Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Thái Nguyên lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Lần 2)
(Đề thi 04 trang, gồm 40 câu)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Cho nguyên t khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; Cl = 35,5; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Al =
27; N = 14; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Ba =137; K = 39; Ag = 108; Ca = 40; Zn = 65.
Các thể tích khí đều đo điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41: Thủy phân etyl axetat trong dung dịch NaOH, muối thu được
A. C
2
H
5
COONa. B. C
3
H
7
COONa. C. HCOONa. D. CH
3
COONa.
Câu 42: Muối nào sau đây không bị nhiệt phân?
A. NaHCO
3
. B. KHCO
3
. C. Na
2
CO
3
. D. NaNO
3
.
Câu 43: Số nhóm amino số nhóm cacboxyl trong một phân tử lysin tương ứng
A. 1 1. B. 2 2. C. 2 1. D. 1 2.
Câu 44: Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dung dịch NaOH tạo thành muối?
A. Cu. B. Al. C. Fe. D. Na.
Câu 45: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. Anilin. B. Glyxin. C. Etylamin. D. Alanin.
Câu 46: Ấm đun nước lâu ngày, thường thấy xuất hiện một lớp cặn đáy. Lớp cặn đó chứa chất nào sau
đây?
A. MgCO
3
. B. MgO. C. Mg(OH)
2
. D. Na
2
CO
3
.
Câu 47: Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một
số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường?
A. ng, dầu. B. Khí butan (gas). C. Than đá. D. Khí hiđro.
Câu 48: Thành phần chính của quặng xiđerit
A. Fe
3
O
4
. B. Fe
2
O
3
.nH
2
O. C. Fe
2
O
3
. D. FeCO
3
.
Câu 49: Chất nào sau đây thể tham gia phản ứng tráng gương?
A. Xenlulozơ. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Tinh bột.
Câu 50: Dung dịch HNO
3
loãng tác dụng với chất nào sau đây tạo ra khí không màu bị hóa nâu trong
không khí?
đ 215
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Fe(OH)
3
. B. FeO. C. Fe
2
O
3
. D. Fe(NO
3
)
3
.
Câu 51: Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với nước điều kiện thường tạo ra dung dịch làm xanh
quỳ tím?
A. Ba. B. Zn. C. Fe. D. Be.
Câu 52: Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa?
A. NaHCO
3
HCl. B. CuSO
4
HCl.
C. Na
2
CO
3
Ba(HCO
3
)
2
. D. KOH H
2
SO
4
.
Câu 53: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (dư), tạo muối sắt(II). X chất nào sau đây?
A. AgNO
3
. B. HNO
3
. C. HCl. D. H
2
SO
4
đặc.
Câu 54: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch
Ba(OH)
2
?
A. NaOH. B. NaHCO
3
. C. KNO
3
. D. NaCl.
Câu 55: Ion kim loại nào sau đây tính oxi hóa yếu nhất?
A. Mg
2+
. B. Ca
2+
. C. Cu
2+
. D. Ag
+
.
Câu 56: Chất nào sau đây phản ứng trùng hợp?
A. Etilen. B. Propan. C. Alanin. D. Phenol.
Câu 57: Thủy phân 1 mol (C
17
H
35
COO)C
3
H
5
(OOCC
15
H
31
)
2
trong dung dịch NaOH dư, thu được a mol
muối natri panmitat. Giá trị của a
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 58: S electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 59: Khi tiến hành phân tích thành phần mẫu nước X, người ta xác định được mẫu nước đó chứa
các ion Ca
2+
, Mg
2+
, Cl
-
, SO
4
2-
, HCO
3
-
. Mẫu nước X được gọi
A. nước cứng vĩnh cửu. B. nước cứng tạm thời.
C. nước mềm. D. nước cùng toàn phần.
Câu 60: Trong phân tử chất nào sau đây chứa vòng benzen?
A. Etilen. B. Toluen. C. Axetilen. D. Buta-1,3-đien.
Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tripeptit mạch hở ba liên kết peptit.
B. Alanin hợp chất tính lưỡng tính.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. Gly-Ala phản ng màu biure.
D. Đimetylamin amin bậc ba.
Câu 62: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho t từ a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na
2
CO
3
.
(2) Sục khí Cl
2
vào dung dịch NaOH loãng.
(3) Cho dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
vào dung dịch Ba(OH)
2
dư.
(4) Cho Fe
3
O
4
vào dung dịch H
2
SO4 loãng, dư.
(5) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO
3
)
2
(tỉ lệ mol 2 : 1). Sau khi kết thúc các phản ng, số
thí nghiệm tạo ra hai muối
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 63: Cho 2 ml etanol vào ống nghiệm khô sẵn vài viên đá bọt sau đó thêm từ từ từng giọt dung
dịch H
2
SO
4
đặc, lắc đều, Đun nóng hỗn hợp sinh ra hiđrocacbon X. X tác dụng với dung dịch KMnO
4
thu được hợp chất đa chức Y. Chất Y
A. etylen glicol. B. glixerol. C. anđehit oxalic. D. axit fomic.
Câu 64: Sau khi kết thúc phản ứng, dung dịch tạo thành thí nghiệm nào sau đây chứa muối sắt(II)?
A. Cho FeO vào dung dịch H
2
SO
4
đặc, dư.
B. Cho Fe
3
O
4
vào dung dịch HNO
3
dư.
C. Cho Fe
3
O
4
vào dung dịch HI dư.
D. Cho Fe
2
O
3
vào dung dịch H
2
SO
4
loãng, dư.
Câu 65: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba Na vào 300 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M CuCl
2
0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,672 lít khí m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 1,47. B. 1,28. C. 0,98. D. 1,96.
Câu 66: Hấp thụ hết 0,05 mol CO
2
vào dung dịch chứa 0,04 mol NaOH 0,05 mol Na
2
CO
3
, thu
được dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X đến khi thoát ra 0,04 mol khí CO
2
thấy hết
a mol HCl. Giá trị của a
A. 0,075. B. 0,08. C. 0,085. D. 0,09.
Câu 67: Trộn 20 ml dung dịch FeCl
2
1M với 64 ml dung dịch AgNO
3
1M. Sau khi các phản ứng hoàn
toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m
A. 2,16. B. 8,0. C. 7,90. D. 2,87.
Câu 68: Cho 5 lít dung dịch HNO
3
68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ thu được m kg thuốc
súng không khói (xenlulozơ trinitrat), biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Giá trị gần nhất của m

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Thái Nguyên lần 2 được VnDoc.com tổng hợp, biên soạn đáp án. Đề thi bao quát toàn bộ nội dung kiến thức Hóa học. Bên cạnh đó vẫn đảm bảo đúng cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó. 

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Hy vọng với đề minh họa cũng như các đề thi thử của các Trường, Sở đưa ra giúp các em có thêm tài liệu ôn tập, luyện đề. Chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây:

1. Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở Thái Nguyên Lần 2

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPTQG năm 2020 môn Hóa học

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở Thái Nguyên Lần 2

Câu 42: Muối nào sau đây không bị nhiệt phân?

A. NaHCO3.

B. KHCO3.

C. Na2CO3.

D. NaNO3.

Hướng dẫn giải

2NaHCO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Na2CO3 + H2O + CO2

2KHCO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} K2CO3 + H2O + CO2

2NaNO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2NaNO2 + O2

Câu 44: Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH tạo thành muối?

A. Cu.

B. Al.

C. Fe.

D. Na.

Hướng dẫn giải

Al + NaOH → NaAlO2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Câu 52: Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa?

A. NaHCO3 và HCl.

B. CuSO4 và HCl.

C. Na2CO3 và Ba(HCO3)2.

D. KOH và H2SO4.

Hướng dẫn giải

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

Na2CO3 + Ba(HCO3)2 → NaHCO3 + BaCO3

KOH + H2SO4 →H2O + K2SO4

Câu 54: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch Ba(OH)2?

A. NaOH.

B. NaHCO3.

C. KNO3.

D. NaCl.

Hướng dẫn giải

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

NaHCO3 + Ba(OH)2 → Na2CO3 + H2O + BaCO3

Câu 62: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho từ từ a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3.

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng.

(c) Cho dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

(d) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.

(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 2 : 1).

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

..........................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Thái Nguyên lần 2)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Nhìn chung, Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Thái Nguyên lần 2 giống với các đề thi thử trước đó, tuy nhiên các em cần hết sức ý các câu cuối bài ở mã đề này để đạt được điểm tối đa. 

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 979
Sắp xếp theo

Môn Hóa khối B

Xem thêm