Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Thực Hành Cao Nguyên - Tây Nguyên (Lần 1)

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 (LẦN 1)
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang-40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi: 132
Họ và tên thí sinh………………………………………
Số báo danh…………………………………………….
Câu 1: Chọn câu đúng khi nói về dao động điều hòa của mt vt.
A. Li độ dao động điều hòa của vt biến thiên theo quy luật hàm sin hoặc cosin theo thi gian.
B. Tn s của dao động ph thuộc vào cách kích thích dao động.
C. v trí biên, vận tc ca vật có giá trị cực đại.
D. v trí cân bằng, gia tc ca vật có giá trị cực đi.
Câu 2: Ngƣời ta có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện đặt trong
từ trƣờng bằng quy tắc nào sau đây? Chọn đáp án đúng.
A. quy tắc nắm tay trái. B. quy tắc nắm tay phải.
C. quy tắc bàn tay phải. D. quy tắc bàn tay trái.
Câu 3: Chọn nhận xét đúng. Trong dao động điều hòa:
A. Vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ.
B. Vận tốc biến đổi điều hòa ngƣợc pha với li độ.
C. Vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 rad so với li độ.
D. Vận tốc biến đổi điều hòa trễ pha π/2 rad so với li độ.
Câu 4: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tƣợng
A. quang điện ngoài. B. quang phát quang. C. quang điện trong. D. tán sắc ánh sáng.
Câu 5: Đặt hiệu điện thế u = U
2
cost (với U không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C mắc nối
tiếp, xác định. Dòng điện chạy trong mạch có
A. giá trị tức thời phụ thuộc vào thời gian theo quy luật của hàm số sin hoặc cosin.
B. chiều thay đổi nhƣng giá trị tức thời không thay đổi theo thời gian.
C. giá trị tức thời thay đổi còn chiều không thay đổi theo thời gian.
D. cƣờng độ hiệu dụng thay đổi theo thời gian.
Câu 6: Hạt nhân càng bền vững khi có
A. năng lƣợng liên kết riêng càng lớn. B. số nuclôn càng lớn.
C. số nuclôn càng nhỏ. D. năng lƣợng liên kết càng lớn.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Về bn chất vt lí thì ng âm, sóng su âm và sóng hâm chúng đều là sóng .
B. Sóng siêu âm là sóng âm duy nhất mà tai ngƣời không nghe đƣợc.
C. Âm thanh mà tai ngƣời nghe đƣợc có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz.
D. Sóng âm truyền đƣợc trong các môi trƣờng vật chất nhƣ rắn, lỏng, khí.
Câu 8: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi
qua lăng kính, chùm sáng này
A. bị đổi màu. B. bị thay đổi tần số.
C. không bị lệch phƣơng truyền. D. không bị tán sắc.
Câu 9: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng điện từ là sóng ngang.
B. Sóng điện từ không truyền đƣợc trong chân không.
C. Sóng điện từ mang năng lƣợng.
D. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.
Câu 10: Phát biểu nào sau đâykhông đúng?
A. Trƣờng tĩnh điện là trƣờng thế.
B. Vectơ cƣờng độ đin trƣng tại mt điểm đc trƣng cho điện trƣờng vphƣơng diện tác dụng lc.
C. Tính chất cơ bản của điện trƣờng là tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.
D. Véctơ cƣờng độ điện trƣờng tại một điểm luôn cùng phƣơng, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên
một điện tích điểm đặt tại điểm đó trong điện trƣờng.
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 11: Khi xét một phản ứng hạt nhân, đại lƣợng nào sau đây đƣợc bảo toàn?
A. Tổng số nuclôn của các hạt tham gia phản ứng.
B. Tổng số prôtôn của các hạt tham gia phản ứng.
C. Tổng số nơtrôn của các hạt tham gia phản ứng.
D. Tổng khối lƣợng của các hạt tham gia phản ứng.
Câu 12: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ cuộn cảm thuần thì pha của hiệu điện thế hai đầu đoạn
mạch sớm hay trễ hơn một góc bao nhiêu so với cƣờng độ dòng điện trong mạch? Chọn kết luận đúng.
A. Sớm pha
/4. B. Sớm pha
/2. C. Trễ pha
/4. D. Trễ pha
/2.
Câu 13: Mt ống dây hệ s t cm L = 0,1 (H), cƣờng độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn t 5 (A) v 3(A)
trong khong thời gian 4 (s). Suất điện động t cm xut hin trong ng trong khong thi gian đó
A. 0,5 V. B. 0,125 V. C. 0,05 V. D. 0,2 V.
Câu 14: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào một chất lỏng trong suốt dƣới góc tới 60° thì c khúc xạ
là 20°. Khi chiếu tia sáng từ chất lỏng ra không khí thì góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa hai môi trƣờng là:
A. 23°15’42’’. B. 35°15’42’’. C. 60°. D. 20°.
Câu 15: Cấu tạo hạt nhân côban
Co gồm có bao nhiêu prôtôn và bao nhiêu nơtron? Chọn kết luận đúng.
A. 27 prôtôn và 60 nơtron. B. 27 prôtôn và 33 nơtron.
C. 60 prôtôn và 27 nơtron. D. 33 prôtôn và 27 nơtron.
Câu 16: Phát biểu nào sau đâysai khi nói về tính chất của tia Rơnghen?
A. Bị lệch trong từ trƣờng đều.
B. Có thể xuyên qua một tấm nhôm dày vài xentimét.
C. Có tác dụng kích thích sự phát quang một số chất.
D. Có khả năng iôn hóa không khí.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động.
B. Khi ng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây các điểm dao động với biên đ cc đại xen kẽ với c điểm
đứng yên hầu nhƣ kng dao động.
C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi trên dây chỉ có sóng phản xạ, còn sóng tới bị triệt tiêu.
D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn sóng ngừng dao động còn tất cả các điểm trên dây vẫn dao
động với cùng biên dộ và tần số của nguồn.
Câu 18: Gọi năng lƣợng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lƣợt là ε
Đ
, ε
L
và ε
T
thì
A. ε
Đ
> ε
L
> ε
T
. B. ε
T
> ε
Đ
> ε
L
. C. ε
L
> ε
T
> ε
Đ
. D. ε
T
> ε
L
> ε
Đ
.
Câu 19: Điều nào sau đây sai khi nói về máy biến áp?
A. Hai cuộn sơ cấp và thứ cấp có thể quấn chồng lên nhau.
B. Hoạt động đƣợc với dòng điện một chiều có cƣờng độ tăng và giảm theo thời gian.
C. Hoạt động đƣợc với dòng điện không đổi.
D. Có cấu tạo chính gồm hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau đƣợc quấn trên một lõi sắt kín.
Câu 20: Hai vật dao động điều hòa có pơng trình li độ lần ợt
11
2
x A cos t
T




và
22
2T
x A cos (t+ )
4T




. Gọi vận tốc của chúng lầnợt v
1
, v
2
. Xét tại ng một thời đim, nhận xéto sau
đây là Sai?
A. x
2
và v
1
luôn cùng pha. B. x
1
và v
2
luôn vuông pha.
C. x
1
và x
2
luôn vuông pha. D. v
1
và v
2
luôn vuông pha.
Câu 21: Một mạch LC lí tƣởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện ch cực đại của tụ điện là q
0
cƣờng độ dòng điện cực đại trong mạch I
0
. Tại thời điểm cƣờng độ dòng điện trong mạch bằng 0,5I
0
thì điện
tích của tụ điện có độ lớn
A.
2
3
0
q
. B.
2
0
q
. C.
2
2
0
q
. D.
2
5
0
q
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 22: Năng lƣợng của nguyên tử Hyđrô các trạng thái dừng dạng
2
13,6( )
n
eV
E
n
; n = 1 ứng với qu
đạo K, n = 2 ứng với quỹ đạo L, …Bƣớc sóng của bức xạ đƣợc phát ra từ nguyên tử khi electron dịch chuyển từ
quỹ đạo M về quỹ đạo L bằng bao nhiêu? Chọn đáp án đúng.
