Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An lần 1

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
(Đề thi có 6 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 LẦN 1
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:.....................................................................................
Số báo danh: .........................................................................................
Câu 1: Đường cong dưới đây đồ thị một hàm số được liệt kê bốn phương án
A
,
B
, C ,
D
. Hỏi
hàm số đó là hàm số nào?
A.
4 2
2 4 1y x x
. B.
4 2
2 4 1y x x
. C.
3 2
3 1y x x
. D.
4 2
2 4y x x
.
Câu 2: Cho hàm số ( )y f x liên tục trên
và có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho
có bao nhiêu điểm cực tiểu
A. 3. B. 0 . C. 2. D. 1.
Câu 3: Tập xác định
D
của hàm số
2019
2
5 6y x x
A.
2;3D
. B. D .
C.
;2 3;D  
. D.
\ 2;3D
.
Câu 4: Cho số phức
1
1
3
z i
. Tìm số phức
w 3iz z
.
A.
10
w
3
i
. B.
10
w
3
. C.
8
w
3
. D.
8
w
3
i
.
Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho điểm
1;0;2M
. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.
M Oyz
. B.
M Oxz
. C.
M Oxy
. D.
M Oy
.
Câu 6: Phần ảo của số phức 2 5z i bằng
A.
5
. B.
2i
. C.
2
. D.
5i
.
Câu 7: Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên
?
A.
4
x
y
e
. B.
2
5
x
y
. C.
2
1
y log 1x
. D.
3
1
2
logy x
.
Câu 8: Gọi
1
x
,
2
x
là hai nghiệm của phương trình
2
2 2
3log 2log 1 0x x
. Tính
1 2
.P x x
.
A.
1
3
. B.
3
2 2 . C.
3
4 . D. 3.
Câu 9: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :
4 5
2 1 3
x y z
. Đường thẳng d một vectơ
chỉ phương là
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
A.
1
2;1; 3
u
. B.
1
u
. C.
1
2;1;3
u
. D.
1
4;5;0
u
.
Câu 10: Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số
m
để hàm số
1
x
y
x m
nghịch biến trên khoảng
0;2
A.
1;S

. B.
0;S
. C.
; 2
S

. D.
; 1
S

.
Câu 11: Kí hiệu
1
z
2
z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
1 0
z z
. Giá trị của
1 2
z z
bằng:
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
2
.
Câu 12: Trong các dãy số
n
u
sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?
A.
2
n
u n
. B.
2 1
2. 3
n
n
u
. C.
2 1
n
n
u
. D.
1
n
u
n
.
Câu 13: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng
B
và chiều cao bằng
3
h
A.
4
3
V Bh
. B.
1
3
V Bh
. C.
V Bh
. D.
1
2
V Bh
.
Câu 14: Nghiệm của bất phương trình:
9 8.3 9 0
x x
A.
0
x
. B.
3
x
. C.
2
x
. D.
1
x
.
Câu 15: Cho đường thẳng
l
cắt và không vuông góc với
quay quanh
thì ta được
A. Mặt nón tròn xoay. B. Khối nón tròn xoay.
C. Mặt trụ tròn xoay. D. Hình nón tròn xoay.
Câu 16: Thể tích của khối cầu ngoại tiếp bát diện đều có cạnh bằng
a
A.
3
2
3
a
. B.
3
2
6
a
. C.
3
8 2
3
a
. D.
3
3
3
a
.
Câu 17: Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có chiều cao
200 m
d
, chu vi đáy bằng
5 m
.
A.
2
100 m
. B.
2
100 m
. C.
2
1000 m
. D.
2
50 m
.
Câu 18: Với các số thực
a
,
b
bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
5
5
5
a
a
b
b
. B.
5 .5 5
a b a b
. C.
2 .2 2
a b ab
. D.
3
3
3
a
a b
b
.
Câu 19: Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang?
A.
2
1
y
x x
. B.
3
1
y x x
. C.
sin 2019
y x
. D.
1
1
y
x
.
Câu 20: Hàm số
3 2
3 5
y x x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
(0; )

. B.
(0;2)
. C.
( ;2)

. D.
( 1,0)
.
Câu 21: Với
a
là số thực dương tuỳ ý
ln 2019 ln 3
a a
bằng
A.
2019
ln
3
. B.
ln 2019
ln 3
. C.
ln 2016
a
. D.
ln 2019
ln 3
a
a
.
Câu 22: Số giao điểm của đường cong
3 2
2 2 1
y x x x
và đường thẳng
1
y x
A.
1
. B.
2
. C.
0
. D.
3
.
Câu 23: Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng
.
a
A.
3
2
a
. B.
3
2
3
a
. C.
3
3
12
a
. D.
3
3
4
a
.
Câu 24: Một trường THPT có
10
lớp
12
,mỗi lớp cử
3
học sinh tham gia vẽ tranh cổ động. Các lớp tiến
hành bắt tay giao lưu với nhau (các học sinh cùng lớp không bắt tay với nhau). Tính số lần bắt
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
tay của các học sinh với nhau,biết rằng hai học sinh khác nhau hai lớp khác nhau chỉ bắt tay
đúng
1
lần.
A. 405 . B. 435 . C. 432 . D. 425 .
Câu 25: Gọi V thể tích khối tròn xoay tạo thành do quay xung quanh trục hoành một elip phương
trình
2 2
1
25 16
x y
. V có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 400 . B. 670 . C. 550 . D. 335 .
Câu 26: Cho hàm số
f x liên tục trên
1
0
d 2f x x
;
3
0
d 6f x x
. Tính
1
1
2 1 dI f x x
A. 8I . B.
4I
. C. 6I . D.
3
2
I
.
Câu 27: Trong không gian Oxyz, cho ( 1;0;2)E (2;1; 5)F . Phương trình đường thẳng
EF
A.
1 2
1 1 3
x y z
. B.
1 2
3 1 7
x y z
. C.
1 2
1 1 3
x y z
. D.
2 1 5
3 1 7
x y z
.
Câu 28: Hai người A, B đang chạy xe ngược chiều nhau thì xảy ra va chạm, hai xe tiếp tục di chuyển
theo chiều của mình thêm một quãng đường nữa thì dừng hẳn. Biết rằng sau khi va chạm, một
người di chuyển tiếp với vận tốc
1
6 3v t t trên giây, người còn lại di chuyển với vận tốc
2
12 4v t mét trên giây. Tính khoảng cách hai xe khi đã dừng hẳn.
A. 25 mét. B.
22
mét. C.
24
mét. D. 20 mét.
Câu 29: Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng
1
3 2
: 1
1 4
x t
y t
z t
2
4 2 4
:
3 2 1
x y z
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
1
cắt và vuông góc với
2
. B.
1
,
2
chéo nhau và vuông góc với nhau.
C.
1
2
song song với nhau. D.
1
cắt và không vuông góc với
2
.
Câu 30: Họ nguyên hàm của hàm s
sinf x x x
A.
2
1
2
cosx x C
. B. 1cosx x . C.
2
cosx x C . D.
2
1
2
cosx x C
.
Câu 31: Tính tích phân
2
1
x
I xe dx
.
A.
I e
. B.
2
I e . C.
2
I e . D.
2
3 2I e e .
Câu 32: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ n. Số nghiệm của phương trình
4f x .
A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 2.423
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm