Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 hội 8 trường Chuyên Đồng Bằng Sông Hồng lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 570
KHU VỰC DUYÊN HẢI – BẮC BỘ
(Đề thi có 6 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi 570
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;0;1
A
2; 1;3 .
B
Véc tơ
AB
có tọa độ là
A.
1; 1;2 .
B.
3; 1;4 .
C.
1; 1;2 .
D.
1;1; 2 .
Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số
f x
A.
log 1 .x C 
B.
ln 1 .x C
C.
2
1
.
1
C
x
D.
ln 1 .x C
Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số
2
( )
x
f x e x
A.
3
1
.
3
x
x
e C
x
B.
2 .
x
e x C
C.
3
.
3
x
x
e C
D.
3
3 .
x
e x C
Câu 4: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đạt cực đại tại điểm
A.
2.
x
B.
5.
x
C.
0.
x
D.
1.
x
Câu 5: Cho tập hợp S có 5 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của S
A.
30.
B.
2
5 .
C.
2
5
.C
D.
2
5
.A
Câu 6: Cho khối nón
bán kính đáy bằng 3 thể tích bằng
12
. Tính diện tích xung quanh
của khối nón
.
A.
5 .
B.
3 .
C.
15 .
D.
36 .
Câu 7: Số phức liên hợp của số phức
2z i
A.
2 .z i
B.
2 .z i
C.
2 .z i
D.
2 .z i
Câu 8: Một người gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất không thay đổi 8%/năm. Biết rằng nếu
không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người
ta gọi đó lãi kép). Người đó định gửi tiền trong vòng 3 năm, sau đó rút tiền ra để mua một căn hộ
chung cư trị giá 500 triệu đồng. Hỏi số tiền ít nhất người đó phải gửi vào ngân hàng để có đủ tiền mua
căn hộ chung cư (kết quả làm tròn đến hàng triệu) là bao nhiêu ?
A. 394 triệu đồng. B. 396 triệu đồng. C. 397 triệu đồng. D. 395 triệu đồng.
Câu 9: Cho
log 2,log 3
a b
x x
với
,a b
là các số thực lớn hơn 1. Tính
2
log .
a
b
P x
A.
6.
P
B.
6.
P
C.
1
.
6
P
D.
1
.
6
P
Câu 10: Biết rằng phương trình
2
10 1
2018 2019
x x
có hai nghiệm phân biệt
1 2
, .x x
Tổng
1 2
x x
bằng
A.
1.
B.
2018
1 log 2019.
C.
2018
log 2019.
D.
10.
Câu 11: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Trang 2/6 - Mã đề thi 570




0
1
x
y'
y


0
0
1
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
( ; 1).
B.
(0; ).
C.
( 1; 1).
D.
( 1; 0).
Câu 12: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
S
tâm
1;1; 2
I
tiếp xúc với mặt phẳng
: 2 2 5 0.
P x y z
Tính bán kính
R
của mặt cầu
.S
A.
2.
R
B.
4.
R
C.
3.
R
D.
6.
R
Câu 13: Một khối lập phương có thể tích bằng
3
2 2 .a
Cạnh của hình lập phương đó bằng
A.
2 2 .a
B.
2.
a
C.
2 .a
D.
3.
a
Câu 14: Trong không gian
Oxyz
, cho hai mặt phẳng
: 6 0
P x y
Q
. Biết rằng điểm
2; 1; 2
H
hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ
0;0;0
O
xuống mặt phẳng
.Q
Số đo góc
giữa mặt phẳng
P
và mặt phẳng
Q
bằng
A.
0
45 .
B.
0
60 .
C.
0
30 .
D.
0
90 .
Câu 15: Cho cấp số cộng
n
u
có số hạng đầu
1
2
u
và công sai
3.
d
Giá trị của
5
u
bằng
A.
11.
B.
5.
C.
14.
D.
15.
Câu 16: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
2
2
1
1
O
x
y
A.
2
.
1
x
y
x
B.
2
.
1
x
y
x
C.
2
.
1
x
y
x
D.
2
.
2
x
y
x
Câu 17: Số nghiệm của phương trình
sin 0
x
trên đoạn
0;
A.
1.
B.
2.
C.
0.
D. Vô số.
Câu 18: Đạo hàm của hàm số
2
log 5 3
y x
dạng
5 3 ln
a
y
x b
;a b
, 10 .
a
Tính
.a b
A.
7.
B.
3.
C.
1.
D.
9.
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 1 0.
P x y z
Viết phương trình mặt phẳng
Q
đi qua gốc tọa độ và song song với
.P
A.
: 0.
Q x y z
B.
: 2 0.
Q x y z
C.
: 2 0.
Q x y z
D.
: 2 1 0.
Q x y z
Trang 3/6 - Mã đề thi 570
Câu 20: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng
3 2 1
:
1 1 2
x y z
d
đi qua điểm nào dưới đây ?
A.
1; 1;2 .
B
B.
3;2;1 .
M
C.
3;2;1 .
M
D.
3; 2; 1 .
M
Câu 21: Cho số phức z thỏa mãn
2
3 1 2 .z z i
Phần ảo của
z
A.
2.
B.
3
.
4
C.
2.
D.
3
.
4
Câu 22: Cho hình chóp tgiác đều
.
S ABCD
tất cả các cạnh bằng
2 .a
Thể tích của khối chóp
.
A SBC
A.
3
2
.
12
a
B.
3
2
.
6
a
C.
3
4 2
.
3
a
D.
3
2 2
.
3
a
Câu 23: Gọi
,A B
lần lượt điểm biểu diễn cho hai số phức
1
1z i
2
1 3 .z i
Gọi M trung
điểm của AB. Khi đó M là điểm biểu diễn cho số phức nào dưới đây ?
A.
.i
B.
2 2 .i
C.
1 .i
D.
1 .i
Câu 24: Tìm tập nghiệm của bất phương trình
2 4
3 3
x x
.
A.
;4 .
S 
B.
0;4 .
D
C.
4; .
S

D.
4; .
S

Câu 25: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình
2 0
f x m
có 4 nghiệm phân biệt ?
A.
5.
B.
6.
C.
2.
D.
4.
Câu 26: Cho hàm số
2
1, 1
, 1
ax x
f x
x b x
với
,a b
các tham số thực. Biết rằng
f x
liên tục
có đạo hàm trên
,
tính
2
1
( )I f x dx
.
A.
19
.
3
I
B.
25
.
3
I
C.
1
.
3
I
D.
26
3
I
Câu 27: Cho khối chóp
.
S ABCD
có thể tích bằng
3
2a
và đáy ABCD là hình bình hành. Biết diện tích
tam giác SAB bằng
2
.a
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
SB
.CD
A.
2
.
2
a
B.
3 .a
C.
.a
D.
3
.
2
a
Câu 28: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
3
2
4
++
0
0
0
0 2
1
+∞
f(x)
f'(x)
x
Bất phương trình
2
1
x f x m
có nghiệm trên khoảng
1; 2
khi và chỉ khi
A.
10.
m
B.
15.
m
C.
27.
m
D.
15.
m

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 hội 8 trường Chuyên Đồng Bằng Sông Hồng lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 hội 8 trường Chuyên Đồng Bằng Sông Hồng lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 2.158
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm