Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Tô Hiến Thành - Nam Định (Lần 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT HIẾN THÀNH
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
NĂM 2018 LẦN 1
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề.
Họ, tên học sinh:..................................................................................................
Số báo danh:.........................................................................................................
Câu 1: Điện áp hai đầu một đoạn mạch biểu thức
220 2 os 100 t- ( )
4
u c V
( t tính bằng s). Giá trị
của điện áp tức thời u thời điểm t = 5 ms
A.-220V B.
110 2
V C.
110 2
D.220V
Câu 2: Khi nói về hiện tượng quang dẫn, phát biểu nào sau đây sai?
A. Hiện tượng quang dẫn hiện tượng quang điện trong.
B. Các electron dẫn lỗ trống tham gia vào quá trình dẫn điện.
C. hiện tượng giảm mạnh điện trở của bán dẫn khi ánh sáng thích hợp chiếu vào.
D. Hiện tượng quang dẫn hiện tượng quang điện ngoài.
Câu 3: Một chất phóng xạ X hằng số phóng xạ λ phóng xạ chuyển thành hạt nhân con Y. thời điểm t
0
= 0,
N
0
hạt nhân X. Tính t t
0
đến t, số hạt nhân con Y được tạo thành
A. N
0
e
-λt
B. N
0
(1 - λt) C. N
0
(1 - e
λt
) D. N
0
(1 - e
-λt
)
Câu 4: Henry (H) đơn vị của
A. điện dung. B. cảm kháng. C. độ tự cảm. D. dung kháng.
Câu 5: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba
thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím. Gọi r
đ
, r
, r
t
lần lượt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia
màu tím. Mối liên hệ nào dưới đây giữa góc khúc xạ của các tia sáng trên đúng?
A. r
t
< r
< r
đ
. B. r
= r
t
= r
đ
. C. r
đ
< r
< r
t
. D. r
t
< r
đ
< r
.
Câu 6: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc bước sóng λ. Biết hằng số Plăng h, tốc độ ánh sáng trong
chân không c, năng lượng của một phôtôn ánh sáng đơn sắc trên
A.
h
c
B.
h
f
. C.
hf
c
. D.
hc
.
Câu 7: Hạt nhân
14
6
C
A. 6 prôtôn 6 nơtron. B. 6 prôtôn 8 nơtron.
C. 8 prôtôn 6 nơtron. D. 6 prôtôn 14 nơtron.
Câu 8: Khi nói về tia
,
phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia
dòng các hạt nhân nguyên tử heli
4
2
He
.
B. Tia
không bị lệch trong điện trường từ trường
.
C. Tia
phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 km/s.
D. Tia
chỉ đi được vài cm trong không khí
.
Câu 9: Một mạch dao động LC tưởng đang dao động điện t tự do với điện tích cực đại của tụ điện Q
o
cường độ dòng điện cực đại trong mạch I
o
. Dao động điện từ tự do trong mạch chu
A.
0
0
4πQ
I
. B.
0
0
πQ
2I
. C.
0
0
2πQ
I
. D.
0
0
3πQ
I
.
Câu 10: Hai dao động thành phần biên độ 4cm 12cm. Biên độ dao động tổng hợp thể nhận giá tr
A. 48cm. B. 4cm. C. 3 cm. D. 9,05 cm.
Câu 11: Một sóng có phương trình u = Acos(2
t
x) truyền dọc theo trục Ox, với x tính bằng t, t tính
bằng giây. Tốc độ truyền sóng là
A. v = 1m/s. B. v=2m/s. C. v=0,5m/s. D. v = 20m/s.
đề: 122
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 12: Trong các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen, gamma, bức xạ tần số nhỏ nhất
A. gamma. B. hồng ngoại. C. Rơn-ghen. D. tử ngoại.
Câu 13: Có hai quả cầu giống nhau mang điện tích q
1
q
2
độ lớn bằng nhau (|q
1
| = |q
2
|), khi đưa chúng lại
gần nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra một khoảng nhỏ thì chúng
A. hút nhau. B. đẩy nhau. C. không tương tác với nhau. D. thể hút hoặc đẩy nhau.
Câu 14: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(2πt π/2) (cm) hình chiếu của chất điểm
chuyển động tròn đều trên đường tròn có đường kính tốc độ góc bằng
A.20 cm rad/s B. 10cm π/2 rad/s C. 5cm π/2 rad/s D. 10cm rad/s
Câu 15: Một sóng hình sin lan truyền trên mặt chất lỏng. Biết khoảng cách giữa 3 đầu ngọn sóng 3 m, tốc độ
truyền sóng 3 m/s. Sóng này tần số
A. 1 Hz B. 0,5 Hz C.
Hz D. 2 Hz
Câu 16: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần R
A. giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.
B. cùng tần số với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch pha ban đầu luôn bằng 0.
C. luôn lệch pha
π
2
so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. cùng tần số cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Câu 17: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L =
-3
10
π
H một tụ điện có điện dung
C =
1
π
nF. Bước sóng của sóng điện t mạch thể phát ra bằng
A. 6000 m. B. 600 m. C. 60 m. D. 6 m.
Câu 18: Một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r = 4 Ω. Mạch ngoài một điện
trở R =20 Ω. Biết cường độ dòng điện trong mạch I = 0,5 A. Suất điện động của nguồn
A. 10 V. B. 12 V. C. 2 V. D. 24 V.
Câu 19: Bản chất dòng điện trong chất điện phân dòng chuyển dời hướng của hạt mang điện nào dưới đây?
A. Hạt electron tự do B. ion dương ion âm
C. electron tự do lỗ trống D. electron tự do, ion dương ion âm
Câu 20: Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch điện n khi
A. Mạch kín đặt trong từ trường. B. Mạch kín đặt trong điện trường.
C. Mạch kín đặt trong trường hấp dẫn D. Từ thông qua mạch n biến thiên.
Câu 21: Giới hạn quang điện của natri
0,5 m.
Công thoát của kẽm lớn hơn công thoát của natri 1,4 lần.
Giới hạn quang điện của kẽm xấp xỉ bằng
A.
0,7 m.
B.
0,9 m.
C.
0,36 m.
D.
0,63 m.
Câu 22: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp S
1
S
2
dao động cùng pha với tần số f = 25 Hz. Giữa S
1
,
S
2
10 hypebol quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa hai đỉnh của hai hypebol ngoài cùng xa
nhau nhất 18 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng
A. 0,25 m/s. B. 0,8 m/s. C. 1 m/s. D. 0,5 m/s.
Câu 23: Đặt điện áp u = U
0
cos(100
t +
) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R =100
cuộn cảm
thuần cảm kháng
100
L
Z
mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch
A. 1 B. 2 C.
2
D. 1/
2
Câu 24: Trong nh là đồ thị biểu diễn sự biến đổi của điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều
cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch đó theo thời
gian. Mạch điện xoay chiều đó có phần tử nào sau đây?
A. Mạch chỉ cuộn dây thuần cảm.
B. Mạch chỉ điện tr thuần.
C. Mạch chỉ tụ điện.
u;i
t
u(t)
i(t)
0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Mạch điện trở tụ điện ghép nối tiếp.
Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= 6cos(πt) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát
biểu nào sau đây đúng?
A.Tốc độ cực đại của chất điểm 18,8 cm/s B.Tần số của dao động 2 Hz.
C.Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại 113 cm/s
2
D.Chu kỳ của dao động 0,5 s.
Câu 26: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách hai khe 1,2 mm, khoảng
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 0,9 m. Người ta quan sát trên màn được 9 vân sáng, khoảng
cách giữa hai vân sáng ngoài cùng xa nhau nhất 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong t nghiệm trên
A. 0,45
m
B. 0,60
m
C. 0,68
m
D. 0,58
m
Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều
200 6 os t ( )u c V
(
thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
100 3
, cuộn cảm thuần tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh
để cường độ dòng điện hiệu dụng của đoạn
mạch đạt cực đại I
max
. Giá trị của I
max
bằng
A.3A B.
6
A C.2A D.2
2
A
Câu 28: Một dây đàn chiều dài 80cm, khi gảy phát ra âm cơ bản tần số f. Muốn cho dây đàn phát ra âm
bản tần số f
''
= 1,2f thì phải bấm phím cho còn chiều dài
A. 33,3. B. 48,0 cm. C. 96,0 cm. D. 66,7cm.
Câu 29: hiệu c mạch (bộ phận) như sau: (1) Mạch tách sóng; (2) Mạch khuếch đại âm tần; (3) Mạch
khuếch đại cao tần; (4) Mạch biến điệu. Trong đồ khối của máy thu thanh tuyến điện, không mạch nào
kể trên.
A. (1) (2) B. (3) C. (3) (4) D. (4)
Câu 30: Một sóng điện từ đang lan truyền từ một đài phát sóng Nội đến máy thu. Biết cường độ điện
trường cực đại 10 V/m cảm ứng từ cực đại 0,15 T. Tại điểm A sóng truyền về hướng Bắc, một thời
điểm t nào đó khi cường độ điện trường là 6 V/m đang hướng Đông, thì cảm ứng từ lúc đó độ lớn
hướng
A. 0,12T hướng lên B. 0,12T hướng xuống
C. 0,09T hướng lên D. 0,09T hướng xuống
Câu 31:
Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tân số đồ thị như
hình vẽ. Dao động tổng hợp của hai dao động đó biên độ
pha ban đầu bằng
A. 10cm
2
rad. B. 10cm
3
rad.
C. 10cm
6
rad. D. 10cm 0 rad.
u 32:
Ban đầu 2N
0
hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất chu bán T. Sau khoảng thời
gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân của mẫu chất phóng xạ này
A.
2
0
N
. B.
2
0
N
. C.
4
0
N
. D. N
0
2
.
Câu 33: Hạt nhân
210
84
Po
đang đứng n thì phóng xạ
, coi phản ứng không kèm theo bức xạ điện từ. Lấy
khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng số khối của mỗi phản ứng tỏa năng lượng W tồn tại dưới dạng động năng
của các hạt. Động năng của hạt
sau phản ứng tính theo công thức nào sau đây?
A.
4
.W
210
K
B.
206
.W
210
K
C.
4
.W
206
K
D.
210
.W
206
K
.
Câu 34: Trong mẫu nguyên tử Bo, êlectron trong nguyên tử chuyển động trên các quỹ đạo dừng n kính r
n
= n
2
r
0
(r
0
bán kính Bo, n
N
*
). Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng thứ m về quỹ đạo dừng thứ n thì n kính
giảm bớt 21r
o
. Bán kính của quỹ đạo dừng thứ m giá trị
A. 25r
0
. B. 49r
0
. C. 64r
0
. D. 36r
0
.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Tô Hiến Thành - Nam Định (Lần 1), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Tô Hiến Thành - Nam Định (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 202
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm