Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2016 - 2017

Để ôn tập và rèn luyện cho những vòng thi tiếp theo của kì thi Violympic Toán lớp 6 có hiệu quả, mời các bạn học sinh cùng tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2016 - 2017, cấu trúc đề thi trình bày rõ ràng, khoa học. Tham khảo đề thi để các bạn củng cố kiến thức, tích lũy kinh nghiệm giải đề và hoàn thành kì thi Violympic thật tốt nhé!

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2016 - 2017 Online

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Với a = -4; b = -5 thì tích a2b bằng...

Câu 2: Nếu x + 12 = 5 thì x = ...

Câu 3: Cho số a ∈ N*, ta có kết quả phép tính 0: (2a) bằng...

Câu 4: Tập hợp A = {x ∈ NI 2 < x < 15} có ... phần tử

Câu 5: Khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100 thì chữ số 2 được viết... lần

Câu 6: Tập hợp các ước không nhỏ hơn 6 của 36 có số phần tử là:...

Câu 7: Từ ba chữ số 0; 5; 9 ta có thể viết tất cả... số có ba chữ số, trong mỗi số các chữ số đều khác nhau

Câu 8: Có tất cả... số có 4 chữ số

Câu 9: Ba số lẻ liên tiếp có tích bằng 12075. Vậy tổng của ba số đó có giá trị là:...

Câu 10: Cho x1 + x2 + x3 +...+ x49 + x50 + x51 = 0 và x1 + x2 = x3 + x4 =...= x50 + x49 = 1. Khi đó x51 nhận giá trị là:...

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Một hình lập phương có cạnh là 7cm. Khi đó thể tích của hình lập phương đó là:... cm3

Câu 2: Giá trị lớn nhất của n thỏa mãn 10 < 3n < 91 là n =...

Câu 3: Biết A = 5.415.99 - 4.320.89 và B = 5.29.619 - 7.229.276. Biết A : B có giá trị là:...

Câu 4: Biết x ∈ B(8) và 8 < x ≤ 88. Số các giá trị của x thỏa mãn điều kiện trên là:...

Câu 5: Tổng của 30 số tự nhiên liên tiếp là 2025. Giả sử d là ƯCLN của các số đó. Khi đó giá trị lớn nhất của d là:...

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho một số có hai chữ số, biết rằng nếu viết chữ số 0 xen giữa hai chữ số của số đó thì được số có ba chữ số gấp 9 pần số có hai chữ số ban đầu. Số đó chính là...

Câu 2: Tính 1 + 7 + 8 + 15 + 23 +...+ 259 =...

Câu 3: Biết số nguyên x thỏa mãn: 34 + (21 - x) = (3747 - 30) - 3746. Vậy giá trị của x là...

Câu 4: Khí hiệu n! là tích của các số tự nhiên từ 1 đến n. n! = 1.2.3...n. Khi đó tích S = 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! + 6.6! có giá trị là...

Câu 5: Biểu thức A = 1 + 4 + 5 + 9 + 14 +... + 157 có giá trị là...

Câu 6: Số tự nhiên nhỏ nhất có 9 ước nguyên dương là số...

Câu 7: Cho số tự nhiên B = axby, trong đó a, b là các số nguyên dương khác nhau, x, y là các số tự nhiên khác 0. Biết B2 có 15 ước. Vậy B3 có tất cả... ước.

Câu 8: Số tự nhiên nhỏ nhất chia 8 dư 6, chia 12 dư 10, chia 15 dư 13 và chia hết cho 23 chỉ có thể là...

Câu 9: Giá trị của biểu thức A = 4524 - (864 - 999) - (36 + 3999) + 264 bằng...

Câu 10: Cho a là số tự nhiên, biết rằng 264 chia a dư 24 còn 363 chia a dư 43. Vậy giá trị của a là...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: - 80
Câu 2: -7
Câu 3: 0
Câu 4: 12
Câu 5: 20
Câu 6: 5
Câu 7: 4
Câu 8: 9000
Câu 9: 69
Câu 10: - 25

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: 343
Câu 2: 4
Câu 3: 2
Câu 4: 10
Câu 5: 1

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 45
Câu 2: 671
Câu 3: 84
Câu 4: 5039
Câu 5: 407
Câu 6: 36
Câu 7: 28
Câu 8: 598
Câu 9: 888
Câu 10: 80
Đánh giá bài viết
6 1.514
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm