Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT 19-5 Kim Bôi - Hòa Bình

TRƯỜNG THPT 19-5 KIM BÔI
TỔ TOÁN - TIN
THI THỬ THPTQG LẦN THỨ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi
133
Câu 1. Tìm tập xác định
D
của hàm số
( )
4
2
1yx
=
.
A.
{ }
\ 1;1D =
. B.
( ) ( )
; 1 1;D = −∞ +∞
.
C.
. D.
D =
.
Câu 2. Cho hàm số
()y fx=
liên tục trên đoạn
[ ]
;ab
. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong
()y fx=
, trục hoành, các đường thẳng
xa=
,
xb=
là:
A.
( )d
b
a
fx x
B.
( )d
b
a
fx x
C.
( )d
a
b
fx x
D.
( )d
b
a
fx x
Câu 3. Cho hàm số
( )
y fx=
liên tc trên khong
K
,,abc K
. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
( )
d0
a
a
fx x
=
. B.
(
) (
) ( )
ddd
bb c
ac a
fx x fx x fx x
+=
∫∫
.
C.
( )
( )
d dt
bb
aa
fx x ft
=
∫∫
. D.
( ) (
)
dd
ba
ab
fx x fx x=
∫∫
.
Câu 4. Cho hình chóp tứ giác đều
.
S ABCD
cạnh đáy và cạnh bên đều bằng
a
. Tính khảng cách từ
A
đến
mặt phẳng
( )
SCD
.
A.
6
3
a
. B.
6
.
7
a
C.
6
.
5
a
D.
6
.
2
a
Câu 5. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình thoi tâm
O
. Biết
,SA SC SB SD= =
. Khẳng định nào
sau đây đúng ?
A.
()
CD SBD
. B.
CD AC
. C.
()AB SAC
. D.
()SO ABCD
.
Câu 6. Tìm khong nghịch biến của hàm số
32
1
2 32
3
yxxx= +−
.
A.
( 3; 1)
−−
. B.
( ;1)−∞
(3; )+∞
.
C.
( )
1; 3
. D.
( ; 3)−∞
( 1; ) +∞
.
Câu 7. Cho
αβ
ππ
>
. Kết luận nào sau đây đúng?
A.
.1
αβ
=
. B.
αβ
>
. C.
αβ
<
. D.
0
αβ
+=
.
Câu 8. Đường cong trong hình bên là đồ th ca một trong bốn hàm số nào sau đây?
A.
32
21yx x x= + −−
. B.
42
2yx x=
.
C.
2
2yx x=−+
. D.
42
2yx x=−+
.
Câu 9. Cho một hình lăng trụ diện tích mặt đáy
B
, chiều cao bằng
h
, thể tích bằng
V
. Khẳng định nào
sau đây đúng?
A.
V Bh
=
. B.
1
3
V Bh
=
. C.
3
V Bh
=
. D.
V Bh
=
.
Câu 10. Hùng có 6 cái áo và 4 cái quần. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo?
A. 24 B. 10 C. 36 D. 12
Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
( )
:1
321
xyz
P ++=
. Vectơ nào dưới đây là
vectơ pháp tuyến của
( )
P
?
A.
11
1; ;
23
n

=


. B.
(
)
2; 3; 6n =
. C.
( )
6; 3; 2n =
. D.
( )
3; 2;1n =
.
Câu 12. Trong không gian
Oxyz
, cho vectơ
a
biểu diễn của các vectơ đơn vị
23a ik j 

. Tọa độ của
vectơ
a
A.
(
)
1; 3; 2
. B.
( )
1; 2; 3
. C.
( )
2; 3;1
. D.
(
)
2; 1; 3
.
Câu 13. Phương trình bậc hai nào dưới đây nhận hai số phức
23i
23i+
làm nghiệm?
A.
2
4 13 0zz++=
B.
2
4 30zz+ +=
C.
2
4 13 0zz+=
D.
2
4 30zz +=
Câu 14. Thể tích của khối cầu có bán kính bằng
a
là:
A.
3
=Va
π
B.
3
4
3
=
a
V
π
. C.
3
4=
Va
π
D.
3
2=Va
π
Câu 15. Số giao điểm của hai đồ thị hàm số
()y fx=
()y gx=
bằng số nghiệm của phương trình.
A.
g( ) 0x =
. B.
() () 0f x gx+=
. C.
() () 0f x gx
−=
. D.
() 0fx=
.
Câu 16. Trong không gian vi h ta đ
Oxyz
, cho hai đim
( )
3; 2; 3A
( )
1; 2; 5
B
. Tìm ta đ trung
điểm
I
ca đon thng
AB
.
A.
( )
2; 2;1I
. B.
( )
1; 0; 4I
. C.
( )
2; 0;8I
. D.
( )
2; 2; 1−−I
.
Câu 17. Hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây
đúng?
.
A. Hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị. B. Hàm số đã cho không có giá trị cực tiểu.
C. Hàm số đã cho không có giá trị cực đại. D. Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.
Câu 18. Họ nguyên hàm của hàm số
( )
cos
x
fx e x= +
A.
sin
x
e xC++
. B.
1
sin
1
x
e
xC
x
+
++
+
. C.
sin
x
e xC−+
. D.
1
sin
1
x
e
xC
x
+
−+
+
.
Câu 19. Đim
M
trong hình v bên điểm biểu diễn ca s phc
z
. Tìm phn thc phn o ca s phc
z
.
A. Phn thc là
3
và phần ảo là
4
. B. Phn thực là
4
và phần ảo là
3i
.
C. Phn thực là
4
và phần ảo là
3
. D. Phn thc là
3
và phần ảo là
4 i
.
Câu 20. Một khối trụ có bán kính đáy bằng
2,
chiều cao bằng
3.
Tính thể tích của khối trụ.
A.
12 .
π
B.
6.
π
C.
4
π
. D.
18
π
.
Câu 21. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
(
) (
) ( )
22
2
: 1 2 25Sx y z ++ +=
. Tìm tọa độ tâm
I
bán
kính
R
của mặt cầu
( )
S
.
A.
( )
1; 2; 0I
,
5R =
B.
( )
1; 2; 0I
,
25R =
C.
( )
1; 2; 0I
,
25
R =
D.
( )
1; 2; 0I
,
5R =
Câu 22. Cho hàm số
( )
y fx
=
liên tục trên
và có bảng biến thiên
Khẳng định nào sau đây sai?
A. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
5
và giá trị nhỏ nhất bằng
2
.
C. Hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất bằng
2
.
D. Hàm số có hai điểm cực trị.
Câu 23. Cho s phc
67zi= +
. S phc liên hp ca
z
có điểm biểu diễn là
A.
( )
6; 7
. B.
( )
6; 7
. C.
( )
6; 7−−
. D.
( )
6; 7
.
Câu 24. Cho hình nón bán kính đáy
3r =
độ dài đường sinh
4l =
. Tính diện tích xung quanh
S
của
hình nón đã cho.
A.
83S
π
=
. B.
24S
π
=
. C.
16 3S
π
=
. D.
43S
π
=
.
Câu 25. Cho
a
,
b
là các số thực dương,
1a
α
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
( )
log 1 log
aa
bb
α
α
=
. B.
1
log log
aa
bb
α
α
=
.
C.
log log
aa
bb
αα
=
. D.
log log
aa
bb
α
α
=
.
Câu 26. Đạo hàm của hàm số
() 2
x
fx
=
A.
2 ln 2
x
. B.
1
.2
x
x
. C.
2
ln 2
x
. D.
2
x
.
Câu 27. Đồ thị hàm số
23
1
x
y
x
=
có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là
A.
1x =
3y =
. B.
1x =
2y =
.
C.
1x =
2y =
. D.
2x =
1y =
.
O
x
y
3
4
M

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT 19-5 Kim Bôi - Hòa Bình. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT 19-5 Kim Bôi - Hòa Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 201
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm