Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi tuyển lớp 6 môn Tiếng Anh Trường Thptdl M.V.Lômônôxốp

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra đầu vào lớp 6 môn Anh văn trường THPT Dân Lập M.V.Lômônôxốp có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Khoanh tròn một từ không cùng nhóm với các từ còn lại: (1 điểm)

1. a. her b. their c. our d. it

2. a. is b. does c. am d. are

3. a. boys b. key c. bicycle d. banana

4. a. chalk b. eraser c. house d. school - bag

II. Khoanh tròn đáp án thích hợp để hoàn thành các câu sau: (1điểm)

1. There .................. twenty desks in this room.

a. am b. is c. are d. Do

2. My father ..................... like speaking English.

a. isn’t b. aren’t c. doesn’t d. don’t

3. How many....................... are there in your house?

– Only one.

a. Television b. televisions c. televisiones d. television’s

4. This is my new teacher. .................. name is Mai.

a. Her b. Your c. She d. He

III. Ghép các câu hỏi với câu trả lời sao cho phù hợp: (2 điểm)

A.

1. Do you like this school?

2. I’m from Mexico. What about you?

3. Is he an architect or an engineer?

4. How old is your sister?

5. Whose book is this?

6. Does your brother play football on Sundays?

7. Where do you live, Mike?

8. Does your mother love her job?

B.

a. He’s an architect.

b. In New York.

c. It’s Judy’ s book.

d. No, not really.

e. Yes, very much.

f. Brazil

g. Yes, he does.

h. Eighteen

IV. Sắp xếp từ xáotrộn thành câu hoàn chỉnh và viết hoa từ ở đầu câu: (2 điểm)

VD: they / where / from / are

→ Where are they from?

1. lives/ John/ city / Ho Chi Minh/ in

..................................................................…

2. swimming/ you/ when / go/ do/ ?/

.........................................................…

3. fish/ I / like / don’t / chicken/ and.

...........................................................................…

4. your/ is/ pen / this/ ? /.

................................................................…

V. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau: (2 điểm)

Is - loves - years - has

Hello, this is my new friend. His name is Michael. He is twenty seven (1) ...................old. He (2) ...................... a doctor in a hospital. He isn’t married. He (3) ......................a brother and a sister. He lives in a house with his family in Chicago. He (4) ................... Pop music very much.

* Trả lời câu hỏi: (2điểm)

1. What is Michael’ s job?

.....................................................................................…

2. Is he married?

......................................................................................…

3. Does he have one sister?

......................................................................................…

4. Where does he live?

.......................................................................................

Đáp án có trong file tải, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi tuyển Lớp 6 môn Tiếng Anh Trường Thptdl M.V.Lômônôxốp. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
77 4.957
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm