Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh lần 1

Trang 1/6 - Mã đề 135
SỞ GD VÀ ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 1
NĂM 2019
Môn: Toán
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề
Mã đề thi
135
Họ và tên:………………………………….Lớp:……………... SBD:……..………
Câu 1. Tìm h các nguyên hàm ca hàm s
31f x x
.
A.
2
3
3 1 .
2
f x dx x C
B.
2
3 1 .f x dx x C
C.
2
1
3 1 .
6
f x dx x C
D.
2
1
3 1 .
2
f x dx x C
Câu 2. H các nguyên hàm ca hàm s
sinx 1y 
A.
cos .xc
B.
cos .x x c
C.
cos .xc
D.
cos .x x c
Câu 3. Cho hàm s
()y f x
liên tc trên
0;1
tha mãn
1
0
. ( ). 2019.x f x dx
Giá tr ca tích phân
2
0
sin2 . (cos ).dxx f x
A.
2019.
B.
4038.
C.
2019.
D.
4038.
Câu 4. Trong không gian
Oxyz
, cho mt phng
( ):2 6 0.P x y z
Điểm nào sau đây không thuộc mt
phng
( )?P
A.
(0;3; 3).
B.
(3;0;0).
C.
(3;1;1).B
D.
(3;2; 2).
Câu 5. Cho
()Fx
là mt nguyên hàm ca hàm s
.
x
ye
Biết
F(0) 1,
tính giá tr ca
F( ln2).
A.
0.
B.
2.
C.
1.
D. 1.
Câu 6. Cho mặt nón tròn xoay có độ dài đường sinh
,l
bán kính đáy
.R
Din tích xung quanh ca mt nón là
A.
2
1
.
3
Rl
B.
2
.R
C.
.Rl
D.
2.Rl
Câu 7.
Tng s đỉnh s cnh và s mt phẳng đối xng của hình đa diện trên là
A.
18.
B.
32.
C.
31.
D.
33.
Câu 8. Kết luận nào sau đây là đúng về giá tr ln nht và nh nht ca hàm s
2
4y x x
?
A. Hàm s có c giá tr ln nht và giá tr nh nht.
B. Hàm s không có giá tr ln nht và không có giá tr nh nht.
C. Hàm s có giá tr ln nht và không có giá tr nh nht.
D. Hàm s có giá tr nh nht và không có giá tr ln nht.
3
3
6
6
3
Trang 2/6 - Mã đề 135
Câu 9. Trong không gian
Oxyz
, mt phng
()Oyz
có phương trình là
A.
0.y
B.
0.z
C.
0.yz
D.
0.x
Câu 10. Tp nghim ca bất phương trình
11
2 4 2 4
x x x x
A.
1
2
log 3; .




B.
2
; log 3 .
C.
1
2
log 3; .




D.
2
;log 3 .
Câu 11. Nghim của phương trình
3
log (x 2) 2
A.
7.x
B.
6.x 
C.
6.x
D.
7x 
.
Câu 12. Vi
,ab
là các s thực dương, rút gn biu thc
6
6
32
3
12 6
a .b
a .b
ta được
A.
22
.ab
B.
.ab
C.
2
.ab
D.
2
.ab
Câu 13. S điểm cc tr ca hàm s
42
2 2019y x x
A. 0 B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 14. Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm s đồng biến trên khong
(0;3).
B. Hàm s đồng biến trên
( ;1) (3;5).
C. Hàm s đồng biến trên khong
(3;5).
D. Hàm s nghch biến trên khong
(2;0).
Câu 15. Cho hàm số
()y f x
có bảng biến thiên được cho như hình vẽ
S đường tim cn của đồ th hàm s
()y f x
A.
3.
B.
4.
C. 1. D.
2.
Câu 16. Cho lăng trụ tam giác đều
. ' ' 'ABC A B C
cạnh đáy bng
23
3
a
. Đường thng
'BC
to vi mt
phng
( ' ')ACC A
góc
tha mãn
1
tan
2
. Th tích khối lăng trụ trên là
A.
3
4 11
3
a
B.
3
11
3
a
C.
3
11
9
a
D.
3
2 11
3
a
Câu 17. Giá tr ca tích phân
2
1
25
dx
x
1
ln ,
b
ac
(vi
,,abc
các s t nhiên
b
c
phân s ti gin).
Tng
abc
bng
A.
18.
B.
14.
C.
16.
D.
10.
Trang 3/6 - Mã đề 135
Câu 18. T toán ca một trường THPT
4
thy giáo
10
giáo. T chn ngu nhiên
2
giáo viên đ đi
tp hun. Tính xác suất để
2
giáo viên được chn gm
1
thy giáo và
1
cô giáo.
A.
45
91
B.
10
.
91
C.
40
91
D.
20
91
Câu 19. Cho hàm số
()y f x
có đồ thị như hình vẽ sau
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Không tn ti giá tr ln nht và giá tr nh nht ca hàm s.
B. Đim cc tiu ca hàm s
3.y 
C. Hàm s đồng biến trên khong
;1 .
D. Giá tr ln nht ca hàm s
1.
Câu 20. Một vườn trng y ging dng tam giác. Biết rằng hàng đu tiên trng 5 y ging c hàng
sau được trng nhiều hơn hàng đứng liền trước 3 cây. Hi hàng th
10
bao nhiêu y giống được
trng?
A.
53.
B.
48.
C.
35.
D.
32.
Câu 21. Cho
0 1;0 1ab
,
x
y
là hai s dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau
A.
a a a
log x y log x log y.
B.
1 b a
b
1
log x log a.log
x

C.
a
a
a
log x
x
log
y log y

D.
a
a
11
log
x log x

Câu 22. Cho hàm số
()y f x
liên tục trên . Biết đồ thị của hàm số
'( )y f x
như hình vẽ
S điểm cc tr ca hàm s
()y f x
A.
4.
B.
0.
C.
2.
D.
3.
Câu 23. Cho hàm s
2
8 7.y x x
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm s đồng biến trên khong
(7; ).
B. Hàm s đồng biến trên khong
(4; ).
C. Hàm s nghch biến trên khong
(4; ).
D. Hàm s đồng biến trên khong
( ;1).
Câu 24. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm