Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh lần 2

Trang 1/5 - Mã đề thi 001
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
Mã đề thi: 001
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
MÔN TOÁN NĂM HỌC 2018-2019
Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1.
Đường cong sau đây đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt
ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?.
A.
3
3 1y f x x x
. B.
3
3 1y f x x x
.
C.
3
3 1y f x
x x
. D.
3
3 1y f x
x x
Câu 2. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2 1
1
x
y
x
?
A.
1x
. B.
1y
. C.
2y
. D.
1x
.
Câu 3. Cho hàm số
( )y f x
xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên :
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng 1.
D. Hàm số đạt cực đại tại
0x
và đạt cực tiểu tại
1x
.
Câu 4. Khối lăng trcó chiu cao bằng
h
, diện tích đáy bằng
B
có thể tích
A.
1
6
V Bh
. B.
V Bh
. C.
1
3
V Bh
. D.
1
2
V Bh
Câu 5. Tìm tập nghiệm của bất phương trình
x
1
2.
2
A.

,
1
. B.

1,
. C.
 , 1
. D.
1,
Câu 6. Tìm đạo hàm của hàm số
1
2
x
f x
.
A.
1
log 2
2
x
f x
. B.
1
ln 2
2
x
f x
. C.
1
ln 2
2
x
f x
. D.
1
log 2
2
x
f x
.
Câu 7. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số
5
12y x
.
A.
6
12 5y x
. B.
6
2 3y x
. C.
4
12y x
. D.
4
60y x
.
Câu 8. Cho số phức
3 2z i
. Tìm phần thực và phần ảo của số phức
2.z
A. Phần thực bằng
6
và phần ảo bằng
4i
. B. Phần thực bằng
6
và phần ảo bằng
4
.
C. Phần thực bằng
6
và phần ảo bằng
4i
. D. Phần thực bằng
6
và phần ảo bằng
4
.
Câu 9. Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng: A.
2
n
u n
. B.
n
n
u 1 n
. C.
n
n
n
u
3
. D.
n
u 2n
.
Câu 10. Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?
A. Hình 4. B. Hình 1. C. Hình 2. D. Hình 3.
Câu 11. Cho hình nón bán kính đáy là
r 3
độ dài đường sinh
4l
.Tính diện tích xung quanh
S
của hình
nón đã cho. A.
S 8 3
. B.
S 24
. C.
S 16 3
. D.
S 4 3
.
Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
 
2 2 2
: 1 2 1
9S x y z
. Tìm tọa độ tâm
I
và tính bán kính
R
của
S
A.
1;2;1I
3R
. B.
1; 2; 1I
3R
. C
1;2;1I
9R
. D
1; 2; 1I
9R
.
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Trang 2/5 - Mã đề thi 001
Câu 13. Trong kng gian
Oxyz
, cho vec tơ
a
biểu diễn củac vec tơ đơn vị là
2 3a i j k
. Tọa độ của vec tơ
a
là
A.
1;2; 3
. B.
2; 3;1
. C.
2;1; 3
. D.
1; 3;2
.
Câu 14.
3
10
n
C
thì
n
có giá trị là: A.
6
. B.
5
. C.
3
. D.
4
.
Câu 15. Tích của giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất của hàm số
4
f x x
x
trên đoạn
1; 3
bằng. A.
52
3
. B.
20
. C.
6
. D.
65
3
.
u 16. Cho hàm số
y f x
xác định trên
đồ thị hàm số
y f x
đường
cong ở hìnhn. Hỏim số
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2
. B.
3
. C.
4
. D.
1
.
Câu 17. Với
0 1a
, biểu thức nào sau đây có giá trị dương?
A.
1
2
log lo
g 2
a
a
. B.
1
log
log10
a
. C.
4
1
log
a
a
. D.
3
2
log log
a
a
Câu 18. Gọi
T
là tổng các nghiệm của phương trình
2
3 3
log 5log
6 0x x
.Tính
T
.
A.
5T
. B.
3T
. C.
36T
. D.
1
243
T
.
Câu 19. Tập xác định của hàm số
0
2
2
2 log 9y
x x
A.
2; 3D
. B.
3;3 \ 2D
. C.
3;D 
. D.
3; 3D
.
Câu 20. Cho tích phân
2
3
sin
d ln5 ln 2
cos 2
x
x a b
x
với
, .a b
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2 0.a b
B.
2 0.a b
C.
2 0.a b
D.
2 0.a b
Câu 21. Cho hàm số
f x
liên tục trên
và thỏa mãn
1
5
d 9f x x
. Tính tích phân
2
0
1 3 9 df x
x
.
A.
27
. B.
21
. C.
15
. D.
75
.
Câu 22. Cho số phức
z
thỏa mãn:
2 13 1z i i
. Tính mô đun của số phức
z
.
A.
34z
. B.
34z
. C.
34
3
z
. D.
5 34
3
z
.
Câu 23. Cho số phức
1
1z i
2
2 3z i
. Tìm số phức liên hợp của số phức
1 2
w z z
?
A.
3 2w i
. B.
1 4w i
. C.
1 4w i  
. D.
3 2w i
.
Câu 24. Xét hình trụ
T
thiết diện qua trục của hình trụ hình vuông cạnh bằng
a
. Tính diện tích toàn phần
S
của hình trụ. A.
2
4S a
. B.
2
2
a
S
. C.
2
3
2
a
S
. D.
2
S a
.
Câu 25. Cho điểm
1;2; 3M
, hình chiếu vuông góc của điểm
M
trên mặt phẳng
Oxy
là điểm
A.
' 1;2;
0M
. B.
' 1;0;
3M
. C.
' 0;2;
3M
. D.
' 1;2;
3M
.
Câu 26. Cho mặt phẳng
P
đi qua các điểm
2; 0; 0A
,
0; 3; 0B
,
0; 0; 3C
. Mặt phẳng
P
vuông góc với
mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?
A.
1 0x y z
. B.
2 3 0x y z
. C.
2 2 1 0x y z
. D.
3 2 2 6 0x y z
.
Câu 27. Trong không gian tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
S
đường kính
AB
, với
6;2; 5A
,
4;0;7B
. Viết
phương trình mặt phẳng
P
tiếp xúc với mặt cầu
S
tại
A
.
A.
:5 6 62 0 P x y z
. B.
:5 6 62 0 P x y z
. C.
:5 6 62 0 P x y z
. D.
:5 6 62 0 P x y z
.
Trang 3/5 - Mã đề thi 001
Câu 28. Đth của hàm s
3 2
3 9 1y x x x
có hai đim cc tr
A
B
. Đim nào dưới đây thuộc đường thng
AB
A.
1;
0P
. B.
0;
1M
. C.
1;
10N
. D.
1;1
0P
.
Câu 29. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
3 2y x x
vuông góc với đường thẳng
A. . B. .
C. . D. .
Câu 30. Xác định các giá trị của tham số
m
để phương trình
2
9 2
2 .6 4 3 4 0
x x x
m m
m
hai nghiệm
phân biệt? A.
2m
. B.
3m
. C.
1m
. D.
2m
.
Câu 31. Một ô đang chuyển động đều với vận tốc
20 m/s
rồi hãm phanh chuyển động chậm dần đều với vận
tốc
2 20
m/sv t t
, trong đó
t
là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Tính
quãng đường mà ô tô đi được trong
15
giây cuối cùng đến khi dừng hẳn.
A.
10
0 m
. B.
75
m
. C.
200
m
. D.
125
m
.
Câu 32. Tính thể tích vật tròn xoay tạo bởi miền hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
3y x
,
3y x
,
1x
, xoay quanh trục
Ox
.
A.
41
π
2
. B.
43
π
2
. C.
41
π
3
. D.
40
π
3
.
Câu 33. Phương trình
3
sin 3
3
2
x
có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng
0;
2
?
A.
3
. B.
4
. C.
1
. D.
2
.
Câu 34. Trong các bộ bộ số ( , ) các số nguyên dương thỏa n
, tồn tại bộ số ( , ) thỏa mãn hệ thức nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 35. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy là hình vuông cnh
a
,
SA
ABCD
và
6
3
a
SA
. Tính góc gia
SC
và
AB
CD
.
A.
30
. B.
45
. C.
60
. D.
90
.
Câu 36. Cho hình hộp chữ nhật
.ABCD AB C D
 
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
2a
,
2AA a
. Tính khoảng
cách giữa hai đường thẳng
BD
CD
. A.
5
5
a
. B.
2 5
5
a
. C.
2a
. D.
2a
.
Câu 37. Cho hình chóp
.S A
BCD
đáy là hình bình hành. Gọi
M
,
N
,
P
,
Q
lần lượt trọng tâm các tam giác
SA
B
,
SB
C
,
SC
D
,
SD
A
. Gọi
O
điểm bất kỳ trên mặt đáy
AB
CD
. Biết thể tích khối chóp
.O M
NPQ
bằng
V
. Tính thể tích khối
.S A
BCD
. A.
27
8
V
. B.
27
2
V
. C.
9
4
V
. D.
27
4
V
.
Câu 38. Cho một bán cầu đựng đầy nước với bán kính
2R
. Người ta bỏ vào đó một quả cầu
bán kính bằng
2R
. Tính lượng nước còn lại trong bán cầu ban đầu.
A.
112
2
4 3 π
3
V
. B.
16
π
3
V
. C.
8
π
3
V
. D.
40
24 3 πV
.
Câu 39. Trong không gian
Ox
yz
, cho điểm
1; 1; 2A
và mặt phẳng
 
: 1 1 0P m x y mz
,
với
m
là tham số. Biết khoảng cách từ điểm
A
đến mặt phẳng
P
lớn nhất. Khẳng định đúng trong bốn
khẳng định dưới đây là A.
2 6m
. B.
6m
. C.
2 2m
. D.
6 2m
.
Câu 40. Bạn Vân chèo thuyền đi từ điểm A trên bờ sông thẳng, rộng
3km
muốn đến điểm
B
cách
8km
xuôi
dòng trên bờ đối diện càng nhanh càng tốt (Hình vẽ). Bạn Vân có thể chèo thuyền trực tiếp băng ngang con
sông đến điểm C rồi từ đó chạy đến B hoặc chèo trực tiếp đến B, hoặc chèo đến điểm D nào đó giữa B và C
rồi chạy đến D. Biết rằng bạn Vân chèo thuyền với vận đốc
6 /k
m h
chạy với vận tốc
8 /k
m h
. (Giả sử
1
9
y x
1 1
18; 5
9 9
y x y x
1 1
y x y x
9 18; 9 14
y x y x
9 18; 9 5
y x y x
a
b
3
2 3
2
7
lim
( 9 + ax 27 5)
27
x
x x
bx

a
b
2 3
3
a b
2 3
4
a b
2 3
5
a b
2 3
6
a b

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 434
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm