Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 4 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Listen and fill in the blank.

1. I want to go to Sa Pa and see………………………………..

2. I want to be ………………………….

3. ………………………. uses a paintbrush.

4. ……………. do you want to go?

5. What did you do ………………………..?

II. Translate into English.

1. Bạn muốn làm nghề gì?

…………………………………………………………………………..

2. Hôm qua bạn làm gì?

…………………………………………………………………………..

3. Bạn muốn đi đâu?

…………………………………………………………………………..

4. Chú ấy làm nghề gì? – Chú ấy làm thợ xây.

……………………………………………………………………………

5. Bạn muốn chơi ghi ta không?

…………………………………………………………………………….

III. Reorder the words to make sentences

1. picked / I / the / up / yesterday / trash.

…………………………………………………………………………….

2. favourite / Which / is / your / sport /?

……………………………………………………………………………

3. go / Where / to / want / do / you / ?

…………………………………………………………………………..

4. doing / What / you / are?

…………………………………………………………………………..

5. picnic / Do / want / you / have / to / a /?

…………………………………………………………………………..

IV. Odd one out.

1. A. doctor B. singer C. builder D. hammer
2. A. using B. building C. read D. going
3. A. hospital B. The UK C. park D. bookshop
4. A. socks B. glasses C. chess D. jeans
5. A. sack race B. relay race C. play tag D. piano

V. Choose the best answer

1. What ….. you want to be?

A. did

B. do

C. does

D. is

2. ……………. do you want to go?

A. What

B. When

C. Where

D. I

3. What are you ………………… to do ?

A. going

B. go

C, goes

D. went

4. What does a builder …………?

A. using

B. uses

C. used

D. use

5. Can you ……………. guitar?

A. play

B. playing

C. plays

D.played

ĐÁP ÁN

II. Translate into English.

1 - What do you want to be?

2 - What did you do yesterday?

3 - Where do you want to go?

4 - What does he do? - He is a builder.

5 - Do you want to play the guitar?

III. Reorder the words to make sentences

1 - I picked up the trash yesterday.

2 - Which is your favorite sport?

3 - Where do you want to go?

4 - What are you doing?

5 - Do you want to have a picnic?

IV. Odd one out.

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - D

V. Choose the best answer

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe của Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
26 3.638
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm