Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 nhóm BeeClass lần 18

BEECLASS.VN
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
KHẢO SÁT NHÓM LÝ BEECLASS LẦN 18
Mã đề: KSL18
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
=
> 0) vào hai đầu tụ điện điện dung C. Dung kháng của tụ điện
bằng
A. Cω. B.
U
C
. C.
1
C
. D. UCω.
Câu 6: Dao động cưỡng bức có tần số
A. nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. B. lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.
C. bằng tần số dao động riêng của hệ. D. bằng tần số của lực cưỡng bức.
Câu 7: Trong thí nghiệm Yâng vgiao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 0,5 mm, khoảng cách
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 2 m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ bước sóng 0,5
μm. Trên màn, khoảng cách từ vân sáng bậc một tới vân tối thứ ba là
A. 1,5 mm. B. 2 mm. C. 3 mm. D. 1 mm.
Câu 8: Khi đặt điện áp
( )
u 220 2 cos 100 t=
V (t tính bằng s) vào hai đầu một cuộn dây thì tần số dao
động của dòng điện chạy qua cuộn dây này là
A. 50π Hz. B. 100π Hz. C. 50 Hz. D. 100 Hz.
Câu 9: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần tụ điện
mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có cảm kháng Z
L
và tụ điện có dung kháng Z
C
. Tổng trở của đoạn mạch là
A.
( )
2
2
LC
R Z Z++
. B.
. C.
( )
2
2
LC
R Z Z−+
. D.
( )
2
2
LC
R Z Z−−
.
Câu 10: Một con lắc xo nằm ngang độ cứng k, vật gắn vào xo khối lượng m đang dao động
điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L tụ điện
có điện dung C đang hoạt động. Biểu thức
k
m
có cùng đơn vị với biểu thức
A.
LC
. B. LC. C.
1
LC
. D.
1
LC
.
Ngày thi: Thứ hai, 11/03/2019 từ 21:30 đến 22:30
Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật nhỏ của con lắc độ lớn tỉ lệ
thuận với
A.Chiều dài lò xo của con lắc. B. Độ lớn li độ của vật.
C. Độ lớn vận tốc của vật. D. Biên độ dao động của con lắc.
Câu 2:Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí.
Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này
A. không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu B. bị đổi màu.
C. bị thay đổi tần số D. không bị tán sắc.
Câu 3: Biết cường độ âm chuẩn 10
-12
W/m
2
. Khi cường độ âm tại một điểm 10
-6
W/m
2
thì mức
cường độ âm tại điểm đó bằng
A. 6 dB. B. 60 dB. C. 120 dB. D. 12 dB.
Câu 4: Nguyên tắc hoạt động của thiết bị nào sau đây không dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ ?
A. động cơ điện. B. pin quang điện. C. máy phát điện. D. máy biến áp.
Câu 5: Đặt điện áp
u U 2 cos
(
t
)
Câu 11: Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ?
A. thu sóng. B. khuếch đại. C. biến điệu. D. tách sóng.
Câu 12. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?
Câu 13. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông
pha với nhau.
B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.
C. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.
D. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
Câu 14. Đầu ra của sạc pin điện thoại ghi 5 V. Giá trị cực đại của hiệu điện thế đầu ra của dụng cụ này
bằng
A. 5
2
V B. 5 V C. 2,5 V D. 2,5
2
V.
Câu 15: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos2πt (cm; s). Tại thời điểm
1
t
3
=
s
chất điểm có vận tốc bằng
A. 2 cm/s. B. 2 cm/s. C.
23
cm/s. D.
23
cm/s.
Câu 16. Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha với tần số f = 40 Hz, vận tốc truyền sóng v
= 60 cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 6,75 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa A và
B là
A. 8. B. 7. C. 10. D. 9.
Câu 17: Một sóng ngang truyền trên trục Ox được mô tả bởi phương trình u = Acos(2πt – 2πx/λ) trong đó
x, u được đo bằng cm và t đo bằng s. Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp 4 lần tốc
độ truyền sóng nếu
A.
A
4
=
B.
2A =
C.
A =
D.
A
2
=
Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R = 10 Ω thì trong mạch
xuất hiện dòng điện xoay chiều. Biết nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 900 kJ. Cường độ dòng điện cực
đại trong mạch là
A. 10A B.
52
A C.
6
A D.
3
A
Câu 19: Trong mạch dao động LC tưởng dao động điện từ tự do, biểu thức dòng điện trong mạch
i 5 cos t=
(mA). Trong thời gian 1 s 500000 lần dòng điện triệt tiêu. Khi cường độ dòng điện trong
mạch bằng 4π (mA) thì điện tích trên tụ điện là
A. 6 nC. B. 3 nC. C. 0,95.10
− 9
C. D. 1,91 nC.
Câu 20: Một y phát điện xoay chiều một pha 8 cặp cực tạo ra dòng điện xoay chiều với tần số 50
Hz. Tốc độ quay của rôto máy phát là
A. 375 vòng/phút. B. 400 vòng/phút. C. 6,25 vòng/phút. D. 40 vòng/phút.
Câu 21. Dao động của chất điểm khối lượng
50mg=
tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng
phương, cùng biên độ 10 cm và cùng tần số góc 10 rad/s. Năng lượng dao động bằng 25 mJ. Độ lệch pha
của hai dao động thành phần bằng
A.
2
3
B.
3
C.
2
D. 0
Câu 22. Một máy biến áp lý tưởng có số vòng cuộn sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện
xoay chiều 220V 50Hz, khi đó điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở 6V. Số vòng dây cuộn thứ
cấp là
A. 80 vòng B. 42 vòng C. 60 vòng D. 30 vòng
A. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ
tới tím.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C. Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu
sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng.
D. Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.
Câu 23. Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì T, giữa hai điểm biên M và N. Chọn chiều dương từ M
đến N, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O, mốc thời gian
0t =
lúc vật đi qua trung điểm I của đoạn MO
theo chiều dương. Gọi a v lần lượt gia tốc tức thời vận tốc tức thời của vật. Tích a.v bằng không
lần thứ ba vào thời điểm
A.
11
12
T
B.
12
T
C.
3
T
D.
7
12
T
Câu 24: Trong thí nghiệm giao thoa Yâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc λ
1
λ
2
= 0,5
µm. Xác định λ
1
để vân sáng bậc 3 của λ
2
trùng với một vân tối của λ
1
. Biết
2
0,58 m 0,76 m.
A. 0,6 µm. B. 8/15 µm. C. 7/15 µm. D. 0,65 µm.
Câu 25: Khi từ thông qua một khung y dẫn biểu thức Φ = Φ
0
cos(ωt + π/6) thì trong khung dây xuất
hiện một suất điện động cảm ứng biểu thức e = E
0
cos(ωt + φ). Biết Φ
0
, E
0
ω các hằng số dương.
Giá trị của φ là
A.‒π/6 rad B. π/6 rad C.‒π/3 rad D.2π/3 rad
Câu 26: Một học sinh làm thí nghiệm Y‒âng về giao thoa ánh sáng để đo bước sóng ánh sáng. Khoảng
cách hai khe sáng 1,00± 0,05 (mm). Khoảng ch từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được 2,00
± 0,01 (m), khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp đo được là 10,80 ±0,14 (mm). Bước sóng bằng
A.0,54 ± 0,03 (μm) B. 0,54 ± 0,04 (μm) C.0,60 ± 0,03 (μm) D.0.60 ± 0,04 (μm)
Câu 27:Một con lắc xo gồm xo vật nặng khối lượng
m = 200 g dao động điều hoả. Chọn gốc toạ độ O tại vị trí
nbằng. Sự phụ thuộc của thế năng của con lắc theo thời gian
đượccho như trên đồ thị. Lấy π
2
= 10. Biên độ dao động của con
lắc bằng
A.10 cm
B.6 cm
C.4 cm
D.5 cm
Câu 28: Một nguồn âm coi là nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Môi trường không
hấp thụ âm.Mức cường độ âm tại M lúc đầu là 50 dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 30% thì mức
cường độ âm tại M bằng
A. 51,14 dB B. 50,11 dB C. 61,31 dB D. 50,52 dB
Câu 29: Một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm gắn với vật nặng khối lượng 200 g dao
động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s
2
. Khi lò xo có chiều dài 18 cm thì vận tốc của vật
nặng bằng không và lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2 N. Năng lượng dao động của vật là
A. 0,08 J B. 0,1 J C. 0,02 J D. 0,04 J
Câu 30:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, ánh sáng dùng trong thí nghiệm ánh sáng trắng có bước
sóng từ 400 nm đến 750 nm. Bề rộng quang phổ bậc 1 lúc đầu đo được là 0,7 mm. Khi dịch chuyn màn
theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một khoảng 40 cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 đo
được là 0,84 mm. Khoảng cách giữa hai khe là
A.1,5 mm B.2 mm C.1 mm D.1,2 mm
Câu 31. Mach điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L
0
, đoạn mạch X và tụ điện có điện dung C
0
mắc
nối tiếp theo thứ tự trên. Điện áp hai đầu (L
0
, X) hai đầu (X, C
0
) lần lượt
( )
1
u 100cos t=
V
( )
2
u 200cos t /3=
V. Biết
2
00
L C 1=
. Điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch X là
A.
50 2V.
B.
100 2 V.
C.
25 14V.
D.
25 6V.
Câu 32. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây độ tự cảm 275µH tụ điện điện dung
4200pF. Nếu mạch điện trở thuần 0,5 Ω để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa
hai bản tụ điện là 6V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng.
A. 2,15mW. B. 137 µW. C. 513 µW. D. 137 mW.
Câu 33. Con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi gia tốc trọng trường
2
10 /g m s=
trong một điện
trường đều phương nằm ngang. Khi vật nhỏ của con lắc chưa mang điện tích thì chu dao động T.
Khi vật nhỏ điện tích
6
1,6.10qC
=
thì chu dao động bằng
0,95T
. Biết khối lượng của vật nhỏ
bằng 0,1kg. Độ lớn của cường độ điện trường
A.
5
5.10
V/m B.
5
6.10
V/m C.
5
7.10
V/m D.
5
3.10
V/m

Đề thi thử năm 2019 môn Vật lý

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 nhóm BeeClass lần 18. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 nhóm BeeClass lần 18. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 326
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm