Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nam Đàn 1 - Nghệ An lần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
Trường THPT Nam Đàn 1
(Đề thi 04 trang)
THI THỬ QUỐC GIA LẦN 3: MÔN VẬT
NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian : 50 phút(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :...................................................................SBD: ...................
Câu 1. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.
A. chỉ được đo bằng ampe kế nhiệt. B. bằng giá trị trung bình chia cho 2.
C. bằng giá trị cực đại chia cho 2. D. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.
Câu 2. Để tăng gấp đôi tần số của âm do một dây đàn phát ra, ta phải.
A. tăng lực căng dây gấp 2 lần . B. giảm lực căng dây đi 4 lần.
C. tăng lực căng dây gấp 4 lần. D. giảm lực căng dây đi 2 lần.
Câu 3. Một thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng. Biết khoảng cách hai khe a = 2,5mm,
khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe D = 1m. Chiếu bằng áng ng đơn sắc thì thấy vân tối thứ 3
cách vân sáng trung tâm một khoảng là 0,58mm. Tính bước sóng ánh sáng.
A. 0,58
m
.
B. 0,725
m
.
C. 0,64
m
.
D. 0,48
m
.
Câu 4. Biết vạch thứ hai của dãy Lai-man trong quang phổ của nguyên tử hidrô bước sóng
102,6nm và năng lượng tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản là 13,6eV. Hằng
số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s ; c = 3.10
8
m/s; 1eV = 1,6.10
-19
J. Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pa-sen là.
A. 1083,2nm. B. 1,2818
m
C. 752,3nm. D. 0,8321
m
.
Câu 5. Một quả cầu nhôm rỗng được nhiễm điện thì điện tích của quả cầu.
A. phân bố cả ở mặt trong và mặt ngoài của quả cầu. B. chỉ phân bố ở mặt ngoài của quả cầu.
C. phân bố ở mặt trong nếu quả cầu nhiễm điện dương, ở mặt ngoài nếu quả cầu nhiễm điện âm.
D. chỉ phân bố ở mặt trong của quả cầu.
Câu 6. Cho một hạt nhân khối lượng A đang đứng yên thì phân thành hai hạt nhân khối lượng B
và D. Cho tốc độ ánh sáng là c. Động năng của hạt D là.
A.
D
cDBAB
2
)(
.
B.
DB
cDBAB
2
)(
. C.
DB
cDBAD
2
)(
.
D.
BA
cADBB
2
)(
.
Câu 7. Hạt tải điện trong bán dẫn là.
A. ion dương và electron tự do. B. electron tự do, ion dương và ion âm.
C. electron và lỗ trống. D. electron tự do.
Câu 8. Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do.
A. Số lượng các họa âm khác nhau. B. Có tần số khác nhau.
C. Số lượng và cường độ các họa âm khác nhau. D. Độ cao và độ to khác nhau.
Câu 9. Để ghi lại hoạt động của một số loài thú ăn đêm trong đêm tối người ta dùng các camera rất đặc
biệt. Trong các camera này có sử dụng tính chất.
A. Đâm xuyên của tia tử ngoại. B. c dụng đâm xuyên và m đen phim ảnh của tia X.
C. Tác dụng lên phim hồng ngoại của tia hồng ngoại. D. Làm phát quang của tia tử ngoại.
Câu 10. Khi chiếu một tia sáng đơn sắc từ nước ra không khí thì.
A. Năng lượng của phôtôn ánh sáng đó giảm. B. Năng lượng của phôtôn ánh sáng đó không thay đổi.
C. Tần số của ánh sáng đó tăng. D. Tần số của ánh sáng đó giảm.
Câu 11. Rọi vào catôt của một tế bào quang điện một bức xạ có bước sóng
1
thì dòng quang điện bắt
đầu triệt tiêu khi đặt một hiệu điện thế hãm U
h
. Khi dùng bức xạ có bước sóng
12
25,1
thì hiệu
điện thế hãm giảm 0,4V. Năng lượng của photon có bước sóng
1
là.
A. 2eV. B. 5eV. C. 3eV. D. 4eV.
Câu 12. Sắp xếp nào sau đây đúng về sự tăng dần quãng đường đi được của các tia phóng xạ trong
không khí ?
A. β, γ, α. B. α, β, γ. C. γ, β, α. D. α, γ, β.
Câu 13. Một vật dao động điều hòa có li độ x, biên độ A, vận tốc v, gia tốc a, tần số góc
. Đặt:
=
2
A
2
, =
2
x
2
,
thì ta có mối quan hệ.
đề 101
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.  =  + 1. B.  =  + . C.  =  + 1. D.  =  + .
Câu 14. Một chiếc pin điện thoại có ghi (3,6 V- 900 mAh). Điện thoại sau khi sạc đầy, pin có thể dùng
để nghe gọi liên tục trong 4,5 h. Bỏ qua mọi hao phí. Công suất tiêu thụ điện trung bình của chiếc điện
thoại trong quá trình đó là.
A. 0,36 W. B. 3,60 W. C. 7,20 W. D. 0,72 W.
Câu 15. Khi nói về sóng âm, điều nào sau đây là sai.
A. Có thể chuyển dao động âm thành dao động điện và dùng dao động kí để khảo sát dao động âm.
B. Về bản chất vật lí thì sóng âm, sóng siêu âm và sóng hạ âm đều là sóng cơ.
C. Độ to của âm tỉ lệ thuận với cường độ âm.
D. Trong chất rắn, sóng âm có thể là sóng ngang hay sóng dọc.
Câu 16. Một đoạn mạch chỉ có cuộn cảm có hệ số tự cảm
1
L H
π
mắc vào mạng điện và có phương
trình dòng điện:
π
i 2cos(100πt ) (A).
6
Hãy viết phương trình hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện .
A.
L
u 200cos(100πt ) V.
3
B.
L
π
u 200 2cos(100πt ) V.
6
C.
L
π
u 200cos(100πt ) V.
6
D.
L
u 200 2cos(100πt ) V.
3
Câu 17. Cho đoạn mạch điện AB gồm một cuộn cảm điện trở hoạt động r mắc nối tiếp với một hộp
kín X chứa hai trong ba phần tử: điện trở hoạt động R, cuộn cảm thuần L tụ điện C. Đặt vào hai đầu
AB một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 130V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm
hai đầu hộp X lần lượt là 78V và 104V. Hộp X phải chứa.
A. C và R. B. C và L với cảm kháng lớn hơn dung kháng.
C. L và C với dung kháng lớn hơn cảm kháng. D. R và L.
Câu 18. Một nguồn phát âm đẳng hướng, có công suất P = 1,256 W. Coi môi trường không hấp thụ âm
và biết ngưỡng nghe
212
0
10 mWI
. Mức cường độ âm tại điểm cách nguồn 100m là.
A. 70dB. B. 90dB. C. 60dB. D. 80dB.
Câu 19. Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi.
A. Li độ cực đại. B. Li độ bằng không.
C. Gia tốc có độ lớn cực đại. D. Li độ cực tiểu.
Câu 20. Khối lượng của vật treo dưới con lắc lò xo giảm 36% thì chu kỳ dao động riêng.
A. Tăng 64%. B. Giảm 36%. C. Giảm 20%. D. Giảm 25%.
Câu 21. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt vào giữa hai đầu tụ điện một điện áp
xoay chiều có biểu thức:u =
0
U cos( t
φ) V.Cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch được cho bởi
công thức nào dưới đây.
A.
0
U
I
ωC
. B.
0
U ωC
I
2
C.
0
U
I
2ωC
D.
0
I U ωC
.
Câu 22. Biết A B 2 nguồn sóng nước giống nhau ch nhau 11cm. Tại điểm M cách các nguồn
A,B các đoạn tương ứng d
1
= 18cm d
2
= 24cm biên độ dao động cực đại. Giữa M đường
trung trực của AB có 2 đường cực đại. Hỏi đường cực đại gần nguồn A nhất sẽ cách A bao nhiêu cm.
A. 0,5cm. B. 2 cm. C. 1 cm. D. 1,5 cm.
Câu 23. Phản ứng phân hạch được thực hiện trong phản ứng hạt nhân. Để đảm bảo hệ số nhân
nơtron k = 1 người ta dùng các thanh điều khiển. Những thanh điều khiển đó chứa.
A. Urani và Plutoni. B. Bo và Cadimi. C. kim loại nặng. D. nước nặng.
Câu 24. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai .
A. Đường cảm ứng từ của từ trường xoáy là các đg cong kín bao quanh các đường sức điện trường.
B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy.
C. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích
không đổi, đứng yên gây ra.
D. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 25. Một vật dao động điều hòa quỹ đạo thẳng, M một điểm trên quỹ đạo. Khoảng thời gian
vật chuyển động từ M đến điểm gần nhất đổi chiều chuyển động Δt. Khoảng thời gian ngắn nhất vật
chuyển động từ M đến điểm hợp lực tác dụng vào vật đổi chiều là Δt’ = Δt/2. Khi vật đi qua M thì.
A. tốc độ bằng ½ giá trị cực đại. B. tốc độ cực đại.
C. độ lớn gia tốc bằng ½ giá trị cực đại. D. gia tốc có độ lớn cực đại.
Câu 26. Một vòng y tròn bán kính r = 10 cm, điện trở R = 0,2 Ω đặt trong từ trường đều sao cho
mặt phẳng vòng dây nghiêng góc 30
0
so với đường sức từ, cảm ứng từ của từ trường có độ lớn B = 0,02
T. Trong khoảng thời gian 0,01 s, từ trường giảm đều xuống đến 0 thì độ lớn cường độ dòng điện cảm
ứng suất hiện trong vòng dây là.
A. 0,157 A. B. 1,57 A. C. 0,0157 A. D. 15,7 A.
Câu 27. Gọi f
1
, f
2
, f
3
lần lượt tần số dòng điện xc ba pha, tần số của từ trường tạo ra tần số m
quay rôto trong động cơ không đồng bộ ba pha. Kết luận o sau đây đúng khi nói về mối quan hệ giữa
các tần số.
A. f
1
= f
2
< f
3
. B. f
1
= f
2
= f
3
. C. f
1
> f
2
= f
3
. D. f
1
= f
2
> f
3
.
Câu 28. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật nhỏ A có khối lượng
M = 200g đang đứng yên trạng thái xo không biến dạng. Dùng vật nhỏ B khối lượng m = 50g
bắn vào A dọc theo trục lò xo với tốc độ v = 4m/s; coi va chạm giữa hai vật là va chạm mềm. Biết hệ số
ma sát giữa các vật mặt phẳng ngang = 0,01. Lấy g = 10m/s
2
. Tốc độ của hệ vật lúc gia tốc đổi
chiều lần thứ 3 kể từ thời điểm va chạm gần giá trị nào nhất sau đây.
A. 75,7cm/s. B. 57,7cm/s. C. 77,5cm/s. D. 55,7cm/s.
Câu 29. Đặt điện áp xoay chiều u = U
0
cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện
trở thuần
R 50 3
cuộn dây thuần cảm độ tự cảm
1,5
L H
π
tụ điện điện dung
4
10
C F
π
.
Tại thời điểm t
1
điện áp tức thời hai đầu mạch RL có giá trị 150 V, đến thời điểm t
1
+1/75 s
điện áp hai đầu tụ cũng có giá trị 150 V. Giá trị của U
0
là.
A.
100 2V
. B.
. C.
150 2V
. D. 220 V.
Câu 30. Một đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Đặt hiệu điện thế
))(
6
100sin(2120 Vtu
vào hai đầu mạch thì cường độ dòng điện:
))(
12
100sin(2 Ati
. Giá
trị của R, L tương ứng là.
A.
H
5
6
,30
.
B.
H
5
3
,60
.
C.
H
5
23
,230
.
D.
H
5
26
,260
.
Câu 31. Trong quá trình truyền sóng điện từ, thành phần điện trường biên độ E
0
thành phần từ
trường biên độ B
0
. một điểm bất trên phương truyền sóng, tại thời điểm t thành phần điện
trường đang có giá trị bằng – E
0
/2 thì thành phần từ trường có giá trị.
A. – B
0
/2. B. – B
0
3 / 2
. C. B
0
3 / 2
. D. B
0
/2.
Câu 32. Trong t nghiệm giao thoa Iâng trong không khí, khoảng cách hai khe a = 0,5mm. Khoảng
cách hai khe tới màn D, được chiếu bức xạ đơn sắc bước sóng . Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào
trong nước có chiết suất
34n
. Để khoảng vân vẫn như trong không khí thì khoảng cách hai khe là.
A. 0,667mm. B. 0,35mm. C. 0,375mm. D. 0,45mm.
Câu 33. Cho hai nguồn sóng kết hợp cùng biên độ, ngược pha đặt tại hai điểm S
1
S
2
trên mặt nước,
S
1
S
2
=13cm, S
1
y nửa đường thẳng nằm trên mặt nước, ban đầu S
1
y trùng vớiS
1
S
2
. Điểm C luôn nằm
trên S
1
y và S
1
C=5cm. Cho S
1
y quay quanh S
1
đến vị trí sao cho S
1
C trung nh nhân giữa hình chiếu
của chính lên S
1
S
2
vàS
1
S
2
. Lúc này C nằm trên vân cực đại giao thoa thứ 4 tính từ trung trực của
S
1
S
2
. Số điểm mà phân tử vật chất tại đó dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn S
1
S
2
là.
A. 15. B. 19. C. 17.
Câu 34. Trên mặt phẳng ngang nhẵn có một điểm sáng S chuyển động tròn
đều trên đường tròn tâm O bán kính 5 cm với tốc độ góc 10π rad/s. Cũng
trên mặt phẳng đó, một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nam Đàn 1 - Nghệ An lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nam Đàn 1 - Nghệ An lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 252
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm