sin5fx x=
A.
1
cos 5 .
5
xC+
B.
cos 5 .xC+
C.
cos 5 .xC-+
D.
1
cos 5 .
5
xC-+
Câu 8: Cho hàm s
()yfx=
đồ th như hình v bên.
Hàm s đồng biến trên khong nào sau đây ?
A.
(2; 4).
B.
(0; 3 ).
C.
(2; 3).
D.
(1;4).-
4
y
x
O
1
3
3
1
Trang 2/6 - đề thi 132
Câu 9: Ðường cong hình bên là đồ th ca hàm s nào dưới đây ?
A.
32
581.yx x x=- +-
B.
32
691.yx x x=- ++
C.
32
691.yx xx=- + - -
D.
32
691.yx x x=- +-
3
3O
x
y
1
1
Câu 10: Gi s ,ab là các s thc dương tu ý tho mãn
23 4
4.ab = Mnh đề nào sau đây đúng ?
A.
22
2log 3log 8.ab-=
B.
22
2log 3log 8.ab+=
C.
22
2log 3log 4.ab+=
D.
22
2log 3log 4.ab-=
Câu 11: Trong không gian ,Oxyz mt phng nào trong các mt phng sau song song vi trc ?Oz
A.
(): 0.za =
B.
(): 0.Px y+=
C.
(): 11 1 0.Qx y++=
D.
(): 1.zb =
Câu 12:
Nghim ca phương trình
3
1
2
2
x-
=
A. 0. B. 2. C. 1.- D. 1.
Câu 13: Mnh đề nào sau đây sai ?
A. S tp con có 4 phn t ca tp 6 phn t
4
6
.C
B. S cách xếp 4 quyn sách vào 4 trong 6 v trí trên giá là
4
6
.A
C. S cách chn và xếp th t 4 hc sinh t nhóm 6 hc sinh là
4
6
.C
D. S cách xếp 4 quyn sách trong 6 quyn sách vào 4 v trí trên giá là
4
6
.A
Câu 14: Cho
()Fx
là nguyên hàm ca
1
()
2
fx
x
=
+
tho mãn
(2) 4.F =
Giá tr
(1)F -
bng
A.
3.
B. 1. C.
23.
D. 2.
Câu 15: Biết tp hp nghim ca bt phương trình
2
23
2
x
x
<- là khong
(; ).ab
Giá tr
ab+
bng
A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.
Câu 16:
Đồ th hàm s
2
2
1
xxx
y
x
-+
=
-
có bao nhiêu đường tim cn ?
A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.
Câu 17: Cho hình lăng tr đứng
.ABC A B C
¢¢¢
đáy ABC là tam giác vuông ti ,B
2,AC =
1,BC =
1.AA
¢
=
Tính góc gia
AB
¢
().BCC B
¢¢
A.
0
45 . B.
0
90 . C.
0
30 . D.
0
60 .
Câu 18: Cho hàm s
()yfx=
đạo hàm
()
2
() 1( 2)fx xx x
¢
=+-
vi mi
.x Î
Giá tr nh nht ca
hàm s
()yfx=
trên đon
[1;2]-
A.
(1).f -
B.
(0).f
C.
(3).f
D.
(2).f
Câu 19: Trong không gian ,Oxyz cho đường thng :
12 1
xy z
D==
-
và mt phng
(): 2 0.xy za -+ =
Góc gia đường thng
D và mt phng
()a
bng
A.
0
30 . B.
0
60 . C.
0
150 . D.
0
120 .
Trang 3/6 - đề thi 132
Câu 20: Tính th tích V ca vt th gii hn bi hai mt phng 0x = 4,x = biết rng khi ct bi mt
phng tu ý vuông góc vi trc
Ox ti đim có hoành độ
(0 4)xx<<
thì được thiết din là na hình tròn
có bán kính
4.Rx x=-
A.
64
.
3
V = B.
32
.
3
V = C.
64
.
3
V
p
= D.
32
.
3
V
p
=
Câu 21: Cho s thc
2a >
và gi
12
,zz là hai nghim phc ca phương trình
2
20.zza-+= Mnh đề
nào sau đây sai ?
A.
12
zz+
là s thc. B.
12
zz-
là s o. C.
12
21
zz
zz
+
là s o. D.
12
21
zz
zz
+
là s thc.
Câu 22: Cho các s thc ,ab tho mãn
1 ab<<
2
log log 3.
ab
ba+= Tính giá tr ca biu thc
2
log .
2
ab
ab
T
+
=
A.
1
.
6
B.
3
.
2
C. 6. D.
2
.
3
Câu 23: Gi S là din tích hình phng gii hn bi đồ th hàm s
32
11
() 1
33
fx x x x=--+ và trc hoành như hình v bên. Mnh đề nào
sau đây sai ?
A.
13
11
() () .S f xdx f xdx
-
=-
òò
B.
3
1
2().Sfxdx=
ò
C.
1
1
2().Sfxdx
-
=
ò
D.
3
1
() .Sfxdx
-
=
ò
1
3
1
O
x
y
Câu 24: Trong không gian ,Oxyz mt cu có tâm
(1; 2; 3)I -
và tiếp xúc vi trc Oy có bán kính bng
A.
10.
B. 2. C.
5.
D.
13.
Câu 25: Cho hình nón đỉnh S đường sinh bng 2, đường cao bng 1. Tìm đường kính ca mt cu cha
đim
S và cha đường tròn đáy hình nón đã cho.
A. 4. B. 2. C. 1. D.
23.
Câu 26: Ct mt xung quanh ca mt hình tr dc theo mt đường sinh ri tri ra trên mt mt phng ta được
hình vuông có chu vi bng
8.p Th tích ca khi tr đã cho bng
A.
2
2.p B.
3
2.p C. 4.p D.
2
4.p
Câu 27: Cho các s phc
12
,zz tho mãn
12
3zz==
12
2.zz-=
đun
12
zz+
bng
A. 2. B. 3. C.
2.
D.
22.
Câu 28: Cho hình chóp .SABCDđáy ABCD là hình vuông cnh
,a
2
,
2
a
SA =
tam giác SAC vuông
ti
S và nm trong mt phng vuông góc vi
().ABCD
Tính theo
a
th tích V ca khi chóp ..SABCD
A.
3
6
.
12
a
V =
B.
3
6
.
3
a
V =
C.
3
6
.
4
a
V =
D.
3
2
.
6
a
V =

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
6 391
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm