Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Tiên Du Số 1 Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Tiên Du Số 1 Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Tiên Du Số 1 Bắc Ninh được VnDoc tổng hợp biên soạn hướng dẫn chi tiết đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Có thể thấy năm nay các trường đã ra đề thi thử sớm hơn mọi năm, hy vọng giúp các bạn học sinh ôn luyện cũng như củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì THPT Quốc gia tốt nhất.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1
-------------------
Đề gồm 06 trang


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1

NĂM HỌC: 2020-2021
MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 201

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................

Câu 1: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 16 gam Fe2O3 nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 11,2 gam.

B. 5,6 gam.

C. 16,8 gam.

D. 8,4 gam.

Câu 2: Canxi cacbonat được dùng sản xuất vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức của canxi cacbonat là

A. CaCl2.

B. Ca(OH)2.

C. CaCO3.

D. CaO.

Câu 3: Sắt có số oxi hoá +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeO.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe2(SO4)3.

D. FeCl2.

Câu 4: Thủy phân este CH3CH2COOCH3 thu được ancol có công thức là

A. C3H7OH.

B. C2H5OH.

C. CH3OH.

D. C3H5OH.

Câu 5: Thí nghiệm nào sau đây không xảy phản ứng hóa học?

A. Đốt cháy Cu trong bình chứa Cl2 dư.

B. Cho K2SO4 vào dung dịch NaNO3.

C. Cho Al vào dung dịch HCl đặc nguội.

D. Cho Na3PO4 vào dung dịch AgNO3.

Câu 6: Cho 4,5 gam anđehit X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 64,8 gam Ag. Chất X là

A. anđehit axetic.

B. anđehit acrylic.

C. anđehit oxalic.

D. anđehit fomic.

Câu 7: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là

A. 10,35.

B. 20,70.

C. 27,60.

D. 36,80.

Câu 8: Oxit nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH loãng?

A. SO2.

B. Al2O3.

C. ZnO.

D. SiO2.

Câu 9: Công thức của anđehit acrylic là

A. CH3CHO.

B. HCHO.

C. CH2=CHCHO.

D. C6H5CHO.

Câu 10: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch KHCO3 sinh ra khí CO2?

A. axit axetic.

B. ancol etylic.

C. phenol (C6H5OH).

D. anđehit axetic.

Câu 11: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H2?

A. Mg.

B. BaO.

C. Na2S.

D. Mg(OH)2.

Câu 12: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 29,55.

B. 19,70.

C. 9,85.

D. 39,40.

Câu 13: Cho các chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C6H5OH, H2O. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. CH3COOH.

B. H2O.

C. C2H5OH.

D. C6H5OH.

Câu 14: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là

A. 11.

B. 6.

C. 12.

D. 10.

Câu 15: Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp?

A. Benzen.

B. Etylen glicol.

C. Axit axetic.

D. Etilen.

Câu 16: Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với nước dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là

A. Ca.

B. Ba.

C. Na.

D. K.

Câu 17: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ca(HCO3)2 sinh ra kết tủa?

A. KOH.

B. HCl.

C. KNO3.

D. NaCl.

Câu 18: Phản ứng nào sau đây là phản ứng cộng?
A. C2H6 + Cl2 \overset{as, 1:1}{\rightarrow}

B. CH2=CH2 + HCl→

C. CH3OH + CH3COOH \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}

D. C6H5OH + NaOH →

Câu 19: Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng?

A. Na3PO4.

B. Na2CO3.

C. CuSO4.

D. (NH4)2CO3.

Câu 20: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,25 mol NaOH. Dung dịch thu được chứa các chất là

A. Na3PO4, Na2HPO4

B. H3PO4, NaH2PO4

C. Na3PO4, NaOH

D. Na2HPO4, NaH2PO4

Câu 21: Thủy phân triolein trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

A. C17H33COONa.

B. CH3COONa.

C. C17H35COONa.

D. C15H31COONa.

Câu 22: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. K2CO3 và HNO3.

B. NaOH và MgSO4.

C. NaCl và KNO3.

D. HCl và KOH.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Urê là loại phân đạm có tỉ lệ phần trăm nitơ thấp nhất.

B. Kim loại Al không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.

C. Axit photphoric là axit trung bình và ba nấc.

D. Ở nhiệt độ thường, H2 khử MgO thu được Mg.

Câu 24: Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3 và FeCl2 thu được kết tủa X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch chứa muối?

A. Fe(NO3)3 và Al(NO3)3.

B. Fe(NO3)3 và KNO3.

C. Fe(NO3)2 và Al(NO3)3.

D. Fe(NO3)3.

Câu 25: Este Z đơn chức, mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là

A. C2H3COOH và CH3OH.

B. CH3COOH và C3H5OH.

C. HCOOH và C3H7OH.

D. HCOOH và C3H5OH.

Câu 26: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO, Fe2O3 bằng dung dịch HCl thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được (m+ 8,1) gam kết tủa. Biết trong X, nguyên tố oxi chiếm 25,714% về khối lượng. Giá trị của m là

A. 31,5.

B. 12,0.

C. 28,0.

D. 29,6.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 12,32 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Giá trị của m là

A. 12,8 gam.

B. 12,2 gam.

C. 13,3 gam.

D. 10,1 gam.

Câu 28: Este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là
A. HCOO-CH=CH-CH3.

B. CH2=CH-COO-CH3.

C. CH3-COO-CH=CH2.

D. HCOO-CH2-CH=CH2.

Câu 29: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T với một số thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử  Thuốc thử Hiện tượng
X Dung dịch I2 Có màu xanh tím
Y Dung dịch Br2 Kết tủa trắng
Z Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Tạo dung dịch xanh lam
T Quỳ tím Quỳ tím chuyển đỏ

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. tinh bột, phenol, axit axetic, glucozơ.

B. tinh bột, phenol, glucozơ, axit axetic.

C. phenol, tinh bột, glucozơ, axit axetic.

D. tinh bột, glucozơ, axit axetic, phenol.

Câu 30: Cho hỗn hợp gồm 7,2 gam Mg và 10,2 gam Al2O3 tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,448 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Khối lượng muối tan trong Y là

A. 88 gam.

B. 91 gam.

C. 48,4 gam.

D. 87 gam.

Câu 31: Cho các phát biểu sau:

(a). Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái lỏng.

(b). Fructozơ là monosaccarit duy nhất có trong mật ong.

(c). Thành phần dầu mỡ bôi trơn xe máy có thành phần chính là chất béo.

(d). Thành phần chính của giấy chính là xenlulozơ.

(e). Amilozơ và amilopectin đều cấu trúc mạch phân nhánh.

(f). Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Câu 32: Hỗn hợp X gồm hai este có cũng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 34 gam X cần tối đa 19,6 gam KOH trong dung dịch, thu được hỗn hợp X gồm ba chất hữu cơ. Khối lượng của muối có phân tử khối lớn trong X là

A. 21,0 gam.

B. 16,2 gam.

C. 14,6 gam.

D. 35,6 gam.

Câu 33: Cho dãy các chất: metan, vinyl acrylat, buta-1,3-đien, benzen, trilinolein, anđehit axetic, fructozơ. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 5.

B. 3.

C. 6.

D. 4.

Câu 34: Polisaccarit X là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không mùi vị. X có nhiều trong bông nõn, gỗ, đay, gai... Thủy phân X thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Y không trong nước lạnh.

B. X có cấu trúc mạch phân nhánh.

C. Phân tử khối của X là 162.

D. Y tham gia phản ứng AgNO3 trong NH3 tạo ra amonigluconat.

Câu 35: Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 14,5. Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,20.

B. 0,24.

C. 0,15.

D. 0,10.

Câu 36: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dung 72,128 lit O2 (đktc) thu được 38,16 gam H2O và V lít (đktc) CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,02.

B. 0,06.

C. 0,08.

D. 0,05.

Câu 37: Hòa tan hết 19,12 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe(NO3)2 và Al vào dung dịch Y chứa KNO3 và 0,8 mol HCl, thu được dung dịch Z và 4,48 lít khí T gồm CO2, H2 và NO (có tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 4 : 11). Dung dịch Z phản ứng được tối đa với 0,94 mol NaOH. Nếu cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 0,448 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam hỗn hợp kết tủa. Cho các kết luận liên quan đến bài toán gồm:

(a) Khi Z tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí thoát ra.

(b) Số mol khí H2 trong T là 0,04 mol.

(c) Khối lượng Al trong X là 4,23 gam.

(d) Thành phần phần trăm về khối lượng của Ag trong m gam kết tủa là 2,47%.

Số kết luận đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 38: Thí nghiệm xác định định tính nguyên tố cacbon và hiđro trong phân tử glucozơ được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Trộn đều khoảng 0,2 gam glucozơ với 1 đến 2 gam đồng (II) oxit, sau đó cho hỗn hợp ống nghiệm khô (ống số 1) rồi thêm tiếp khoảng 1 gam đồng (II) oxit để phủ kín hỗn hợp. Nhồi một nhúm bông có rắc bột CuSO4 khan vào phần trên của ống số 1 rồi nút bằng nút cao su có ống dẫn khí.

Bước 2: Lắp ống số 1 lên giá thí nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vào dung dịch Ca(OH)2 đựng trong ống nghiệm (ống số 2).

Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ, sau đó đun tập trung vào phần có hỗn hợp phản ứng).

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, màu trắng của CuSO4 khan chuyển thành màu xanh của CuSO4.5H2O.

(b) Thí nghiệm trên, trong ống số 2 có xuất hiện kết tủa vàng.

(c) Ở bước 2, lắp ống số 1 sao cho miệng ống hướng xuống dưới.

(d) Thí nghiệm trên còn được dùng để xác định định tính nguyên tố oxi trong phân tử glucozơ.

(e) Kết thúc thí nghiệm: tắt đèn cồn, để ống số 1 nguội hẳn rồi mới đưa ống dẫn khí ra khỏi dung dịch trong ống số 2.

Số phát biểu sai là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 39: Este X hai chức mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức, mạch hở, tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và a gam hỗn hợp ba muối. Phần trăm khối lượng của muối không no trong a gam là

A. 50,84%.

B. 61,34%.

C. 63,28%

D. 53,28%.

Câu 40: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4.

(b) Cho K vào dung dịch CuSO4 dư.

(c) Cho dung dịch NH4NO3 vào dung dịch Ba(OH)2.

(d) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dich C6H5ONa.

(e) Cho dung dịch CO2 tới dư vào dung dịch gồm NaOH và Ca(OH)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả chất rắn và khí là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

----------- HẾT ----------

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl =35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Tiên Du Số 1

1A 2C 3C 4C 5B 6D 7B 8D 9C 10A
11A 12B 13D 14C 15D 16A 17A 18B 19D 20D
21A 22C 23C 24D 25A 26C 27B 28A 29B 30B
31A 32D 33D 34D 35D 36C 37A 38B 39B 40A

..................

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Tiên Du Số 1 cùng  phần đáp án và một phần đáp án được gửi bạn đọc tham khảo. Đề thi lần 1 của trường Chuyên An Giang được thầy cô VnDoc đánh giá là mức độ khá khó, vẫn đảm bảo nội dung câu hỏi, các dạng bài tập ôn thi THPT quốc gia.

Nhìn chung, Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Tiên Du Số 1 đề được 8 điểm đòi hỏi các bạn học sinh phải thật chắc kiến thức vận dụng tốt. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Môn Hóa học khối A

Xem thêm