Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 3

Trang 1/6 - Mã đề thi 134
SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN
(Đề có 06 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 3: NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN 12
Thi gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
Họ tên :............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Cho hai đường thẳng phân biệt a, bmặt phẳng phẳng

P
. Chọn khẳng định đúng ?
A. Nếu

//aP
ba
thì

bP
. B. Nếu

//aP

bP
thì
ba
.
C. Nếu

aP
ba
thì

//bP
. D. Nếu

//aP

//bP
thì
//ba
.
Câu 2. Cho hàm số

yfx
đạo hàm trên
,
tho mãn

130ff
và đ th ca hàm s

'yfx
dạng như hình dưới đây. Hàm số


2
yf
x
nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng
sau?
A.
2; 2 .
B.
0; 4 .
C.
2;1 .
D.
1; 2 .
Câu 3. Biết phương trình

32
00
ax bx cx d a
đúng hai nghiệm thực. Hỏi đồ thị hàm số
32
y
ax bx cx d
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
4.
B.
5.
C.
2.
D.
3.
Câu 4. Trong không gian
,Oxyz
cho đường thẳng
122
:
121
xy z
d


. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc
với đường thẳng
d
.
A.
(): 2 1 0Txy z
. B.
(): 2 1 0Px yz
.
C.
(): 2 1 0Qx yz
. D.
(): 1 0Rxyz
.
Câu 5. Nguyên hàm của hàm số

xxf
x
2
A.
C
x
ln
x
22
2
2
.
B.
Cx
x
2
2
.
C. Cx
ln
x
2
2
2
.
D. C
x
x
2
2
2
.
Câu 6. Trong không gian
,Oxyz
cho đim
 
1;0; 0 , 0; 1; 0 , 0;0;1 , 1; 1;1
AB CD
. Mặt cầu tiếp xúc 6
cạnh của tứ diện
ABCD
cắt

ACD
theo thiết diện có diện tích
.S
Chọn mệnh đề đúng?
A.
3
S
. B.
.
6
S
C.
4
S
. D.
5
S
.
Câu 7. Tìm số nghiệm của phương trình

sin cos 2 0
x
trên

0; 2
.
A.
2.
B.
1.
C.
4.
D.
3.
Câu 8. Biết rằng

1
ln 1 2 , 1
a
xdx a a
. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?
A.

18;21 .
a
B.

1; 4 .
a
C.

11;14 .
a
D.

6;9 .
a
-3 -2 -1 1 2 3
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
x
y
Mã đề 134
Trang 2/6 - Mã đề thi 134
Câu 9. Cho bất phương trình
21
1
11
312
33
xx
 

 
 
tập nghiệm

;.Sab
Giá tr ca biu thc
310
ab
A.
5.
B.
3.
C.
4.
D.
2.
Câu 10. Có bao nhiêu giá tr nguyên ca tham s thc
m
thuộc đoạn
2018;2018
đ hàm
số
  
1ln 2
f
xx x mx đồng biến trên khoảng
2
0;e
.
A.
2016. B. 2022. C. 2014. D. 2023.
Câu 11. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số
32
1
235.
3
yxxx
A. Có hệ số góc bằng
1
.
B. Song song với trục hoành.
C. Có hệ số góc dương. D. Song song với đường thẳng
1.x
Câu 12. Biết rằng thiết diện qua trục của một hình nón tam giác đều diện tích bằng
2
3.a Tính thể tích
khối nón đã cho.
A.
3
3
2
a
V
. B.
3
3
6
a
V
. C.
3
6
6
a
V
. D.
3
3
3
a
V
.
Câu 13.
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
đbất phương trình
0,02 2 0,02
log log 3 1 log
x
m có
nghiệm với mọi
;0 .x 
A.
1.m
B.
01.m
C.
1.m
D.
2.m
Câu 14.
Cho hàm số

yfx
có bảng biến thiên như hình dưới đây.
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
1
2()1
y
fx
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 15.
Cho các số thực
,,,abcd
thay đổi luôn thỏa mãn

22
361ab
và
4350cd
. Tính giá
trị nhỏ nhất của

22
Tca db
.
A.
9. B. 16. C. 18. D. 15.
Câu 16.
Cho m số
yfx đồ thị trên đoạn
1; 4 như hình vẽ dưới đây. Tính tích phân

4
1
.Ifxdx
Trang 3/6 - Mã đề thi 134
A.
3.I
B.
11
.
2
I
C.
5.I
D.
5
.
2
I
Câu 17. Hàm số nào sau đây là hàm số mũ?
A.
3
(sin ) .yx B. 3.
x
y C.
3
.yx
D.
3
.yx
Câu 18. Cho hình chóp
.S ABCD
ABCD
hình chữ nhật tâm I cạnh
3, 4.AB a BC a
Hình chiếu của S
trên mặt phẳng
A
BCD
trung điểm ID. Biết rằng SB tạo với mặt phng
A
BCD
mt góc
0
45 .
Tính diện
tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
.S ABCD
.
A.
2
25
2
a
. B.
2
125
4
a
. C.
2
125
2
a
. D.
2
4 a
.
Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng
?Ozx
A.
0.x
B.
10.y

C.
0.y
D.
0.z
Câu 20. Tập hợp các số thực m để phương trình
2
log xm có nghiệm thực là
A.

0; .

B.

;0 .

C.
0; .

D.
.
Câu 21. Trong không gian tọa độ
,Oxyz
góc giữa hai véc tơ
i
(3;0;1)u

A.
0
30
. B.
0
120
. C.
0
60
. D.
0
150
.
Câu 22. Một đường thẳng cắt đồ thị m số
42
2yx x tại 4 điểm phân biệt hoành độ
0,1, m
và
n
.
Tính
22
Sm n

.
A.
0S
. B.
1.S
C.
2S
. D.
3S
.
Câu 23. Trong không gian
,Oxyz
cho mặt phẳng

:60
Pxz
và hai mặt cầu

222
1
:25;
Sxyz

222
2
:4470.
Sxyz xz
Biết rằng tập hợp tâm
I
các mặt cầu tiếp xúc với cả hai mặt cầu

1
S
,

2
S
và tâm I nằm trên

P
là một đường cong. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong đó.
A.
7
3
. B.
7
9
. C.
9
7
. D.
7
6
.
Câu 24. Cho mặt cầu

S
đường kính
10 cm
và mặt phẳng

P
cách tâm mặt cầu một khoảng
4.cm
Khẳng định nào sau đây sai ?
A.

P

S
có vô số điểm chung. B.

P
tiếp xúc với

S
.
C.

P
cắt

S
theo một đường tròn bán kính
3.cm
D.

P
cắt

S
.
Câu 25. Cho hình vuông ABCD cnh
a
. Gọi
N
điểm thuộc cạnh
AD
sao cho
2AN DN
. Đường thẳng
qua
N
vuông góc với
BN
ct
BC
ti
K
. Thể tích
V
của khối tròn xoay tạo thành khi quay tứ giác
ANKB
quanh trục
BK
A.
3
7
.
6
Va
B.
3
9
.
14
Va
C.
3
6
.
7
Va
D.
3
14
.
9
Va
Câu 26. Cho khối tứ diện ABCD có
0
3, 4, 90 .
BC CD ABC BCD ADC
Góc giữa hai đường thẳng
ADBC bằng
0
60 .
Côsin góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (ACD) bằng

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.130
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm