Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai

Trang 1/4
Trường THPT Nguyn Bnh Khiêm
T: Vt Lý Công ngh
ĐỀ THI THAM KHO
thi có 04 trang)
K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THÔNG NĂM 2023
Bài thi: KHOA HC T NHIÊN
Môn thi thành phn: VT LÍ
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề
Mã đề thi: 001
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox phương trình
x 8cos( t )
4
(x tính bằng cm,
t tính bằng s) thì
A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox.
B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.
C. chu kì dao động là 4 s.
D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.
Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Biết
tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là
l
. Chu kì dao động của con lắc này là
A.
2
g
l
. B.
1
2
l
g
. C.
1
2
g
l
. D.
2
l
g
.
Câu 3: Biết E là cường đ điện trường có đơn vị là V/m, d là quãng đường điện tích dch chuyn dc theo
đường sức điện có đơn vị là m. Biu thc biu din một đại lượng có đơn vị vôn là
A. qEd. B. qE. C. Ed. D. q/E.
Câu 4: Hai nguồn điện ging nhau có suất điện động
E.
Khi ghép ni tiếp hai nguồn điện này vi nhau thì
suất điện động ca b ngun có giá tr
A.
E.
B.
C.
2E.
D.
Câu 5: Mt con lắc đơn gồm si y có khối lượng không đáng k, không dãn, chiu dài viên bi
nh khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điu hoà nơi gia tốc trọng trường g. Khi lc
căng của si dây có giá tr bằng độ ln trng lc tác dng lên con lắc thì lúc đó
A. lực căng sợi dây cân bng vi trng lc.
B. vn tc ca vật dao động cc tiu.
C. lực căng sợi dây không phải hướng thẳng đứng.
D. động năng của vật dao động đạt giá tr cực đại.
Câu 6: Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuc vào
A. ờng độ sóng. B. phương truyền sóng.
C. biên độ sóng. D. bn chất môi trường truyn sóng.
Câu 7: Hiện tượng sóng dng xy ra khi hai sóng gp nhau
A. có cùng biên độ.
B. là hai sóng truyn cùng chiu nhau trên mt sợi dây đàn hồi.
C. có cùng bước sóng.
D. là hai sóng kết hợp có cùng biên độ truyền ngược chiu nhau trên một dây đàn hồi.
Câu 8: Độ to ca âm gn lin vi
A. ờng độ âm. B. biên độ dao động ca âm.
C. mức cường độ âm. D. tn s âm.
Câu 9: Đon mạch điện xoay chiu gồm đin tr R, cun cm thuần độ t cm L t điện có điện dung
C mc ni tiếp. Gi u
R
; u
L
; u
C
lần lượt là điện áp tc thi hai đầu các phn t R, L C. Kết lun o
sau đây đúng?
A. u
R
tr pha
2
so vi u
C
. B. u
R
sm pha
2
so vi u
L
.
C. u
C
tr pha π so với u
L
. D. u
L
sm pha
2
so vi u
C
.
Trang 2/4
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiu có tn s góc
vào hai đầu đoạn mch gồm điện tr
R
, cun cm thun
có độ t cm
L
và t điện có điện dung
C
mc ni tiếp. H s công sut của đoạn mch là
A.
L
R
B.

22
L
R ( L)
C.
22
R
1
R ( L )
C
D.
R
LC
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia hồng ngoại có bước sóng t
760nm
đến vài
mm.
B. Tia tử ngoại có bước sóng trong khoảng từ vài nanômét đến 380 nm.
C. Tia X là các bức xạ mang điện tích.
D. Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh.
Câu 12: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các êlectron
A. liên kết trong cht bán dẫn được ánh sáng làm bt ra khi b mt bán dn.
B. t do trong kim loại được ánh sáng làm bt ra khi b mt kim loi.
C. liên kết trong cht bán dẫn được ánh sáng gii phóng tr thành các êlectron dn.
D. thoát khi b mt kim loi khi kim loi b đốt nóng.
Câu 13: Theo giả thuyết của Bo, ở trạng thái cơ bản nguyên tử hiđrô có năng lượng
A. cao nhất, electron chuyển động trên quỹ đạo K.
B. thấp nhất, electron chuyển động trên quỹ đạo L.
C. thấp nhất, electron chuyển động trên quỹ đạo K.
D. cao nhất, electron chuyển động trên quỹ đạo L.
Câu 14: Nguyên tc hoạt động ca máy biến áp là
A. da trên hiện tượng cộng hưởng. B. da trên hiện tượng cm ứng điện t.
C. da trên hiện tượng t cm. D. da trên hiện tượng đối lưu.
Câu 15: y phát điện xoay chiu mt pha phn cm gm p cp cc, rôto quay vi tốc độ n (vòng/s).
Tn s ca suất điện động mà máy sinh ra là
A.
f = np.
B.
np
f = .
60
C.
60n
f = .
p
D.
60p
f = .
n
u 16: Mt người đang dùng điện thoi di động để thc hin cuc gọi. Lúc này, điện thoi phát ra
A. bc x gamma. B. tia t ngoi.
C. tia Rơn-ghen. D. sóng vô tuyến.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện t trường?
A. Khi một điện trưng biến thiên theo thi gian, nó sinh ra mt t trường. Đường sc ca t trường bao
gi cũng khép kín.
B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sc là những đường cong.
C. Khi mt t trường biến thiên theo thi gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
D. T trường xoáy có các đường sc t bao quanh các đường sức điện.
Câu 18: Tia t ngoại có bước sóng nm trong khoảng nào sau đây?
A. T
380nm
đến vài
mm.
B. T
380nm
đến
760nm.
C. T
400nm
đến vài
mm.
D. T
380nm
đến vài
nm.
Câu 19: Số nuclôn của hạt nhân Th nhiều hơn số nuclôn của hạt nhân Po là
A. 6. B. 126. C. 20. D. 14.
Câu 20: Tia phóng xạ α
A. là dòng các hạt nhân nguyên tử Hêli.
B. chuyển động với vận tốc bằng 3.10
8
m/s trong chân không.
230
90
210
84
Trang 3/4
C. có khả năng đâm xuyên mạnh như tia X.
D. không bị lệch trong điện trường và từ trường.
Câu 21: Gi d là v trí vt, d' là v trí nh, f là tiêu c ca thu kính. S phóng đại k ca thấu kính được xác
định bi
A.
d' - f
f
B.
-f
d' - f
C.
d
-
d'
D.
-f
.
d - f
Câu 22: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là
1
A8
cm,
2
A 15
cm
lệch pha nhau
2
. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng
A. 7 cm. B. 11 cm. C. 17 cm. D. 23 cm.
Câu 23: Mt nguồn phát sóng dao động theo phương trình
π
u = 4cos 4πt - (cm)
4



. Biết dao động ti
hai điểm gn nhau nht trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m độ lch pha
π
3
. Tốc độ
truyn của sóng đó là
A. 1,0 m/s. B. 2,0 m/s. C. 1,5 m/s. D. 6,0 m/s.
Câu 24: Nhiệt lượng tỏa ra do dòng điện
i = 2 2cos t(A)
chạy qua điện tr
10
trong thi gian 0,5 phút
A. 100 J. B. 600 J. C. 2400 J. D. 1200 J.
Câu 25: Đặt đin áp xoay chiu giá tr cực đại
vào hai đu t điện thì dòng điện chy trong t điện
có cường độ hiu dng là
A2
. Biết dung kháng ca t điện là
100
. Giá tr ca
bng
A. 200
2
V. B. 200V. C.
2100
V. D. 50V.
Câu 26: Đin tích ca mt bn t điện trong mt mạch dao động tưởng biến thiên theo thi gian theo hàm
s
0
q q cos t .
Biu thc của cường độ dòng điện trong mch s
0
i I cos t
vi
A.
rad.
2
B.
rad. C.
2

rad. D.
0
rad.
Câu 27: Trong thí nghim Y- âng v giao thoa ánh sáng, nếu biết khong cách gia hai khe hp
a
,
khong
cách t mt phẳng hai khe đến màn quan sát là
D
, ánh sáng thí nghiệm là ánh sáng đơn sắc có bước sóng
. Khong cách gia hai vân sáng lin k
A.
a.D
λ
. B.
aD
2λ
. C.
λD
2a
. D.
λD
.
a
Câu 28: Ánh sáng có tần số lớn nhất trong các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng
A. lam. B. chàm. C. tím. D. đỏ.
Câu 29: Gii hạn quang điện ca Natri 0,5 μm. Công thoát ca Km lớn hơn của Natri khong 1,4 ln.
Gii hạn quang điện ca Km là
A. λ
0
= 0,36 μm. B. λ
0
= 0,33 μm. C. λ
0
= 0,9 μm. D. λ
0
= 0,7 μm.
Câu 30: Cho phn ng ht nhân sau:
Cl
37
17
+ X
n +
Ar
37
18
. Ht nhân X là
A.
H
1
1
. B.
D
2
1
. C.
. D.
He
4
2
.
Câu 31: T thông Ф qua mt khung dây biến đổi, trong khong thi gian 0,2 s t thông gim t 1,2 Wb
xung còn 0,4 Wb. Suất điện động cm ng xut hiện trong khung có độ ln bng
A. 6 V. B. 4 V. C. 2 V. D. 1 V.
Câu 32: Một con lắc xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m xo khối lượng không đáng kể độ cứng
10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc ω
F
. Biết biên độ
của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi ω
F
thì biên độ dao động của viên bi thay đổi khi
ω
F
= 10 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đạt giá trị cực đại. Khối lượng m của viên bi bằng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng theo dõi thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Vật lý.

Đánh giá bài viết
1 587
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm