Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Giang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
(Đề thi gm có 06 trang)
KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
BÀI THI MÔN: TOÁN
Ngày thi: 29/03/2019
Thi gian làm bài 90 phút, không k thi gian phát đề
Mã đề: 101
Họ tên thí sinh:………………………………….…………, Số báo danh:………………………
Câu 1: Tập nghiệm
S của bất phương trình
0,8
log 2 1 0x 
A.
1
;.
2
S




B.
1; .S  C.
1
;.
2
S




D.
;1 .S 
Câu 2: Trong không gian
,Ox
y
z
phương trình mặt cầu

S tâm

1; 2; 5I và tiếp xúc với mặt phẳng

:2240Px y z
A.
222
:2410210.Sx y z x y z 
B.
222
:2410210.Sx y z x y z 
C.
222
:2410210.Sx y z x y z 
D.
222
:25210.Sx y z x y z
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;1; 2A
2;0;1 .B
Mặt phẳng đi qua A và vuông
góc với
A
B
có phương trình là
A.
0.xyz B.
20.xyz C. 40.xyz D. 20.xyz
Câu 4: Cho hàm số
()yfx có bảng biến thiên:
Điểm cực đại của hàm số
f
x
A.
4.x
B.
2.x
C.
3.x
D.
2x 
.
Câu 5: Cho hình chóp tam giác
. SABC
đáy tam giác đều cạnh
. a
Tam giác
SAB
cân tại
S
thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết
SC
tạo với mặt phẳng đáy một góc
60 ,
gọi M trung
điểm của BC. Gọi
là góc giữa đường thẳng SM và mặt phẳng
A
BC
. Tính
cos .
A.
6
cos .
3
B.
3
cos .
3
C.
3
cos .
10
D.
1
cos .
10
Câu 6: Họ nguyên hàm của hàm số
sin cos
xxx
A.
cos sin .
x
xC
B.
cos sin .
x
xC
C.
cos sin .
x
xC
D.
cos sin .
x
xC
Câu 7: Trong không gian
Oxyz
, cho
1; 2; 3A
2;0;1 .B
Độ dài đoạn thẳng
A
B bằng
A.
9.AB
B.
3.AB
C.
3.AB
D.
29.AB
Câu 8: Cho cấp số nhân

n
u
có công bội
24
0, 4, 9qu u.Giá trị của
1
u bằng
A.
3
.
2
B.
8
.
3
C.
8
.
3
D.
2
.
3
Câu 9: Cho hàm số
()
F
x
một nguyên hàm của
22
( ) 2019 4 3 2 .
x
fx x x x
Khi đó số
điểm cực trị của hàm số
()
F
x
A.
5.
B.
4.
C.
3.
D.
2.
Câu 10: Cho các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
ln( ) ln .lnab a b
B.
ln
ln
ln
aa
bb
. C.
ln ln ln
a
ba
b

. D.
ln( ) ln lnab a b
.
x

2 4

y
0
0
y

3
2

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình
2
0,5 0,5
log (5 14) log 6 8xxx
A.
2; 2 .S  B.
;2S . C.
3
\;0
2




S
. D.

3; 2 .S 
Câu 12: Phương trình
22
log log ( 1) 1xx
có tập nghiệm là
A.
1; 3S 
. B.
1; 3 .S
C.
2.S
D.
1.S
Câu 13: Trong không gian
,Oxyz
cho mặt phẳng
:2230.Px y z
Vectơ nào dưi đây là
vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
?
P
A.
1; 2; 2 .n
B.
1; 2; 2 .n 
C.
1; 2; 2 .n 
D.

2; 2; 3 .n 
Câu 14: Hàm số nào dưới đây có đồ thị trong hình vẽ sau ?
A.
21
.
1
x
y
x

B.
.
1
x
y
x
C.
1
.
1
x
y
x

D.
2
.
1
x
y
x

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ đề các vuông góc
Ox
y
z
, trong các mặt cầu dưới đây mặt cầu
nào có bán kính
2
R
?
A.
222
:42230.Sx y z x y z
B.
222
: 4 2 2 10 0.Sx y z x y z
C.
222
:42220.Sx y z x y z
D.
222
:42250.Sx y z x y z
Câu 16: Khối lăng trụ có diện tích đáy
2
3a
, chiều cao
a
có thể tích bằng
A.
3
3
.
2
a
B.
3
1
.
2
a
C.
3
.a
D.
3
3.a
Câu 17: Diện tích mặt cầu có bán kính a bằng
A.
2
4.a
B.
2
.a
C.
2
2.a
D.
2
4
.
3
a
Câu 18: Cho hàm s
()yfx
liên tục trên đoạn

1; 3
đồ thị như hình vẽ bên. Gọi
,
M
m
ln
lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn

1; 3
. Giá trị của
M
m
A.
2.
B.
6.
C.
5.
D.
2.
Câu 19: Cho
,, 0; 1abc a
và số
, mệnh đề nào dưới đây sai ?
A.
log
c
a
ac
. B.
log 1
a
a
.
C.
log log
aa
bb
. D. log log log .
aaa
bc b c
Câu 20: Cho

5
2
d10fx x
, khi đó

2
5
4dIfxx
bằng
A.
12.
B.
40.
C.
40.
D.
12.
Câu 21: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
(): 2 2 1 0Qx y z
điểm
121M(; ;)
.
Khoảng cách từ điểm
M
đến mặt phẳng
Q
bằng
A.
4
.
3
B.
1
.
3
C.
2
.
3
D.
26
.
3
Câu 22: Một hình nón đường kính đáy 23a , góc đỉnh
0
120
. Thtích của khối nón đó
bằng
A.
3
3 a
. B.
3
a
. C.
3
23a
. D.
3
3a
.
Câu 23: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong
ln
y
xx=
, trục hoành đường thẳng
x
e
=
A.
2
1
.
2
e -
B.
2
1
.
2
e +
C.
2
1
.
4
e -
D.
2
1
.
4
e +
Câu 24: Với
k
n
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
kn
, mệnh đề nào dưới đây sai ?
A.
.
knk
nn
A
A
B.
.
n
nn
A
P
C.

!
.
!
k
n
n
A
nk
D.
1
1
kk k
nn n
CC C

Câu 25: Cho hàm s
yfx
đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đồng biến trên khoảng nào ới
đây ?
A.
3; .
B.
;1 .
C.
1; .
D.
1;1 .

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Giang. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
13 3.185
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm