Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Vạn Tường - Quảng Ngãi

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG
TỔ VẬT
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 5 trang)
THI TIẾP CẬN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Một con lắc xo gồm xo độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 200 g, dao động điều hòa với tần
số góc 20 rad/s. Giá trị của k là
A. 40 N/m. B. 10 N/m. C. 80 N/m. D. 20 N/m.
Câu 2: Một khung dây phẳng diện tích 20 cm
2
đặt trong từ trường đều vectơ cảm ứng từ hợp với mặt
phẳng khung dây một góc 30
o
và có độ lớn 0,12 T. Từ thông qua khung dây này là
A.
4
2,4.10
Wb. B.
4
2,4 3.10
Wb. C.
4
1,2 3.10
Wb. D.
4
1,2.10
Wb.
Câu 3: Một vật sáng phẳng AB đặt trước thấu kính hội tụ f=20cm, vuông góc trục chính, cho nh lớn
hơn vật rõ nét trên màn cách vật 90cm, vật ở cách thấu kính
A. 30cm B. 40cm C. 30cm và 60cm D. 60cm
Câu 4: Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l và vật nhỏ có khối lượng m. Cho con lắc
dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc của con lắc đơn được tính bằng công thức
A.
2
l
g
. B.
. C.
g
l
. D.
l
g
.
Câu 5: Có hai điện tích điểm q
1
và q
2
, chúng hút nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q
1
> 0 và q
2
< 0 B. q
1
.q
2
< 0 C. q
1
< 0 và q
2
> 0 D. q
1
.q
2
> 0
Câu 6: Cảm ứng từ do dòng điện I gây ra tại tâm vòng dây dẫn tròn bán kính r đặt trong chân không là
A. B = 2.10
-7
.
2
I
r
B. B = 2π.10
-7
.
2
I
r
C. B = 2 π.10
-7
.
I
r
D. B = 2.10
-7
.
I
r
Câu 7: Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn là 4,79 μm. Lấy h = 6,625.10
−34
J.s; c = 3.10
8
m/s
e = 1,6.10
−19
C. Năng lượng ch hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết
thành êlectron dẫn) của chất đó
A. 0,35 eV. B. 0,26 eV. C. 0,48 eV. D. 0,44 eV.
Câu 8: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp song song tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong
không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này
A. không bị tán sắc. B. bị thay đổi tần số.
C. có màu như cầu vồng. D. không bị lệch phương truyền.
Câu 9: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích
trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất t thì điện tích trên bản tụ này bằng 0. Chu
kì dao động riêng của mạch dao động này là
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 6t. B. 12t. C. 3t. D. 4t.
Câu 10: Đối vi dòng điện xoay chiu, kh năng cn tr ng điện của t điện
A. càng ln, khi tn số f càng lớn. B. càng nh, khi chu kỳ T ng lớn.
C. càng nhỏ, khi cưng độ dòng đin ng ln. D. càng nhỏ, khi điện dung của t C càng ln.
Câu 11: Số prôtôn có trong hạt nhân
14
6
C
A. 8. B. 20. C. 14. D. 6.
Câu 12: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức
A. i =
D
a
B. i =
aD
C. i =
a
D
D. i =
D
a
Câu 13: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều
120 2 cos(100 )
4
AB
u t V
thì
cường độ dòng điện qua mạch là
3 2 cos(100 )
12
i t A
. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch có giá trị
A. P=180
2
B. P=180W C. P=360W . D. P=180
3
W.
Câu 14: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, khi mt chùm sáng đơn sắc truyn trong chân không có bước sóng λ thì
năng ng ca mỗi phô n có trong chùm sáng
A. ε =
h
c
B. ε =
c
h
C. ε = h. λ D. ε =
hc
Câu 15: Một dòng điện xoay chiều biểu thức
)100cos(22 ti
(A) . Cường độ dòng điện hiệu dụng
có giá trị là:
A. 2A B.
2
A
C.
2 2
A D. -2A
Câu 16: Chiếu một chùm sáng trắng song song, hẹp coi như một tia sáng vào mặt n của một lăng kính
góc chiết quang nhỏ A = 4
0
, dưới góc tới i = 5
0
. Biết chiết suất của lăng kính với tia tím n
t
= 1,54.
Góc lệch của tia màu tím bằng:
A. 2,16
0
B. 2,7
0
C. 3,05
0
D. 6,16
0
Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều hình sin vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn dây thuần
cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra, kết luận nào sau
đây là SAI?
A. Dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. Điện áp giữa hai bản tụ điện cùng pha với điện áp giữa hai đầu cuộn dây.
C. Điện áp giữa hai đầu điện trở bằng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. Tổng trở của đoạn mạch có giá trị nhỏ nhất.
Câu 18: Một mạch dao động LC gồm cuộn thuần cảm độ tự cảm L
1
H và một t điện điện dung
C=
1
µF. Chu kì dao động của mạch là
A. 2s B. 0,002s C. 0,2s D. 0,02s
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 19: Khi nói về tia
, phát biểu nào sau đây SAI?
A. Tia có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X. B. Tia không phải là sóng điện từ.
C. Tia
không mang điện. D. Tia
có tần số lớn hơn tần số của tia X
Câu 20: Một con lắc xo dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 8cm. Dao động này biên độ
A. 8 cm B. 2 cm C. 4 cm D. 16 cm
Câu 21: Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý của âm là
A. cường độ âm. B. đồ thị âm. C. tần số. D. biên độ âm.
Câu 22: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng độ hụt của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng độ hụt
khối của các hạt sau phản ứng là 0,02u.
Lấy 1u = 931,5 MeV/c
2
.
Phản ứng hạt nhân này
A. thu năng lượng 18,63 MeV. B. thu năng lượng 1,863 MeV.
C. tỏa năng lượng 18,63 MeV. D. tỏa năng lượng 1,863 MeV.
Câu 23: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách
nhau một khoảng bằng bước sóng có dao động.
A. lệch pha
4
B. Cùng pha. C. Ngược pha. D. lệch pha
2
Câu 24: Một điện tích điểm q = 2μC đặt tại A trong chân không. Tính cường độ điện trường tại M cách A
30cm?
A. E = 2.10
3
V/m B. E = 2.10
4
V/m C. E = 20 V/m D. E = 2.10
5
V/m
Câu 25: Sóng điện từ
A. là sóng ngang. B. không mang năng lượng.
C. không truyền được trong chân không. D. là sóng dọc.
Câu 26: Trong hiện tượng quang – phát quang, nếu ánh sáng phát quang ánh sáng màu lục thì ánh sáng
kích thích không thể là ánh sáng nào sau đây?
A. Ánh sáng chàm. B. Ánh sáng cam. C. Ánh sáng tím. D. Ánh sáng lam.
Câu 27: Trên một sợi dây đàn hồi đang sóng dừng. Biết tần số 20 Hz tốc độ truyền sóng là 80 cm/s
Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng
A. 6 cm. B. 2 cm. C. 4 cm. D. 1 cm.
Câu 28: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng
A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.
B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.
C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.
D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.
Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc
và biên độ
A
thì gia tốc cực đại của nó là
A.
2
A
B.
A
C.
2
A
D.
2 2
A

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Vạn Tường - Quảng Ngãi, với 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học môn Vật lý một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Vạn Tường - Quảng Ngãi. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 296
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm