Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 1 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Hãy viết các tên các quốc gia dựa vào các biểu tượng sau:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

II. Chọn từ đúng để hoàn thành các câu sau.

1. Where are you from, Lisa? __________ from America.

a. I am

b. My name

c. You are

d. Her name

2. I’m __________ Vietnam.

a. to

b. into

c. from

d. up

3. Hello, my __________Mary.

a. name

b. name’s

c. named

d. names

4. This______my friend, Tom. He is from England.

a. is

b. are

c. was

d. were

5. _________to meet you, too.

a. Fine

b. She

c. He

d. Nice

III. Đọc đoạn văn sau về 2 bạn và trả lời câu hỏi.

Hi. My name is Peter. I’m ten years old. I am a student. I am in class 4 in Oxford Primary School. I am from America. This is my friends, Mary. She is eleven years old. She is a student, too. She is from Australia.

1. What’s his name? ____________________________________

2. How old is he? ___________________________________

3. What does he do? ___________________________________

4. Where is he from? ___________________________________

5. What’s her name? ___________________________________

6. How old is she? ___________________________________

7. What does she do? ___________________________________

8. Where is she from? ___________________________________

IV. Hãy dịch sang tiếng Anh.

1. Xin chào! Tôi tên là John. ___________________________________

2. Xin chào! Tôi là Mary. ___________________________________

3. Rất vui được gặp bạn. ___________________________________

4. Tớ cũng rất vui được gặp bạn. ___________________________________

5. Bạn đến từ đâu? ___________________________________

6. Tôi đến từ Xing-Ga-Po. Còn bạn? ___________________________________

7. Tôi đến từ nước Mỹ. ___________________________________

ĐÁP ÁN

I. Hãy viết các tên các quốc gia dựa vào các biểu tượng sau:

1 - America; 2 - Viet Nam; 3 - England; 4 - China

5 - Japan; 6 - Singapore; 7 - Australia; 8 - French

II. Chọn từ đúng để hoàn thành các câu sau.

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - d

III. Đọc đoạn văn sau về 2 bạn và trả lời câu hỏi.

1 - His name is Peter.

2 - He is ten years old.

3 - He is a student

4 - He is from America.

5 - Her name is Mary.

6 - She is eleven years old.

7 - She is a student.

8 - She is from America.

IV. Hãy dịch sang tiếng Anh.

1 - Hi! My name’s John.

2 - Hello! My name’s Mary.

3 - Nice to meet you.

4 - Nice to meet you, too.

5 - Where are you from?

6 - I am from Singapore. And you?

7 - I am from America.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 4 chương trình mới học kì 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 5.269
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm