Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang lần 2

Trường THPT chuyên THOẠI NGỌC HẦU ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2
Năm học: 2018 - 2019
MÔN TOÁN
Thời gian: 90 phút
Họ tên: ……........................................................ Lớp: ............. Đề 3
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TL
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
TL
Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TL
Câu 1. Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông ABCD, SA vuông góc với đáy. Kẻ AH vuông
góc với SB
H SB
. Chọn mệnh đề đúng
A.
AH SC
. B.
AH SBD
. C.
AH SCD
. D.
AH SD
.
Câu 2. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , mặt bên SAB là tam giác đều và
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết
AB 3
,
BC 3 3
. Thể tích khối chóp
S.ABC là:
A.
(đvtt). B.
(đvtt). C.
9 3
2
(đvtt). D.
9 6
2
(đvtt).
Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm
I 1; 2; 3
. Viết phương trình mặt cầu tâm I
và tiếp xúc với mặt phẳng
x 2y 2z 6 0
A.
2 2 2
(x 1) (y 2) (z 3) 5
. B.
2 2 2
(x 1) (y 2) (z 3) 3
.
C.
2 2 2
(x 1) (y 2) (z 3) 25
. D.
2 2 2
(x 1) (y 2) (z 3) 9
.
Câu 4. Điểm cực đại của hàm số
3 2
1
y x x 1
3
A.
x 2
. B.
x 0
.
C.
0;1
. D.
x 2
.
Câu 5. Với giá trị nào của
x
thì biểu thức
2
f(x) ln(4 x )
xác định?
A.
x \( 2;2)
. B.
x ( 2; 2)
. C.
x \[ 2; 2]
. D.
x [ 2; 2]
.
Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3 2
y x 3x 9x 5
trên đoạn [-2;2] là:
A.
22
. B.
17
. C.
3
. D.
1
.
Câu 7. Trong không gian cho đoạn thẳng AB cố định và có độ dài bằng 4. Qua các điểm A và B lần
lượt kẻ các tia Ax và By chéo nhau và hợp nhau góc
0
30
, đồng thời cùng vuông góc với đoạn
thẳng AB. Trên các tia Ax và By lần lượt lấy các điểm M, N sao cho
MN 5
. Đặt
AM a; BN b
.
Biết thể tích khối tứ diện
ABMN
bằng
3
3
. Tính giá trị biểu thức
2
2 2
S a b
A.
144
. B.
324
. C.
100
. D.
256
.
Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
d
là giao tuyến của hai mặt phẳng
α : x 3y 5z 6 0
β : x y 3z 6 0
. Phương trình tham số của d là:
A.
x 3 t
y 3 2t(t R)
z t
. B.
x 1 t
y 1 2t(t R)
z 2 t
. C.
x 3 t
y 3 2t(t R)
z 3t
. D.
x 1 t
y 1 2t(t R)
z 2 t
.
Câu 9. Cho lăng trụ đứng
ABC.A'B'C'
. Lấy điểm
M
thuộc cạnh
AA '
AM 2MA'
; N,P lần lượt
trung điểm của cạnh BB',CC'. Gọi
V
,
1
V
lần lượt thể tích khối đa diện
ABC.A'B'C'
ABCMNP
. Khi đó
A.
1
4
V V
9
. B.
1
1
V V
12
. C.
1
5
V V
9
. D.
1
1
V V
6
.
Câu 10. Giải bất phương trình
2 2
log 3x 2 log 6 5x
được tập nghiệm là
a; b
. Hãy tính tổng
S a b
.
A.
31
S
6
. B.
28
S
15
. C.
8
S
3
. D.
11
S
5
.
Câu 11. Cho a và b là hai số thực dương khác 1 và các hàm số
x x
y a ,y b
có đồ thị như hình bên.
Đường thẳng
y 3
cắt trục tung, đồ thị hàm số
x x
y a ,y b
lần lượt tại H, M, N. Biết rằng
HM 2MN
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
2a b
. B.
3 2
a b
. C.
2 3
a b
. D.
3a 2b
.
Câu 12. Một chi đoàn có
n
đoàn viên, trong đó có 3 nữ và một số đoàn viên nam. Cần lập một đội
thanh niên tình nguyện gồm 4 người. Biết xác suất để trong 4 người được chọn có 3 nữ bằng
2
5
lần
xác suất 4 người được chọn toàn nam. Hỏi, n thuộc đoạn nào sau đây ?
A.
11;13
. B.
14;16
. C.
16;20
. D.
7;10
.
Câu 13. Hàm số
3
1
y x x 1
3
đồng biến trên khoảng nào?
A.
1;1 .
B.
;1 .
C.
1; .
D.
 ; 1
1; .
Câu 14. Số phức liên hợp của số phức z biết
1
z (1 i)(3 2i)
3 i
là:
A.
53 9
i
10 10
. B.
13 9
i
10 10
. C.
13 9
10 10
i
. D.
53 9
i
10 10
.
Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng
α
đi qua
M 1; 2; 3
và có véc tơ
pháp tuyến là
n (1;2; 1)
. Tìm phương trình mặt phẳng
α
A.
x 2y z 2 0
. B.
x 2y 3z 2 0
. C.
x 2y z 0
. D.
x 2y 3z 0
.
Câu 16. Tính tổng các số tự nhiên
m
để hàm số
4 2
y x 2(m 1)x m 2
đồng biến trên khoảng
(1; 3)
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 17. Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh
a
, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, góc giữa SB và đáy bằng
0
60
. Thể tích khối chóp S.ABC
A.
3
3a
V
4
. B.
3
a
V
4
. C.
3
a
V
12
. D.
3
3 3a
V
4
.
Câu 18. Cho hàm số
y f x
là hàm đa thức bậc 6 có bảng biến thiên
Số tiêm cận đứng của đồ thị hàm số
2
x 3 x 4x 3
g x
f' x . f x 2
là:
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
4
.
Câu 19. Cho hàm số
3 2
y x 3x 3x 1
. Chọn khẳng định đúng
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1. B. Hàm số nghịch biến trên
.
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1. D. Hàm số đồng biến trên
.
Câu 20. Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn
2|z i| |z z 2i|
là:
A. Đường Parabol có phương trình
2
y
x
4
. B. Đường Parabol có phương trình
2
x
y
4
.
C. Đường tròn tâm I(0;1), bán kính
R 1
. D. Đường tròn tâm
I( 3;0)
, bán kính
R 3
.
Câu 21. Cho các số phức
1
z 2 i
,
2
z x yi
. Tính tổng
S x y
biết
2 2
z i z 1 2i
2 2 2
1 2 1 2
z z z z
.
A.
2
3
. B.
4
3
. C.
4
3
. D.
2
3
.
Câu 22. Cho tam giác ABC đều cạnh 2a, đường cao AH. Quay tam giác ABC quanh trục AH ta
được hình nón tròn xoay. Diện tích xung quanh hình nón tròn xoay vừa tạo ra có giá trị bằng
A.
2
a
π
S
2
. B.
2
a π
. C.
2
4a π
. D.
2
2a π
.
Câu 23. Từ một khúc gỗ có dạng khối trụ, người ta tiến hành sản xuất vật dụng có dạng một khối
nón có đáy là một đáy của khối trụ và đỉnh là tâm đáy còn lại của khối trụ. Gọi V
1
là thể tích khối
trụ ban đầu, V
2
là thể tích lượng gỗ bị cắt bỏ. Tỷ số
2
1
V
V
bằng:
A.
1
2
. B.
1
4
. C.
2
3
. D.
1
3
.

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm