Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa lần 3 Trường THPT Hậu Lộc 4, Thanh Hóa

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4
(Đề thi 04 trang, gồm 40 câu)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020 LẦN 3
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian m bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; He=4; C=12; N=14; O=16; Na=23; Al=27;
S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137.
Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn giả thiết các khí sinh ra không tan trong ớc.
Câu 1. sắt bị ăn mòn điện hóa khi ngâm trong dung dịch nào sau đây?
A. HCl.
B. Al(NO
3
)
3
.
C. CuSO
4
.
D. FeCl
3
.
Câu 2. Etyl axetat có công thức hóa học là
A. CH
3
COOC
2
H
5
. B. HCOOC
2
H
5
. C. C
6
H
5
COOC
2
H
5
. D. C
2
H
5
COOCH
3
.
Câu 3. Thành phần hóa học của nước rửa tay khô thường bao gồm chất E, nước tinh khiết, chất gi ẩm,
chất tạo hương, chất diệt khuẩn. Chất E được dùng thay xăng làm nhiên liệu cho động đốt trong.
nước ta đã tiến hành pha E vào xăng truyền thống với tỉ lệ 5% để được ng E5. Chất E là
A. Glucozơ. B. Etanol. C. Axit axetic. D. Alanin.
Câu 4. Thủy phân m gam saccarozơ với hiệu suất 75% thu được 27 gam glucozơ. Giá trị của m là
A. 68,4. B. 38,475. C. 34,2. D. 51,3.
Câu 5. Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Polietilen. B. Poli (vinyl clorua).
C. Poli(metyl metacrylat). D. Poli(etylen-terephtalat).
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Gly-Ala-Lys chứa 3 nguyên tử nitơ.
B. Tất cả peptit đều phản ứng màu biure.
C. Anilin không làm mất màu dung dịch Br
2
.
D. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển u hồng.
Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O
2
(ở đktc)
thu được 10,08 lít khí CO
2
(ở đktc) 5,4 gam H
2
O. Giá trị của V
A. 3,36 lít. B. 13,44 lít. C. 6,72 lít. D. 10,08 lít.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 8. Cho lượng Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch: CuSO
4
, HC1, AgNO
3
, ZnSO
4
, HNO
3
loãng. Sau khi các phản ng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp sinh ra muối sắt (II)
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5
Câu 9. Kim loại nào sau đây tan hết trong nước nhiệt độ thường
A. K. B. Mg. C. Al. D. Fe
Câu 10. Chất nào sau đây hiđrocacbon thơm?
A. Metan. B. Benzen. C. Axetilen. D. Etilen
Câu 11. Sắt phản ứng với lượng chất nào dưới đây thu được muối sắt (III)?
A. Dung dịch HNO3 loãng.
B. Dung dịch CuSO4.
C. Dung dịch NaNO3.
D. Dung dịch HCl.
Câu 12. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Fe. B. Cu. C. Na. D. Ag.
Câu 13. Hình vẽ sau đây tả thí nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaC
2
Al
4
C
3
. Khí Y
A. CH4.
B. C2H2.
C. C2H4.
D. C2H6.
Câu 14. Công thức của sắt(III) sunfat là
A. FeCl3.
B. FeCO3.
C. Fe(NO3)3.
D. Fe2(SO4)3.
Câu 15. Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp trong dãy đồng đẳng) tác dụng
hết với dung dịch HCl, thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của hai amin
A. C
3
H
9
N C
4
H
11
N. B. C
3
H
7
N C
4
H
9
N. C. C
2
H
7
N C
3
H
9
N. D. CH
5
N C
2
H
7
N.
Câu 16. Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al vào dung dịch NaOH thu được bao nhiêu lít H
2
(đktc)?
A. 3,36 lít. B. 2,24 lít. C. 5,6 lít. D. 4,48 lít.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 17. Cho 2,4 gam Mg tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
dư. cạn dung dịch sau phản ứng thu được m
gam muối khan. Giá tr của m
A. 14,4 gam. B. 12 gam. C. 9,6 gam. D. 24 gam.
Câu 18. Cho hỗn hợp khí X gồm CO
2
, CO, N
2
hơi nước lần lượt đi qua các bình mắc nối tiếp chứa
lượng mỗi chất: CuO đun nóng; dung dịch nước vôi trong; dung dịch H
2
SO
4
đặc. Gi thiết c phản
ứng đều xảy ra hoàn toàn. Khí ra khỏi nh chứa H
2
SO
4
đặc
A. CO.
B. N
2
CO.
C. N
2
.
D. Hơi nước
Câu 19. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Fructozơ.
B. Xenlulozơ.
C. Glucozơ.
D. Saccarozơ
Câu 20. Peptit nào sau đây không phản ứng màu biure?
A. Gly-Ala-Gly.
B. Ala-Gly.
C. Ala-Gly-Gly.
D. Ala- Ala -Gly
Câu 21. Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước điều kiện thường?
A. Mg(OH)
2
. B. Fe(OH)
2
. C. NaOH. D. Al(OH)
3
.
Câu 22. Dẫn khí CO đi qua ống sứ đựng 48 gam Fe
2
O
3
nung nóng, cho toàn bộ hỗn hợp khí thu
được c dụng hết với nước vôi trong thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Giá trị của m là
A. 90. B. 24. C. 18. D. 67,5.
Câu 23. Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat ancol etylic. Công thức của X
A. HCOOCH3.
B. CH3COOC2H5.
C. HCOOC2H5.
D. CH3COOCH3.
Câu 24. Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?
A. MgCl2. B. HCl. C. CuSO4.D. Fe2(SO4)3
Câu 25. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Cho Ca(HCO
3
)
2
vào lượng dung dịch Na
2
CO
3
thu được kết tủa.
B. Kim loại Al tác dụng được với dung dịch NaOH.
C. Quặng boxit nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm.
D. Kim loại Cu khử được ion Fe
2+
trong dung dịch FeSO
4
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa lần 3 Trường THPT Hậu Lộc 4, Thanh Hóa được VnDoc.com tổng hợp, biên soạn đáp án. Đề thi lần 3 đưa ra vẫn đảm bảo bám sát đúng cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó.

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Hy vọng với đề minh họa cũng như các đề thi thử của các Trường, Sở đưa ra giúp các em có thêm tài liệu ôn tập, luyện đề. Chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây:

1. Đáp án Đề thi thử THPTQG 2020 môn HóaTrường THPT Hậu Lộc 4

Đáp án đề thi thử THPTQG 2020 môn Hóa

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử THPT QG 2020 môn Hóa học Trường THPT Hậu Lộc 4

Câu 4. Thủy phân m gam saccarozơ với hiệu suất 75% thu được 27 gam glucozơ. Giá trị của m là

A. 68,4.

B. 38,475.

C. 34,2.

D. 51,3.

Hướng dẫn giải

saccarozơ → glucozơ + fructozo

nGlu = 0,15 mol => n saccarozơ = 0,15:75% = 0,2 mol => m = 68,4 gam

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu được 10,08 lít khí CO2 (ở đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của V là

A. 3,36 lít.

B. 13,44 lít.

C. 6,72 lít.

D. 10,08 lít.

Hướng dẫn giải

nCO2 = 10,08/22,4 = 0,45 (mol); nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

Ta thấy: neste = nCO2 – nH2O => este no, đơn chức, mạch hở

Gọi CTPT của este là: CxH2xO2: 0,15 (mol)

=> x = nCO2 / neste = 0,45 / 0,15 = 3

CTPT của este: C3H6O2 => BtO => nO2 = 0,45 => V = 10,08 lít

Câu 11. Sắt phản ứng với lượng dư chất nào dưới đây thu được muối sắt (III)?

A. Dung dịch HNO3 loãng.

B. Dung dịch CuSO4.

C. Dung dịch NaNO3.

D. Dung dịch HCl.

Hướng dẫn giải

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + NaNO3 + H2O → Fe(NO3)2 + NO + NaOH

Fe + HCl → FeCl2 + H2

Câu 16. Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al vào dung dịch NaOH dư thu được bao nhiêu lít H2 (đktc)?

A. 3,36 lít.

B. 2,24 lít.

C. 5,6 lít.

D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,1 → 0,15 => VH2 = 3,36 lít

Câu 17. Cho 2,4 gam Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 14,4 gam.

B. 12 gam.

C. 9,6 gam.

D. 24 gam.

Hướng dẫn giải

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

0,1 → 0,1 => m muối = 12 gam

..............................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa lần 3 Trường THPT Hậu Lộc 4, Thanh Hóa)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Nhìn chung, Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa lần 3 Trường THPT Hậu Lộc 4, Thanh Hóa  lần 3 này không khác so với đề lần 1, lần 2. Để đạt điểm tối đa ở bài thi thử này sẽ không quá khó đối với các bạn học lực khá, chỉ cần các bạn cẩn thận chú ý các bài tập đếm, tránh mất điểm đáng tiếc. Chúc các bạn thi tốt.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.009
Sắp xếp theo

    Môn Hóa khối B

    Xem thêm