A. 0,1218 m. B. 0,4120 m. C. 0,4340 m. D. 0,6576 m.
Câu 23: Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có chiều
nhƣ hình vẽ (I
2
ngƣợc chiều với 2 dòng điện I
1
, I
3
). Biết I
1
= I
2
= I
3
= 8A; ABCD là
hình vuông cạnh 15cm. Độ lớn véctơ cảm ứng từ tại đỉnh D của hình vuông xấp xỉ
bằng:
A. 22,62.10
-6
T B. 15,08.10
-6
T C. 7,54.10
-6
T D. 0
Câu 24: Hai điểm M N nằm cùng một phía của nguồn âm, trên cùng một phƣơng truyền âm cách nhau một
khoảng bằng a, mức cƣờng độ âm lần lƣợt L
M
= 30dB L
N
=10dB. Biết nguồn âm đẳng hƣớng. Nếu
nguồn âm đó đặt tại điểm M thì mức cƣờng độ âm tại N xấp xỉ bằng
A. 12dB B. 7dB C. 11dB D. 9dB
Câu 25: Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2τ số
hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu? Chọn phƣơng án đúng.
A. 25,25%. B. 13,50%. C. 6,25%. D. 93,75%.
Câu 26: Một vật sáng AB là một đoạn thẳng nhỏ, đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, qua thấu kính
cho ảnh ảo cao bằng 0,5 lần vật và cách vật 60cm. Xác định tiêu cự của thấu kính? Chọn đáp án đúng.
A. -120cm. B. -60cm. C. 120cm. D. 60cm.
Câu 27: Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện điện dung 0,125
F một cuộn cảm độ tự cảm
50
H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện 3 V. Cƣờng độ
dòng điện cực đại trong mạch là
A. 7,5
2
(A). B. 0,15 (A). C. 15 (mA). D. 7,5
2
(mA).
Câu 28: Một chất phát quang đƣợc kích thích bằng ánh sáng có bƣớc sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng có bƣớc
sóng 0,52 μm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 25% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số
giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian
A.
.
4
1
B.
.
10
1
C.
.
8
1
D.
.
2
1
Câu 29: Ba điện tích cùng dấu, có giá trị q giống hệt nhau, đƣợc đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều có
cạnh a. trọng tâm của tam giác, ngƣời ta đặt một điện tích q
0
=
C
6
10.3
. Để hệ trạng thái cân bằng thì
điện tích q phải có giá trị là:
A. -1,5.10
-6
C. B. 3.10
-6
C. C. -3.10
-6
C.
D.
C
6
10.3
.
Câu 30: Cho đồ mạch điện nhƣ hình vẽ. Biết R
1
= 9; R
2
=
12; R
3
= 6; R
4
= 5; R
5
= 18; E = 24V, r = 1,5, C = 4F,
ampe kế có điện trở không đáng kể. Điện tích của tụ điện là:
A. 0 B. 22 μC C. 18 μC D. 96 μC
Câu 31: Cho phản ứng hạt nhân:
23 1 4 20
11 1 2 10
Na H He Ne
. Lấy khối lƣợng các hạt nhân
23
11
Na
;
20
10
Ne
;
4
2
He
;
1
1
H
lần lƣợt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và 1u = 931,5 MeV/c
2
. Phản ứng này thu hay toả năng
lƣợng và bằng bao nhiêu? Chọn phƣơng án đúng.
A. Thu năng lƣợng bằng 2,4219 MeV. B. Thu năng lƣợng bằng 3,4524 MeV.
C. Tỏa năng lƣợng bằng 3,4524 MeV. D. Tỏa năng lƣợng bằng 2,4219 MeV.
E ,r
R
5
R
1
R
2
R
3
R
4
A
C
I
1
I
2
I
3
A
B
C
D

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Thực Hành Cao Nguyên - Tây Nguyên (Lần 1), nội dung tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Vật lý nhanh và hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Thực Hành Cao Nguyên - Tây Nguyên (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm