Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Trà Vinh

1/7 - Mã đề 391
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH TRÀ VINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 07 trang)
KIỂM TRA ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
Bài
kiểm tra
: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Nếu
( )
4
1
3f x dx =
thì
( )
4
1
1
5
3
f x dx
bng
A.
15
. B.
12
. C.
14
. D.
.
Câu 2. Trong không gian
Oxyz
, một vectơ pháp tuyến ca mt phng
6 12 4 5 0x y z+ + =
A.
( )
6;12;4n =
. B.
( )
3;6; 2n =
. C.
( )
3;6;2n =
. D.
( )
2; 1;3n =
.
Câu 3. Tp nghim ca bất phương trình
( )
log 2 0x
A.
( )
2;+
. B.
( )
2;3 .
. C.
( )
;3−
. D.
( )
1;+
.
Câu 4. Cho hàm s
( )
y f x=
bng biến thiên như nh bên dưới. S điểm cc tr ca hàm s đã
cho là
A.
1
. B.
0
. C.
3
. D.
2
.
Câu 5. Tìm tp nghim
S
ca bất phương trình
2 1 3 2
1 1
2 2
x x +
.
A.
( )
3;S = +
. B.
( )
3;S = +
. C.
( )
;3S = −
. D.
( )
; 3S = −
.
Câu 6. Đồ th ca hàm s nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?
A.
3
3 2y x x= +
. B.
1
x
y
x
=
.
C.
4 2
1
2 2
4
y x x= +
. D.
2
2 1y x x= +
.
Câu 7. Cho khi lp phương có cạnh bng
7
. Th tích ca khi lập phương đã cho bng
Mã đề 391
2/7 - Mã đề 391
A.
14
. B.
343
. C.
21
. D.
343
3
.
Câu 8. Cho hình chóp t giác
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cnh
a
, cnh bên
SA
vuông
góc vi mt phẳng đáy và
2SA a=
. Th tích
V
ca khi chóp
.S ABCD
bng
A.
3
2
4
a
V =
. B.
3
2Va=
. C.
3
2
3
a
V =
. D.
3
2
6
a
V =
.
Câu 9. Trên mt phng
Oxy
, cho các điểm như hình bên ới. Điểm biu din s phc
32zi= − +
A. điểm
M
. B. điểm
Q
. C. điểm
N
. D. điểm
P
.
Câu 10. Vi
a
là s thực dương tùy ý,
( ) ( )
log 18 log 2aa+
bng
A.
( )
2
log 6a
. B.
( )
log 20a
. C.
2log(6 )a
. D.
( )
log 36a
.
Câu 11. Cho hàm s
( )
23
, , ,y ax bx cx d a b c d= + + +
đồ th như nh vẽ. Tọa độ giao điểm
ca đ th hàm s đã cho với trc tung là
A.
( )
0; 4
. B.
( )
0; 2
. C.
( )
1;0
. D.
( )
2;0
.
Câu 12. Trên khong
( )
0;+
, đạo hàm ca hàm s
6
logyx=
A.
1
ln6
y
x
=
. B.
1
6ln
y
x
=
. C.
ln6
y
x
=
. D.
1
y
x
=
.
Câu 13. Trong không gian
,Oxyz
góc gia hai mt phng
( )
Oxy
( )
Oxz
bng
A.
45
. B.
60
. C.
90
. D.
30
.
Câu 14. Cho s phc
26zi= +
, phn thc ca s phc
1
z
bng
A.
1
20
. B.
1
20
. C.
3
20
. D.
3
20
.
Câu 15. Cho nh nón th tích bng
4
bán kính bng 2. Độ dài đưng cao ca hình nón đã
3/7 - Mã đề 391
cho bng
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 16. Mt mt cu có bán kính
R
thì có th tích là
A.
3
4VR
=
. B.
3
4
3
R
V
=
. C.
2
4
3
R
V
=
. D.
3
2
3
R
V
=
.
Câu 17. Trong không gian
Oxyz
, cho mt cu
( )
2 2 2
: 2 2 7 0S x y z y z+ + + =
. Bán kính ca mt
cầu đã cho bằng
A.
7
. B.
9
. C.
15
. D.
3
.
Câu 18. Cn chn
2
hc sinh t mt nhóm
10
học sinh. Khi đó s cách chn là:
A.
2
. B.
20
. C.
90
. D.
45
.
Câu 19. Cho hàm s
( )
y f x=
có bng biến thiên như sau
Hàm s đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
5;+
. B.
( )
5;10
. C.
( )
1;8
. D.
( )
1;10
.
Câu 20. Trong không gian vi h tọa đ
Oxyz
, cho đường thng
phương trình tham số
1
2 2 , .
3
xt
y t t
zt
=+
=
=+
Điểm nào dưới đây thuộc đưng thng
?
A.
( )
3; 2; 5Q −−
. B.
( )
3; 2; 5P
. C.
( )
1;2;3M
. D.
( )
1; 2;1N
.
Câu 21. Cho hàm s
( )
2 sinf x x x=−
. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
( )
2
cosf x dx x x C= + +
. B.
( )
2
cosf x dx x x C= +
.
C.
( )
2 cosf x dx x C= +
. D.
( )
2 cosf x dx x C= + +
.
Câu 22. Cho
ln . ( )xdx F x C=+
. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
1
'( )Fx
x
=
. B.
1
'( )F x C
x
=+
. C.
'( ) lnF x x=
. D.
'( ) ln 1F x x=+
.
Câu 23. Cho hàm s
( )
y f x=
đồ th đường cong như hình bên dưới. Giá tr cực đại ca hàm
s đã cho là:
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
0
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Trà Vinh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Trà Vinh để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Toán.

Đánh giá bài viết
1 479
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm