Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Toán lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Trang 1/6 - Mã đề: 160
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA
KÌ THI KSCL CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
.............. ...... .
... NĂM HỌC 2021 - 2022
..... ..ĐỀ CHÍNH THỨC...................................... ...... Môn thi: TOÁN .
. ....(Đề thi có 06 trang)................... ............ Ngày thi: 11/06/2022
(Thời gian làm bài 90
phút, không kể thời gian giao đề)
.....................
Họ và tên thí sinh ……………………………... Số báo danh……………………………………
Mã đề: 160
Câu 1. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên
?
A.
3
2
y x x
.
B.
1
2 1
x
y
x
.
C.
4 2
2
y x x
.
D.
3
2
y x x
.
Câu 2.
Trong không gian
Oxyz
, cho hai vectơ
(2; 1;3)
u
(1; 1;1)
v
. Tọa độ của vectơ
u v
A.
(3; 2;4)
.
B.
(3; 2;3)
.
C.
(1; 0;2)
.
D.
(2; 2; 4)
.
Câu 3.
Đạo hàm của hàm số
2
2
x x
y
A.
2
'
(2 1)2 ln 2
x x
y x
.
B.
2
'
(2 1)2
y x
.
C.
'
(2 1)ln 2
y x
.
D.
2
'
2 ln 2
x x
y
.
Câu 4.
Cho khối lăng trụ có diện tích đáy
8
B
và chiều cao
6
h
. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A.
16
.
B.
48
.
C.
288
.
D.
144
.
Câu 5.
Điểm nào sau đây thuộc đồ thị
3 2
2 3 1
y x x x
?
A.
Điểm
(2;5)
Q
.
B.
Điểm
( 1;3)
N
.
C.
Điểm
(0;3)
P
.
D.
Điểm
(1;3)
M
.
Câu 6.
Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng
2
: 1 2
3
x t
d y t
z t
 
đi qua điểm nào dưới đây?
A.
Điểm
( 1;7;4)
Q
.
B.
Điểm
(1; 3;2)
N
.
C.
Điểm
(1;3;4)
M
.
D.
Điểm
(0;5;1)
P
.
Câu 7.
Cho hình nón có bán kính đáy
r
và độ dài đường sinh
l
. Diện tích xung quanh
xq
S
của hình nón đã
cho được tính theo công thức nào dưới đây?
A.
1
3
xq
S rl
.
B.
xq
S rl
.
C.
2
xq
S rl
.
D.
3
xq
S rl
.
Câu 8.
Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
( )
Q
đi qua điểm
(2; 1;0)
M
và có vectơ pháp tuyến
(1;3; 2)
n
. Phương trình của
( )
Q
A.
3 2 3 0
x y z
 
.
B.
3 2 1 0
x y z
.
C.
2 1 0
x y
.
D.
2 3 2 1 0
x y z
.
Câu 9.
Mệnh đề nào sau đây sai
A.
1
ln
dx x C
x
.
B.
x x
e dx e C
.
C.
sin cos
xdx x C
. D.
2
1
2
x
xdx C
.
Câu 10.
Trong không gian
Oxyz
, mặt cầu
( )
S
:
2 2 2
( 2) ( 2) ( 1) 16
x y z
tâm
I
có tọa độ là
A.
(2; 2; 4)
. B.
(2; 2; 1)
. C.
( 2;2;1)
. D.
(2; 2;1)
.
Câu 11. Cho hàm số
( )
y f x
liên tục trên
và có bảng xét dấu đạo hàm như hình v.
Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
1
.
B.
3
.
C.
4
.
D.
2
.
Trang 2/6 - Mã đề: 160
Câu 12.
Với mọi số thực
a
dương,
3
3 log
3
a
bằng
A.
3
9(log 1)
a
.
B.
3
(log 1)
a
.
C.
3
3(log 1)
a
.
D.
3
log
a
.
Câu 13.
Cho số nguyên
1
n
và số nguyên
k
thỏa mãn
0 .
k n
 
Công thức nào sau đây đúng?
A.
!
( )!
k
n
n
C
n k
.
B.
!
!( )!
k
n
n
C
k n k
.
C.
!
!( )!
k
n
k
C
n n k
.
D.
!
!( )!
k
n
k
C
n n k
.
Câu 14.
Nếu
1
0
( ) 3
f x dx
1
0
( ) 2
g x dx
thì
1
0
( ) 2 ( )
f x g x dx
bằng
A.
5
.
B.
1
.
C.
6
.
D.
1
.
Câu 15.
Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ
A.
2 1
1
x
y
x
.
B.
3
3 1
y x x
.
C.
4 2
1
y x x
.
D.
2 1
1
x
y
x
.
Câu 16.
Trên măt phẳng tọa độ, cho điểm
( 2;5)
M
là điểm biểu diễn của số phức
z
. Phần ảo của
z
bằng
A.
5
.
B.
2
.
C.
5
.
D.
2
.
Câu 17.
Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
(1; 3;4)
A
và mặt phẳng
( ) : 2 1 0
P x y z
. Đường thẳng
đi qua
A
và vuông góc với mặt phẳng
( )
P
có phương trình
A.
1 3 4
1 2 1
x y z
.
B.
1 3 4
1 2 1
x y z
.
C.
1 3 4
1 2 1
x y z
.
D.
1 2 1
1 3 4
x y z
.
Câu 18.
Mô đun của số phức
2 5
z i
bằng
A.
21
.
B.
10
.
C.
29
.
D.
29
.
Câu 19.
Cho cấp số nhân
( )
n
u
2
4
u
,
3
8
u
. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng
A.
2
.
B.
4
.
C.
1
2
.
D.
2
.
Câu 20.
Thể tích
V
khối trụ có bán kính đáy
r
và chiều cao
h
được tính theo công thức nào dưới đây ?
A.
2
4
3
V r h
.
B.
2
V r h
.
C.
2
2
3
V r h
.
D.
2
1
3
V r h
.
Câu 21.
Tập xác định của hàm s
5
(3 )
y x
A.
\ 3
.
B.
.
C.
\ 3
.
D.
;3

.
Câu 22.
Nghiệm của phương trình
3
log ( 1) 2
x
A.
8
.
B.
2
.
C.
7
.
D.
5
.
Câu 23.
Cho khối chóp có diện tích đáy
B
và chiều cao
h
. Thể tích
V
của khối chóp đã cho được tính theo
công thức nào dưới đây?
A.
1
3
V Bh
.
B.
4
3
V Bh
.
C.
2
3
V Bh
.
D.
V Bh
.
Câu 24.
Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2 1
3
x
y
x
là đường thẳng có phương trình
A.
3
y
.
B.
3
y
.
C.
2
y
.
D.
2
y
.
Trang 3/6 - Mã đề: 160
Câu 25.
Họ nguyên hàm của hàm s
( ) sin 2
f x x
A.
( ) cos2
f x dx x C
. B.
1
( ) cos2
2
f x dx x C
.
C.
( ) 2 cos 2
f x dx x C
.
D.
1
( ) cos 2
2
f x dx x C
.
Câu 26. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
(3;2;1)
M
và đường thẳng
1
:
2 3 1
x y z
d
. Mặt phẳng đi
qua
M
vuông góc với
d
có phương trình là
A.
2 3 11 0
x y z
.
B.
2 3 11 0
x y z
.
C.
2 3 11 0
x y
.
D.
2 3 11 0
x y z
.
Câu 27.
Cho hàm số
( )
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A.
( 2; 3)
.
B.
( 1; )

.
C.
( ; 3)

.
D.
( 1;3)
.
Câu 28. Nếu
2
1
( ) 5
f x dx
thì
2
1
4 ( )
f x dx
bằng
A.
14.
B.
20
.
C.
9
.
D.
7
.
Câu 29.
Tập nghiệm của bất phương trình
2
log ( 1) 3
x
A.
(7; )

.
B.
(5; )

.
C.
( 5; )
.
D.
( ; 7)

.
Câu 30.
Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy là hình vuông cạnh
3
a
,
( )
SA ABCD
2
SA a
. Tính
góc giữa
SC
( )
ABCD
.
A.
0
60
. B.
0
90
. C.
0
30
. D.
0
45
.
Câu 31.
Cho số phức
( , )
z x yi x y
thỏa mãn
(1 2 ) 3 4
i z z i
 
. Tính
4
S x y
.
A.
4
. B.
3
C.
4
. D.
12
.
Câu 32.
Cho hàm số
4 2
y ax bx c
( , , )
a b c
có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A.
2
.
B.
0
.
C.
1
.
D.
1
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Toán lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Toán lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Đây là tài liệu tham khảo giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu để ôn tập cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Toán lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Nội dung kiến thức nằm trong chương trình học lớp 12. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Toán lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 189
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Ba Lắp
  Ba Lắp

  Cảm ơn bạn nhiều nha

  Thích Phản hồi 15:58 20/06
 • ๖ۣۜSིT_ lười nghĩ
  ๖ۣۜSིT_ lười nghĩ

  Mình xin tài liệu ôn thi THPT môn Lý với bạn ơi

  Thích Phản hồi 15:58 20/06
 • Heo Ú
  Heo Ú

  Bạn có bộ đề ôn thi môn Văn không, mình xin với nhé

  Thích Phản hồi 15:58 20/06

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm