Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có file nghe năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

PART I. LISTENING

1. Listen and circle

0. Girl: May I __________, Miss Hien?

Miss Hien: No, you can’t.

a. sit down

b. go out

c. come in

1. Miss Hien: Good morning class!

Class: Good morning Miss Hien!

Miss Hien: ___________, please!

a. Stand up

b. Sit down

c. Come in

2. Miss Hien: _________!

Boy: Sorry Miss Hien.

a. Be quiet

b. Stand up

c. Good morning

3. Class: Goodbye Miss Hien!

Miss Hien: ________ class.

a. don’t talk

b. come here

c. goodbye

4. Mai: May I _______?

Miss Hien: Yes, you can

a. go out

b. come here

c. come in

2. Listen and tick V

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có file nghe năm 2019 - 2020

3. Listen and number.

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có file nghe năm 2019 - 2020

4. Listen and complete

0. I’m eight years old.

1. Is ………your friend?

2. These are my ………

3. My pen is………

4. The school ………..is large.

PART II. READING AND WRITING

5. Look and read. Put a tick (V) or cross (X ) in the box.

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có file nghe năm 2019 - 2020

6: Look and read. Write Yes or No.

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có file nghe năm 2019 - 2020

7: Look at the pictures. Write the words.

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có file nghe năm 2019 - 2020

8: Fill in each gap with a suitable word from the box

School; things; pens; Those; notebook

There are some (1)…………………… on my desk. This is my school bag. It is yellow. That is my (2)…………….. It’s blue. These are my (3)…………… They are black. (4)……………. are my pencils. They are orange. What color are your pencils?

Answer Key:

Q

Answer

1

1-b 2-a 3-c 5-c

2

1- b 2- a 3- b 4-c

3

1-c 2-d 3-a 4-b

4

1. that 2. Books 3. Blue 4. Playground

5

1. X 2.V 3. V 4. x

6

1. No 2. Yes 3. No 4. No

7

1. ruler 2. Football 3. library 4. small

8

1. school things 2. Notebook 3. Pens 4. Those

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 5.156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm