Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thanh Thủy - Phú Thọ lần 2

TRƯỜNG THPT THANH THỦY
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA KSCL LẦN 2 NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TOÁN – LỚP 12
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề.
Câu 1. Mặt phẳng đi qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh bằng
a . Thể tích khối trụ
b
ằn
g
A.
3
.
4
ap
B.
3
.
2
ap
C.
3
.
3
ap
D.
3
.ap
Câu 2. Cho đồ thị hàm số
yfx
có đồ thị như hình vẽ bên dưới
Hàm số
yfx
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0; 2 .
B.
;0 .
C.
2; 2 .
D.
2; .
Câu 3. Nguyên hàm của hàm số
3
()
f
xx
A.
4
.
4
x
B.
3
.
3
x
C
C.
2
3.
x
C
D.
4
C.
4
x
Câu 4. Với
a
là số thực dương tùy ý,
ln ln 3aa
bằng
A.

ln
.
ln 3
a
a
B.
ln 2 .a
C.
ln 3.
D.
0.
Câu 5. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
42
21.yx x
B.
32
1.yxx
C.
32
1.yx x
D.
42
21.yx x
Câu 6. Điểm nào trong hình vẽ bên dưới là điểm biểu diễn số phức 13?zi
Q
P
N
M
1
3
3
1
-3
-3
y
x
O
A.
Điểm .Q
B.
Điểm .
P
C.
Điểm .
D.
Điểm .N
Mã đề 156
Câu 7. Tập nghiệm của phương trình
11
22
log ( 1) log ( 2) 1xx
A.
3.
B.
1; 2 .
C.
111
.
2





D.
111111
;.
22






Câu 8. Hình đa diện trong hình vẽ bên dưới có bao nhiêu mặt ?
A.
11.
B.
6.
C.
12.
D.
10.
Câu 9. Kết quả của tích phân
2
0
I cos xdx
bằng
A.
I1.
B.
I2.
C.
I0.
D.
I1.
Câu 10. Với
k
n
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
kn
, mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
!.
n
P
n=
B.
!
.
!( )!
k
n
n
A
kn k
=
-
C.
.
knk
nn
CC
-
=
D.
!
.
!( )!
k
n
n
C
kn k
=
-
Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ
Ox
y
z
, cho ba điểm
2;0;0M
,
0; 1;0N
0;0; 2P
. Mặt phẳng
M
NP có phương trình là
A.
1.
212
xyz

B.
1.
212
xyz

C.
0.
212
xyz

D.
1.
212
xyz

Câu 12. Cho cấp số nhân

n
u
có số hạng đầu
1
1u
và công bội 3q . Giá trị của
5
u
A.
13.
B.
162.
C.
16.
D.
81.
Câu 13. Cho hàm số
yf
x
có bảng biến thiên như sau
-
-
+
+
- ∞
1
- 5
0
0
3-2
+
- ∞
y
y'
x
Giá t
r
ị cực đại của hàm số đã cho bằn
g
A.
5.
B.
3.
C.
1.
D.
2.
Câu 14. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
3; 1;1A . Hình chiếu vuông góc của
A
trên mặt phẳng
Oyz
điểm
A.
0; 1; 0 .P
B.
3; 0; 0 .M
C.

0; 1;1 .N
D.
0;0;1 .Q
Câu 15. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
21
:
121
x
yz
d


. Đường thẳng
d có một vec tơ chỉ
p
hươn
g
A.

3
2;1;1 .u

B.

4
1; 2; 0 .u 

C.

1
1; 2;1 .u 

D.
2
2;1;0 .u

Câu 16. Kết quả của tích phân
2
1
(2 1)ln
K
xxdx
bằng
A.
2ln2.K
B.
1
.
2
K
C.
1
2ln2 .
2
K 
D.
1
2ln2 .
2
K 
Câu 17. Tìm giá trị thực của tham số
m
để hàm số


322
11
23 34
32
yx mxmm x
đạt cực đại
tại
1
x
.
A.
3m  hoặc 2m .
B.
2m  hoặc 3m .
C.
2.m
D.
3.m 
Câu 18. Ký hiệu
12
;zz là hai nghiệm phức của phương trình
2
460zz. Giá trị của
12
zz bằng
A.
6.
B.
26.
C.
12. D. 4.
Câu 19. Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz,
cho mặt phẳng
P:2x y z 3 0 và điểm
A1; 2;1.
Phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với

P
A.
x12t
y2t.
z1t



B.
x12t
y22t.
z12t



C.
12t
y24t.
z13t



D.
x2t
y12t.
z1t



Câu 20. Tìm
x
y thỏa mãn
22
x
yii i với i là đơn vị ảo.
A.
4; 1.xy
B.
3; 2.xy
C.
1; 2.xy
D.
0; 1.xy
Câu 21. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
93x
y
x
x

A.
0. B. 3.
C.
2. D. 1.
Câu 22. Cho hàm số
32
yfx axbxcxd
,
0a
có đồ thị như hình vẽ bên dưới
Phương trình
1ffx
có bao nhiêu nghiệm phân biệt?
A.
6. B. 7.
C.
9. D. 5.
Câu 23. Cho hình chóp .SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng
đáy và
2.SA a= Tính thể tích V của khối chóp ..SABCD
A.
3
2
.
6
a
V =
B.
3
2
.
4
a
V =
C.
3
2
.
3
a
V =
D.
3
2.Va=
Câu 24. Cho một hình trụ có bán kính đáy bằng
R
và có chiều cao bằng
3.R
Hai điểm
, AB
lần lượt nằm
trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa
A
B và trục của hình trụ bằng
0
30
. Khoảng cách giữa
A
B và trục của
hình t
r
ụ bằng
A.
3.R
B.
3
.
2
R
C.
3
.
4
R
D.
.R
Câu 25. Đạo hàm của hàm số
1
4
x
x
y
A.
2
12 1ln2
'.
2
x
x
y

B.
2
12 1ln2
'.
2
x
x
y

C.
2
12 1ln2
'.
2
x
x
y

D.
2
12 1ln2
'.
2
x
x
y

Câu 26. Cho tứ diện
A
BCD với đáy BCD là tam giác vuông cân tại C . Các điểm
,,,
M
NPQ
lần lượt là
trung điểm của
,,,.
A
BACBCCD
Góc giữa
M
N
P
Q
bằng

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thanh Thủy - Phú Thọ lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thanh Thủy - Phú Thọ lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 489
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm